Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

cited

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cite

Chia động từ

sửa