Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

does

  1. chỉ hành động làm gì việc gì đó

Đồng nghĩa sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)