Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

vasaris  (số nhiều vasariai) trọng âm kiểu 2

  1. Tháng hai.