Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4EC3, 仃
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC3

[U+4EC2]
CJK Unified Ideographs
[U+4EC4]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Tính từ sửa

  1. Cô đơn, cô độc, một mình.

Danh từ sửa

  1. Ngườiẩn, ẩn sĩ.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

dành, đinh, đứa, đần, rành, đính, đừng, đành, dừng, đình

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤jŋ˨˩ ɗïŋ˧˧ ɗɨə˧˥ ɗə̤n˨˩ za̤jŋ˨˩ ɗïŋ˧˥ ɗɨ̤ŋ˨˩ ɗa̤jŋ˨˩ zɨ̤ŋ˨˩ ɗï̤ŋ˨˩jan˧˧ ɗïn˧˥ ɗɨ̰ə˩˧ ɗəŋ˧˧ ʐan˧˧ ɗḭ̈n˩˧ ɗɨŋ˧˧ ɗan˧˧ jɨŋ˧˧ ɗïn˧˧jan˨˩ ɗɨn˧˧ ɗɨə˧˥ ɗəŋ˨˩ ɹan˨˩ ɗɨn˧˥ ɗɨŋ˨˩ ɗan˨˩ jɨŋ˨˩ ɗɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˧ ɗïŋ˧˥ ɗɨə˩˩ ɗən˧˧ ɹajŋ˧˧ ɗïŋ˩˩ ɗɨŋ˧˧ ɗajŋ˧˧ ɟɨŋ˧˧ ɗïŋ˧˧ɟajŋ˧˧ ɗïŋ˧˥˧ ɗɨ̰ə˩˧ ɗən˧˧ ɹajŋ˧˧ ɗḭ̈ŋ˩˧ ɗɨŋ˧˧ ɗajŋ˧˧ ɟɨŋ˧˧ ɗïŋ˧˧