Xem Did

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Canada (nam giới)

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh trung đại didde, từ dude, từ tiếng Anh cổ dyde, từ *diede, từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *dedǭ, quá khứ số ít ở các ngôi thứ nhất và thứ ba của *dōną (“làm, thực hiện”). Cùng nguồn gốc với tiếng Scots did, tiếng Tây Frisia die, tiếng Hà Lan deed, tiếng Đức tat.

Động từ sửa

did

  1. Quá khứ của do (nghĩa là “làm, thực hiện”)

Chia động từ sửa