Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

asking

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của ask.

Chia động từSửa đổi