Tiếng Anh sửa

 
dan

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

dan /ˈdæn/

 1. (Hàng hải) .
 2. Phao đánh dấu chỗ (ở những chỗ biển sâu) ((cũng) dan buoy).
 3. Hộp đánh dấu vùng đã gỡ mìn (treo ở đầu một cọc dài).

Tham khảo sửa

Tiếng Đông Hương sửa

Danh từ sửa

dan

 1. tường.

Tiếng Hà Lan sửa

Phó từ sửa

dan

 1. lúc đó
  Morgen wordt het beter weer, maar dan moet ik weer naar mijn werk.
  Mai thời tiết sẽ đẹp hơn, nhưng lúc đó tôi lại phải đi làm.
 2. trường hợp đó
  Als hij niet komt, dan moeten we even bellen.
  Ông ấy không tới thì cần gọi ông.
 3. sau đó
  Eerst ontbijten we, dan gaan we wandelen.
  Chúng ta ăn sáng trước rồi đi dạo.
 4. Từ không có nghĩa chính xác, sử dụng trong câu hỏi khi mình hỏi gì đó vì thấy ngạc nhiên về tình hình nào đó
  Heeft niemand hem dan gezien?
  Không có ai thấy hắn hay sao?

Giới từ sửa

dan

 1. (Với cấp so sánh?) hơn
  België is kleiner dan Vietnam.
  Nước Bỉ nhỏ hơn Việt Nam.
 2. (với niets) ngoài
  niets dan liefde — chỉ có tình yêu

Danh từ sửa

Dạng bình thường
Số ít dan
Số nhiều dans
Dạng giảm nhẹ
Số ít (không có)
Số nhiều

dan gch (số nhiều dans)

 1. cấp phân hạng được sử dụng trong nhiều tổ chức và môn của Nhật Bản và Hàn Quốc để biểu thị mức độ khả năng của một người về một chủ đề cụ thể

Tiếng Pa Kô sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

dan

 1. suối nước.

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
dan
/dan/
dan
/dan/

dan /dan/

 1. Cấp đan (võ sĩ juđô).

Tham khảo sửa

Tiếng Khang Gia sửa

Từ nguyên sửa

Được vay mượn từ tiếng Salar dam.

Danh từ sửa

dan

 1. tường.

Tham khảo sửa

 • Hans Nugteren, Notes on the Turkic loanwords in Kangjia.