Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

politiek gc (mạo từ de, không đếm được, không có giảm nhẹ)

  1. chính trị: những việc thuộc cai trị của quốc gia và chính đảng
Không biến Biến
politiek poltieke

Tính từSửa đổi

politiek (dạng biến poltieke, không có dạng so sánh)

  1. chính trị: thuộc cai trị của quốc gia và chính đảng