giàng – Theo ngôn ngữ khác

giàng có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại giàng.

Ngôn ngữ