Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /kə.ˈmjuː.nə.ˌkeɪt/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từ sửa

communicate ngoại động từ /kə.ˈmjuː.nə.ˌkeɪt/

 1. Truyền; truyền đạt, thông tri.
  to communicate news — truyền tin
  to communicate a disease — truyền bệnh
  to communicate one's enthusiasm to somebody — truyền nhiệt tình cho ai
 2. (Tôn giáo) Ban thánh thể (cho ai).
 3. Chia sẻ.
  to communicate something with somobody — chia sẻ cái gì với ai
 4. Giao tiếp.

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

communicate nội động từ /kə.ˈmjuː.nə.ˌkeɪt/

 1. Giao thiệp, liên lạc.
  to communicate with somebody on the telephone — liên lạc với ai bằng dây nói
 2. Thông nhau.
  the two rooms communicate with each other — hai buồng thông nhau
 3. (Tôn giáo) Chịu lễ ban thánh thể.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa