Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Động từ

sửa

ask /ˈæsk/

 1. Hỏi.
  to ask the time — hỏi giờ
 2. Xin, yêu cầu, thỉnh cầu.
  to ask a favour of someone — xin ai một đặc ân
  to ask somebody to do something — yêu cầu ai làm gì
 3. Mời.
  to ask someone to dinner — mời cơm ai
 4. Đòi hỏi.
  it asks [for] attention — điều đó đòi hỏi sự chú ý
 5. Đòi.
  to ask 600đ for a bicycle — đòi 600đ một cái xe đạp
 6. (Thông tục) Chuốc lấy.
  to ask for trouble; to ask for it — chuốc lấy sự phiền luỵ

Thành ngữ

sửa
 • to ask about: Hỏi về.
 • to ask after: Hỏi thăm.
 • ask me another!: (Thông tục) Không biết, đừng hỏi tôi nữa!
 • to ask the banns: Xem Bann
 • to ask somebody out: Ngỏ lời hẹn hò với ai đó (lần đầu)

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa