Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

политика gc (,(партии, правительства и т. п.))

  1. Chính trị, chính sách, (политическая жизнь и т. п. ) chính trị.
    интересоваться политикаой — quan tâm đến chính trị
    выжидательная политика — chính sách chờ thời

Tham khảo sửa