Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA(ghi chú): /ɛtʁ/
 •   Pháp (Tây)
 •   Canada (Montréal)
  (Không chính thức)

Nội động từ sửa

être nội động từ /ɛtʁ/

 1. .
  Je suis un Vietnamien — tôi là người Việt Nam
  Il est cinq heures — bây là năm giờ
 2. Tồn tại.
  Je pense, donc je suis — tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại
 3. .
  Il est des gens que la vérité effraie — có những người mà sự thật làm cho hoảng sự
 4. Thuộc về, của.
  Ce crayon est à moi — cái bút chì ấy là của tôi
 5. Ở.
  Je suis à Hanoï — tôi ở Hà Nội
 6. Đi (về quá khứ).
  J'ai été à Paris — tôi đã đi Paris
  ainsi soit-il — (tôn giáo) xin được như nguyện, a men
  ce n'est pas que — không phải là
  ce que c’est que de — đó là như thế đấy
  c’est à — đến lượt; đến phần (ai)
  c’est à qui — đua nhau mà...
  comment êtes-vous? — anh có khỏe không?
  comme si de rien n'était — như không xảy ra việc gì cả
  en être — tham dự
  Nous organisons une réception, en serez-vous? — Chúng tôi tổ chức một buổi tiếp khách, anh có tham dự không?+ đến
  Où en-êtes vous? — anh đến đâu rồi (khi làm việc gì)+ (En être pour sa peine) phí công
  est-ce que? — có... không?
  Est-ce que vous venez? — Anh có đến không?
  être à — của
  Ceci est à moi — cái này của tôi+ ở
  Je suis ici — tôi ở đây+ mắc, bận, đang..
  Être à son travail — đang làm việc
  Être toujours à se plaindre — luôn luôn kêu ca+ đáng, phải
  C’est à refaire — phải làm lại
  être contre — chống lại
  être de — quê ở; của
  Être de Thanhhoa — quê ở Thanh Hóa, là người Thanh Hóa
  Cette comédie est de Molière — kịch này là của Mô-li-e+ bằng (chất gì)
  Cette statue est de marbre — tượng này làm bằng đá hoa+ thuộc về, có chân trong, có tham gia
  Il est de la police — ông ta ở trong lực lượng cảnh sát
  Il est de la famille — nó là người trong gia đình
  être de quelque chose à quelqu'un — có liên quan đến ai về mặt nào
  être en — mặc (gì)
  être pour — bênh vực (ai); về phía (ai); nghiêng về, tán thành
  Être pour une politique indépendante — tán thành một đường lối độc lập+ có phần trách nhiệm
  Vous avez été pour beaucoup dans sa décision — anh có phần trách nhiệm lớn trong quyết định của ông ta+ (tiếng địa phương) sắp
  Nous sommes pour partir — chúng tôi sắp đi
  être sans — không có
  Être sans le sou — không có đồng xu dính túi
  il n'est que de — tốt nhất là; chỉ cần
  j'en suis pour ce que j'ai dit — tôi giữ ý kiến của tôi
  je n'y suis pour rien — tôi không liên quan gì đến việc ấy
  l’être — bị vợ lừa, bị mọc sừng
  n'en être pas à — không bị ràng buộc bởi, không bị hạn chế bởi
  ne savoir plus où l’on en est — luống cuống lắm, lúng túng lắm
  n'est-ce-pas? — có phải không?
  n'être plus — không còn nữa, chết rồi
  où en êtes-vous donc? — anh tin thế ư?
  où en sommes-nous? — có thể thế ư? có lẽ nào thế?
  si ce n'était — nếu không phải vì
  s’il en est ainsi — nếu thực như thế
  si j'étais de; si j'étais que de — nếu tôi ở địa vị ấy
  soit dit entre nous — nói riêng giữa chúng ta với nhau thôi
  y être — hiểu+ làm xong
  Vous y êtes? — anh hiểu chưa? anh xong chưa?
  Où en êtes-vous? — anh đến đâu rồi?

Chia động từ sửa

Dịch sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
être
/ɛtʁ/
êtres
/ɛtʁ/

être /ɛtʁ/

 1. (Triết học) Tồn tại.
 2. (Triết học) Bản thể.
  Le rapport de la pensée à l’être — sự quan hệ giữa tư tưởng và bản thể
 3. Bản thân.
  Emu jusqu'au fond de l’être — cảm động đến tận đáy lòng (của bản thân)
 4. Vật.
  Les êtres vivants — sinh vật
 5. Người.
  Un seul être vous manque — đối với anh chỉ thiếu một người

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa