Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /lə.ˈmɛnt/

Danh từ sửa

lament /lə.ˈmɛnt/

  1. Lời than van, lời rên rỉ.
  2. Bài ca ai oán, bài ca bi thảm.

Ngoại động từ sửa

lament ngoại động từ /lə.ˈmɛnt/

  1. Thương xót, xót xa, than khóc.

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

lament nội động từ /lə.ˈmɛnt/

  1. Than van, rên rỉ, than khóc, kêu than.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa