Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /sə.ˈrɛn.dɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

surrender /sə.ˈrɛn.dɜː/

 1. Sự đầu hàng.
  unconditional surrender — sự đầu hàng không điều kiện
 2. Sự giao lại, sự dâng, sự nộp (thành trì... để đầu hàng).

Ngoại động từSửa đổi

surrender ngoại động từ /sə.ˈrɛn.dɜː/

 1. Bỏ, từ bỏ.
  to surrender one's office — từ chức
  to surrender a privilege — từ bỏ một đặt quyền
  to surrender hopes — từ bỏ hy vọng
 2. Giao lại, dâng, nộp (thành trì... để đầu hàng).

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

surrender nội động từ /sə.ˈrɛn.dɜː/

 1. Đầu hàng.
  to surrender to somebody — đầu hàng ai
 2. Chịu để cho (tập quán, ảnh hưởng... ) chi phối mình.
  to surrender to an emotion — để cho sự xúc động chi phối

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi