Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

vietininkas 

  1. (Ngôn ngữ học) Ư cách.