Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

vardininkas 

  1. (Ngôn ngữ học) Chủ cách.