Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈklɔθ/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

cloth số nhiều clothes /ˈklɔθ/

 1. Vải.
  american cloth; oil cloth — vải sơn, vải dầu
  cloth of gold — vải kim tuyến
 2. Khăn; khăn lau; khăn trải (bàn).
  to lay the cloth — trải khăn bàn (để chuẩn bị ăn)
 3. Áo thầy tu.
 4. (The cloth) Giới thầy tu.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)