Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

hum /ˈhəm/

 1. (Từ lóng) (như) humbug.

Danh từ sửa

hum ((cũng) haw) /ˈhəm/

 1. Tiếng vo ve, tiếng o o (sâu bọ... ); tiếng kêu rền (máy).
 2. Tiếng ầm ừ, lời nói ậm à ậm ừ, lời nói ấp úng.
  hums and ha's — lời nói ậm à ậm ừ
 3. (Từ lóng) Mùi khó ngửi, mùi thối.

Nội động từ sửa

hum nội động từ /ˈhəm/

 1. Kêu vo ve, kêu o o (sâu bọ... ); kêu rền (máy).
 2. Ấm ứ, ầm ừ, ấp úng; nói lúng búng.
  to hum and ha (haw) — mói ậm à, ậm ừ, nói lúng búng
 3. Ngậm miệng ngân nga.
 4. (Thông tục) Hoạt động mạnh.
  to make things hum — đẩy mạnh các hoạt động
 5. (Từ lóng) Khó ngửi, thối.

Ngoại động từ sửa

hum ngoại động từ /ˈhəm/

 1. Ngậm miệng ngân nga.

Thán từ sửa

hum /ˈhəm/

 1. Hừ (do dự, không đồng ý).

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Thán từ sửa

hum /hœm/

 1. Chà! (tỏ ý nghi ngờ, sốt ruột).
  Hum! il ne viendra donc pas? — chà! nó sẽ không đến chăng?

Tham khảo sửa