Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

cited

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cite

Chia động từ Sửa đổi