Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈfɑː.ˌlo.ʊiɳ]

Danh từSửa đổi

following /ˈfɑː.ˌlo.ʊiɳ/

 1. Sự theo, sự noi theo.
 2. Số người theo, số người ủng hộ.
  to have numerous following — có nhiều người theo
 3. (The following) Những người sau đây, những thứ sau đây.
  the following are noteworthy — những thứ kể sau đây là đáng chú ý

Động từSửa đổi

following

 1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của follow.

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

following /ˈfɑː.ˌlo.ʊiɳ/

 1. Tiếp theo, theo sau, sau đây.
  on the following day — hôm sau
  the following persons — những người có tên sau đây

Tham khảoSửa đổi