Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

behaviour (Anh)

  1. Thái độ, cách đối xử; cách cư xử, cách ăn ở; tư cách đạo đức.
    good behaviour — tư cách đạo đức tốt
  2. Cách chạy (máy móc); tác động (chất...).
  3. (Sinh học) Tập tính.

Thành ngữSửa đổi

Đồng nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi