Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+62C9, 拉
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C9

[U+62C8]
CJK Unified Ideographs
[U+62CA]
U+F925, 拉
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F925

[U+F924]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F926]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Kỹ thuật) Sự kẹt máy.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

lợp, lấp, lạp, sụp, giập, lắp, rắp, đập, rập, xệp, lọp, ráp, láp, loạt, xập, dập, lớp, sắp

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːʔp˨˩ ləp˧˥ la̰ːʔp˨˩ sṵʔp˨˩ zə̰ʔp˨˩ lap˧˥ zap˧˥ ɗə̰ʔp˨˩ zə̰ʔp˨˩ sḛʔp˨˩ lɔ̰ʔp˨˩ zaːp˧˥ laːp˧˥ lwa̰ːʔt˨˩ sə̰ʔp˨˩ zə̰ʔp˨˩ ləːp˧˥ sap˧˥lə̰ːp˨˨ lə̰p˩˧ la̰ːp˨˨ ʂṵp˨˨ jə̰p˨˨ la̰p˩˧ ʐa̰p˩˧ ɗə̰p˨˨ ʐə̰p˨˨ sḛp˨˨ lɔ̰p˨˨ ʐa̰ːp˩˧ la̰ːp˩˧ lwa̰ːk˨˨ sə̰p˨˨ jə̰p˨˨ lə̰ːp˩˧ ʂa̰p˩˧ləːp˨˩˨ ləp˧˥ laːp˨˩˨ ʂup˨˩˨ jəp˨˩˨ lap˧˥ ɹap˧˥ ɗəp˨˩˨ ɹəp˨˩˨ sep˨˩˨ lɔp˨˩˨ ɹaːp˧˥ laːp˧˥ lwaːk˨˩˨ səp˨˩˨ jəp˨˩˨ ləːp˧˥ ʂap˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːp˨˨ ləp˩˩ laːp˨˨ ʂup˨˨ ɟəp˨˨ lap˩˩ ɹap˩˩ ɗəp˨˨ ɹəp˨˨ sep˨˨ lɔp˨˨ ɹaːp˩˩ laːp˩˩ lwat˨˨ səp˨˨ ɟəp˨˨ ləːp˩˩ ʂap˩˩lə̰ːp˨˨ ləp˩˩ la̰ːp˨˨ ʂṵp˨˨ ɟə̰p˨˨ lap˩˩ ɹap˩˩ ɗə̰p˨˨ ɹə̰p˨˨ sḛp˨˨ lɔ̰p˨˨ ɹaːp˩˩ laːp˩˩ lwa̰t˨˨ sə̰p˨˨ ɟə̰p˨˨ ləːp˩˩ ʂap˩˩lə̰ːp˨˨ lə̰p˩˧ la̰ːp˨˨ ʂṵp˨˨ ɟə̰p˨˨ la̰p˩˧ ɹa̰p˩˧ ɗə̰p˨˨ ɹə̰p˨˨ sḛp˨˨ lɔ̰p˨˨ ɹa̰ːp˩˧ la̰ːp˩˧ lwa̰t˨˨ sə̰p˨˨ ɟə̰p˨˨ lə̰ːp˩˧ ʂa̰p˩˧