Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:


Danh từSửa đổi

chính trị – những việc thuộc cai trị của quốc gia và chính đảng

DịchSửa đổi

Tính từSửa đổi

chính trị – thuộc cai trị của quốc gia và chính đảng

Động từSửa đổi

chính trị

  1. Uốn nắn làm cho ngay thẳng.
  2. (trong nước hiện nay) Làm chính trị là tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Mặt trận tổ quốc, Nhà nước để tham gia đề ra và thực hiện các chính sách, chủ trương nhằm đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các hoạt động khác không được xem là ngay thẳng và không xem là hoạt động chính trị.[cần dẫn nguồn]