Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

photoing

  1. Dạng phân từ hiện tạidanh động từ (gerund) của photo.