Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Thư pháp
 

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Phó từSửa đổi

  1. Đột ngột.

DịchSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

đụt, sột, dột, dốt, mất, đuột, tọt, đột, dục, lọt, giọt, đót, gia, chặt, đợt, chợt

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗṵʔt˨˩ so̰ʔt˨˩ zo̰ʔt˨˩ zot˧˥ mət˧˥ ɗuət˨˩ tɔ̰ʔt˨˩ ɗo̰ʔt˨˩ zṵʔk˨˩ lɔ̰ʔt˨˩ zɔ̰ʔt˨˩ ɗɔt˧˥ zaː˧˧ ʨa̰ʔt˨˩ ɗə̰ːʔt˨˩ ʨə̰ːʔt˨˩ɗṵk˨˨ ʂo̰k˨˨ jo̰k˨˨ jo̰k˩˧ mə̰k˩˧ ɗuək˨˨ tɔ̰k˨˨ ɗo̰k˨˨ jṵk˨˨ lɔ̰k˨˨ jɔ̰k˨˨ ɗɔ̰k˩˧ jaː˧˥ ʨa̰k˨˨ ɗə̰ːk˨˨ ʨə̰ːk˨˨ɗuk˨˩˨ ʂok˨˩˨ jok˨˩˨ jok˧˥ mək˧˥ ɗuək˨˩˨ tɔk˨˩˨ ɗok˨˩˨ juk˨˩˨ lɔk˨˩˨ jɔk˨˩˨ ɗɔk˧˥ jaː˧˧ ʨak˨˩˨ ɗəːk˨˩˨ ʨəːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗut˨˨ ʂot˨˨ ɟot˨˨ ɟot˩˩ mət˩˩ ɗuət˨˨ tɔt˨˨ ɗot˨˨ ɟuk˨˨ lɔt˨˨ ɟɔt˨˨ ɗɔt˩˩ ɟaː˧˥ ʨat˨˨ ɗəːt˨˨ ʨəːt˨˨ɗṵt˨˨ ʂo̰t˨˨ ɟo̰t˨˨ ɟot˩˩ mət˩˩ ɗuət˨˨ tɔ̰t˨˨ ɗo̰t˨˨ ɟṵk˨˨ lɔ̰t˨˨ ɟɔ̰t˨˨ ɗɔt˩˩ ɟaː˧˥ ʨa̰t˨˨ ɗə̰ːt˨˨ ʨə̰ːt˨˨ɗṵt˨˨ ʂo̰t˨˨ ɟo̰t˨˨ ɟo̰t˩˧ mə̰t˩˧ ɗuət˨˨ tɔ̰t˨˨ ɗo̰t˨˨ ɟṵk˨˨ lɔ̰t˨˨ ɟɔ̰t˨˨ ɗɔ̰t˩˧ ɟaː˧˥˧ ʨa̰t˨˨ ɗə̰ːt˨˨ ʨə̰ːt˨˨