Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːw˧˥ ʨɨək˧˥ɓa̰ːw˩˧ tʂɨə̰k˩˧ɓaːw˧˥ tʂɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˩˩ tʂɨək˩˩ɓa̰ːw˩˧ tʂɨə̰k˩˧

Động từ sửa

báo trước

  1. Truyền tải thông tin về sự kiện hay tình trạng cho ai đó bằng lời nói hoặc hành động trước lúc xảy ra.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa