Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

photoed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của photo

Chia động từ

sửa