Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

Phiên âm Hán–Việt sửa