Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Tính từ

sửa

политический

 1. (Thuộc về) Chính trị.
  политический деятель — nhà hoạt động chính trị
  политические права — những quyền lợi chính trị
  политическая борба — [cuộc] đấu tranh chính trị
  политическая активность масс — tính tích cực [về mặt] chính trị của quần chúng
  политический строй — chế độ chính trị, chính thể
  политическая карта мира — bản đồ chính trị của thế giới
  политическая экономия — chính trị kinh tế học, [môn, khoa] kinh tế học chính trị, kinh tế chính trị

Tham khảo

sửa