Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

vienaskaita ?

  1. (Ngôn ngữ học) Số ít.