Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ tiəp˧˥jaːw˧˥ tiə̰p˩˧jaːw˧˧ tiəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ tiəp˩˩ɟaːw˧˥˧ tiə̰p˩˧

Động từ

sửa

giao tiếp

  1. Tiếp xúc với nhau, trao đổi với nhau thông tin.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa