Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈmətʃ/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

much more; most /ˈmətʃ/

 1. Nhiều, lắm.
  much water — nhiều nước
  much time — nhiều thì giờ
  there is so much pleasure in reading — đọc sách rất thú vị

Thành ngữ

sửa
 • to be too much for: Không địch nổi (người nào về sức mạnh).

Phó từ

sửa

much /ˈmətʃ/

 1. Nhiều, lắm.
  I found him much altered — tôi thấy hắn thay đổi nhiều
 2. Hầu như.
  much of a size — hầu như cùng một cỡ

Thành ngữ

sửa
 • much the same:
  1. Như nhau, chẳng khác gì nhau.
   they are much the same in arithmetic — về môn số học thì chúng nó cũng như nhau
 • twice (three times...) as much:
  1. Bằng hai (ba... ) chừng nầy, gấp hai (ba... ) thế.
   you can take twice as much — anh có thể lấy gấp hai thế
 • not so much as:
  1. Ngay cả đến... cũng không.
   he never so much as touched a book — ngay đến quyển sách nó cũng không bao giờ mó đến

Danh từ

sửa

much /ˈmətʃ/

 1. Nhiều lắm, phần nhiều, phần lớn.
  much of what your say is true — phần lớn những điều anh nói là đúng sự thật

Thành ngữ

sửa

Tham khảo

sửa