Tiếng Hà Lan sửa

Danh từ sửa

politiek gc (không đếm được)

  1. chính trị: những việc thuộc cai trị của quốc gia và chính đảng
Không biến Biến
politiek poltieke

Tính từ sửa

politiek (so sánh hơn poltieke, so sánh nhất -)

  1. chính trị: thuộc cai trị của quốc gia và chính đảng