Tiếng Anh

sửa
 
photos

Động từ

sửa

photos

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của photo

Chia động từ

sửa

Danh từ

sửa

photos

  1. viết tắt của photograph (ảnh, bức ảnh).

Tham khảo

sửa