Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɨ˧˧ ɲaw˧˧ɲɨ˧˥ ɲaw˧˥ɲɨ˧˧ ɲaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɨ˧˥ ɲaw˧˥ɲɨ˧˥˧ ɲaw˧˥˧

Phó từ sửa

như nhau

  1. Xem giống nhau