Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɪɡ.ˈzɛɱt/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

exempt /ɪɡ.ˈzɛɱt/

 1. Được miễn (thuế... ).

Danh từ sửa

exempt /ɪɡ.ˈzɛɱt/

 1. Người được miễn (thuế... ).

Ngoại động từ sửa

exempt ngoại động từ /ɪɡ.ˈzɛɱt/

 1. (+ from) Miễn (thuế... ) cho ai.
  to exempt somebody from taxes — miễn mọi thứ thuế cho ai

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɛɡ.zɑ̃/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực exempt
/ɛɡ.zɑ̃/
exempts
/ɛɡ.zɑ̃t/
Giống cái exempte
/ɛɡ.zɑ̃t/
exemptes
/ɛɡ.zɑ̃t/

exempt /ɛɡ.zɑ̃/

 1. Được miễn.
  Exempt du service militaire — được miễn quân dịch
 2. Tránh khỏi.
  Exempt de blâme — tránh khỏi bị khiển trách
 3. Không (bị).
  Exempt de fautes — không có lỗi

Trái nghĩa sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
exempt
/ɛɡ.zɑ̃/
exempts
/ɛɡ.zɑ̃t/

exempt /ɛɡ.zɑ̃/

 1. Người được miễn.
 2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Sĩ quan cảnh sát.

Tham khảo sửa