Tiếng Anh sửa

Nội động từ sửa

was (bất qui tắc) nội động từ & trợ động từ (số ít was, số nhiều were, been)

 1. Thì, là.
  the earth is round — quả đất (thì) tròn
  he is a teacher — anh ta là giáo viên
 2. Có, tồn tại, ở, sống.
  there is a concert today — hôm nay có một buổi hoà nhạc
  are you often in town? — anh thường có ở tỉnh không
  to be or not to be, that is the question — sống hay là chết đây, đó là vấn đề
 3. Trở nên, trở thành.
  they'll be linguists in some years time — vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học
 4. Xảy ra, diễn ra.
  when is the wedding to be — bao giờ đám cưới sẽ cử hành
 5. Giá.
  this book is five pence — cuốn sách này giá năm xu
 6. Be to phải, định, sẽ.
  what time am I to come? — mấy giờ tôi phải đến
  he is to leave for Hanoi tomorrow — ngày mai nó sẽ đi Hà nội
 7. (+ động tính từ hiện tại) Đang.
  they are doing their work — họ đang làm việc của họ
 8. (+ động tính từ quá khứ) Bị, được.
  the boy is scolded by his mother — đứa bé bị mẹ mắng
  the house is being built — ngôi nhà đang được xây

Thành ngữ sửa

 • to have been:
  1. Đã đi, đã đến.
   I've been to Peking once — tôi đã đi Bắc kinh một lần
   has anyone been during my absence? — trong khi tôi đi vắng có ai đến không?
   he's been and took my books — (thông tục) cái thằng ấy đã đến lấy mất sách của mình
 • to be against: Chống lại.
 • to be for: Tán thành, đứng về phía.

Tham khảo sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Danh từ sửa

was gc (không đếm được)

 1. đồ để giặt
  de was doen — giặt quần áo
  Gooi dat hemd maar in de vuile was.
  Bạn để áo sơ mi đó với đồ cần giặt đi.

Động từ sửa

was

 1. Lối trình bày thì quá khứ ở các ngôi thứ nhất, 2, 3 số ít của zijn
 2. Lối trình bày thì hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của wassen