Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈsɑɪt/

Ngoại động từ sửa

cite ngoại động từ /ˈsɑɪt/

 1. Viện lí do, nêu ra lí do.
  All cited family reasons — Tất cả đều viện lí do gia đình
 2. Dẫn, trích dẫn.
  to cite someone's words — dẫn lời nói của ai
 3. (Luật pháp) Đòi ra toà.
  to cite someone before a court — đòi ai ra trước toà
 4. Nêu gương.
 5. (  Mỹ, quân sự) biểu dương, tuyên dương.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa