Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension A/4000

⟵ CJK Compatibility

CJK Unified Ideographs Extension A

Yijing Hexagram Symbols ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension A” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+3400 đến U+4DBF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension A/3400

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+4000 (16384) 䀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4000
U+4001 (16385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4001
U+4002 (16386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4002
U+4003 (16387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4003
U+4004 (16388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4004
U+4005 (16389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4005
U+4006 (16390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4006
U+4007 (16391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4007
U+4008 (16392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4008
U+4009 (16393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4009
U+400A (16394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-400A
U+400B (16395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-400B
U+400C (16396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-400C
U+400D (16397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-400D
U+400E (16398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-400E
U+400F (16399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-400F
U+4010 (16400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4010
U+4011 (16401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4011
U+4012 (16402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4012
U+4013 (16403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4013
U+4014 (16404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4014
U+4015 (16405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4015
U+4016 (16406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4016
U+4017 (16407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4017
U+4018 (16408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4018
U+4019 (16409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4019
U+401A (16410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-401A
U+401B (16411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-401B
U+401C (16412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-401C
U+401D (16413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-401D
U+401E (16414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-401E
U+401F (16415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-401F
U+4020 (16416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4020
U+4021 (16417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4021
U+4022 (16418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4022
U+4023 (16419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4023
U+4024 (16420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4024
U+4025 (16421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4025
U+4026 (16422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4026
U+4027 (16423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4027
U+4028 (16424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4028
U+4029 (16425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4029
U+402A (16426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-402A
U+402B (16427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-402B
U+402C (16428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-402C
U+402D (16429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-402D
U+402E (16430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-402E
U+402F (16431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-402F
U+4030 (16432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4030
U+4031 (16433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4031
U+4032 (16434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4032
U+4033 (16435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4033
U+4034 (16436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4034
U+4035 (16437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4035
U+4036 (16438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4036
U+4037 (16439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4037
U+4038 (16440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4038
U+4039 (16441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4039
U+403A (16442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-403A
U+403B (16443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-403B
U+403C (16444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-403C
U+403D (16445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-403D
U+403E (16446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-403E
U+403F (16447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-403F
U+4040 (16448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4040
U+4041 (16449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4041
U+4042 (16450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4042
U+4043 (16451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4043
U+4044 (16452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4044
U+4045 (16453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4045
U+4046 (16454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4046
U+4047 (16455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4047
U+4048 (16456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4048
U+4049 (16457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4049
U+404A (16458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-404A
U+404B (16459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-404B
U+404C (16460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-404C
U+404D (16461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-404D
U+404E (16462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-404E
U+404F (16463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-404F
U+4050 (16464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4050
U+4051 (16465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4051
U+4052 (16466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4052
U+4053 (16467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4053
U+4054 (16468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4054
U+4055 (16469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4055
U+4056 (16470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4056
U+4057 (16471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4057
U+4058 (16472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4058
U+4059 (16473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4059
U+405A (16474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-405A
U+405B (16475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-405B
U+405C (16476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-405C
U+405D (16477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-405D
U+405E (16478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-405E
U+405F (16479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-405F
U+4060 (16480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4060
U+4061 (16481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4061
U+4062 (16482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4062
U+4063 (16483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4063
U+4064 (16484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4064
U+4065 (16485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4065
U+4066 (16486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4066
U+4067 (16487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4067
U+4068 (16488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4068
U+4069 (16489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4069
U+406A (16490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-406A
U+406B (16491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-406B
U+406C (16492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-406C
U+406D (16493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-406D
U+406E (16494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-406E
U+406F (16495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-406F
U+4070 (16496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4070
U+4071 (16497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4071
U+4072 (16498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4072
U+4073 (16499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4073
U+4074 (16500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4074
U+4075 (16501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4075
U+4076 (16502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4076
U+4077 (16503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4077
U+4078 (16504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4078
U+4079 (16505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4079
U+407A (16506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-407A
U+407B (16507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-407B
U+407C (16508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-407C
U+407D (16509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-407D
U+407E (16510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-407E
U+407F (16511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-407F
U+4080 (16512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4080
U+4081 (16513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4081
U+4082 (16514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4082
U+4083 (16515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4083
U+4084 (16516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4084
U+4085 (16517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4085
U+4086 (16518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4086
U+4087 (16519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4087
U+4088 (16520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4088
U+4089 (16521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4089
U+408A (16522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-408A
U+408B (16523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-408B
U+408C (16524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-408C
U+408D (16525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-408D
U+408E (16526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-408E
U+408F (16527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-408F
U+4090 (16528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4090
U+4091 (16529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4091
U+4092 (16530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4092
U+4093 (16531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4093
U+4094 (16532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4094
U+4095 (16533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4095
U+4096 (16534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4096
U+4097 (16535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4097
U+4098 (16536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4098
U+4099 (16537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4099
U+409A (16538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-409A
U+409B (16539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-409B
U+409C (16540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-409C
U+409D (16541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-409D
U+409E (16542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-409E
U+409F (16543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-409F
U+40A0 (16544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A0
U+40A1 (16545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A1
U+40A2 (16546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A2
U+40A3 (16547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A3
U+40A4 (16548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A4
U+40A5 (16549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A5
U+40A6 (16550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A6
U+40A7 (16551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A7
U+40A8 (16552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A8
U+40A9 (16553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40A9
U+40AA (16554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40AA
U+40AB (16555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40AB
U+40AC (16556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40AC
U+40AD (16557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40AD
U+40AE (16558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40AE
U+40AF (16559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40AF
U+40B0 (16560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B0
U+40B1 (16561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B1
U+40B2 (16562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B2
U+40B3 (16563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B3
U+40B4 (16564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B4
U+40B5 (16565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B5
U+40B6 (16566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B6
U+40B7 (16567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B7
U+40B8 (16568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B8
U+40B9 (16569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40B9
U+40BA (16570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40BA
U+40BB (16571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40BB
U+40BC (16572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40BC
U+40BD (16573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40BD
U+40BE (16574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40BE
U+40BF (16575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40BF
U+40C0 (16576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C0
U+40C1 (16577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C1
U+40C2 (16578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C2
U+40C3 (16579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C3
U+40C4 (16580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C4
U+40C5 (16581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C5
U+40C6 (16582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C6
U+40C7 (16583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C7
U+40C8 (16584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C8
U+40C9 (16585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40C9
U+40CA (16586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40CA
U+40CB (16587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40CB
U+40CC (16588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40CC
U+40CD (16589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40CD
U+40CE (16590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40CE
U+40CF (16591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40CF
U+40D0 (16592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D0
U+40D1 (16593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D1
U+40D2 (16594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D2
U+40D3 (16595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D3
U+40D4 (16596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D4
U+40D5 (16597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D5
U+40D6 (16598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D6
U+40D7 (16599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D7
U+40D8 (16600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D8
U+40D9 (16601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40D9
U+40DA (16602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40DA
U+40DB (16603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40DB
U+40DC (16604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40DC
U+40DD (16605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40DD
U+40DE (16606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40DE
U+40DF (16607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40DF
U+40E0 (16608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E0
U+40E1 (16609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E1
U+40E2 (16610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E2
U+40E3 (16611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E3
U+40E4 (16612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E4
U+40E5 (16613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E5
U+40E6 (16614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E6
U+40E7 (16615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E7
U+40E8 (16616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E8
U+40E9 (16617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40E9
U+40EA (16618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40EA
U+40EB (16619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40EB
U+40EC (16620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40EC
U+40ED (16621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40ED
U+40EE (16622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40EE
U+40EF (16623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40EF
U+40F0 (16624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F0
U+40F1 (16625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F1
U+40F2 (16626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F2
U+40F3 (16627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F3
U+40F4 (16628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F4
U+40F5 (16629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F5
U+40F6 (16630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F6
U+40F7 (16631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F7
U+40F8 (16632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F8
U+40F9 (16633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40F9
U+40FA (16634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40FA
U+40FB (16635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40FB
U+40FC (16636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40FC
U+40FD (16637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40FD
U+40FE (16638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40FE
U+40FF (16639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-40FF
U+4100 (16640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4100
U+4101 (16641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4101
U+4102 (16642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4102
U+4103 (16643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4103
U+4104 (16644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4104
U+4105 (16645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4105
U+4106 (16646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4106
U+4107 (16647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4107
U+4108 (16648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4108
U+4109 (16649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4109
U+410A (16650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-410A
U+410B (16651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-410B
U+410C (16652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-410C
U+410D (16653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-410D
U+410E (16654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-410E
U+410F (16655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-410F
U+4110 (16656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4110
U+4111 (16657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4111
U+4112 (16658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4112
U+4113 (16659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4113
U+4114 (16660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4114
U+4115 (16661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4115
U+4116 (16662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4116
U+4117 (16663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4117
U+4118 (16664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4118
U+4119 (16665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4119
U+411A (16666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-411A
U+411B (16667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-411B
U+411C (16668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-411C
U+411D (16669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-411D
U+411E (16670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-411E
U+411F (16671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-411F
U+4120 (16672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4120
U+4121 (16673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4121
U+4122 (16674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4122
U+4123 (16675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4123
U+4124 (16676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4124
U+4125 (16677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4125
U+4126 (16678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4126
U+4127 (16679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4127
U+4128 (16680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4128
U+4129 (16681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4129
U+412A (16682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-412A
U+412B (16683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-412B
U+412C (16684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-412C
U+412D (16685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-412D
U+412E (16686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-412E
U+412F (16687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-412F
U+4130 (16688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4130
U+4131 (16689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4131
U+4132 (16690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4132
U+4133 (16691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4133
U+4134 (16692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4134
U+4135 (16693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4135
U+4136 (16694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4136
U+4137 (16695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4137
U+4138 (16696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4138
U+4139 (16697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4139
U+413A (16698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-413A
U+413B (16699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-413B
U+413C (16700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-413C
U+413D (16701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-413D
U+413E (16702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-413E
U+413F (16703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-413F
U+4140 (16704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4140
U+4141 (16705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4141
U+4142 (16706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4142
U+4143 (16707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4143
U+4144 (16708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4144
U+4145 (16709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4145
U+4146 (16710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4146
U+4147 (16711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4147
U+4148 (16712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4148
U+4149 (16713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4149
U+414A (16714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-414A
U+414B (16715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-414B
U+414C (16716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-414C
U+414D (16717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-414D
U+414E (16718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-414E
U+414F (16719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-414F
U+4150 (16720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4150
U+4151 (16721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4151
U+4152 (16722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4152
U+4153 (16723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4153
U+4154 (16724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4154
U+4155 (16725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4155
U+4156 (16726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4156
U+4157 (16727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4157
U+4158 (16728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4158
U+4159 (16729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4159
U+415A (16730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-415A
U+415B (16731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-415B
U+415C (16732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-415C
U+415D (16733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-415D
U+415E (16734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-415E
U+415F (16735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-415F
U+4160 (16736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4160
U+4161 (16737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4161
U+4162 (16738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4162
U+4163 (16739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4163
U+4164 (16740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4164
U+4165 (16741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4165
U+4166 (16742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4166
U+4167 (16743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4167
U+4168 (16744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4168
U+4169 (16745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4169
U+416A (16746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-416A
U+416B (16747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-416B
U+416C (16748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-416C
U+416D (16749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-416D
U+416E (16750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-416E
U+416F (16751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-416F
U+4170 (16752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4170
U+4171 (16753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4171
U+4172 (16754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4172
U+4173 (16755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4173
U+4174 (16756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4174
U+4175 (16757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4175
U+4176 (16758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4176
U+4177 (16759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4177
U+4178 (16760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4178
U+4179 (16761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4179
U+417A (16762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-417A
U+417B (16763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-417B
U+417C (16764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-417C
U+417D (16765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-417D
U+417E (16766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-417E
U+417F (16767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-417F
U+4180 (16768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4180
U+4181 (16769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4181
U+4182 (16770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4182
U+4183 (16771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4183
U+4184 (16772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4184
U+4185 (16773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4185
U+4186 (16774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4186
U+4187 (16775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4187
U+4188 (16776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4188
U+4189 (16777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4189
U+418A (16778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-418A
U+418B (16779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-418B
U+418C (16780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-418C
U+418D (16781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-418D
U+418E (16782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-418E
U+418F (16783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-418F
U+4190 (16784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4190
U+4191 (16785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4191
U+4192 (16786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4192
U+4193 (16787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4193
U+4194 (16788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4194
U+4195 (16789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4195
U+4196 (16790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4196
U+4197 (16791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4197
U+4198 (16792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4198
U+4199 (16793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4199
U+419A (16794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-419A
U+419B (16795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-419B
U+419C (16796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-419C
U+419D (16797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-419D
U+419E (16798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-419E
U+419F (16799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-419F
U+41A0 (16800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A0
U+41A1 (16801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A1
U+41A2 (16802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A2
U+41A3 (16803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A3
U+41A4 (16804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A4
U+41A5 (16805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A5
U+41A6 (16806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A6
U+41A7 (16807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A7
U+41A8 (16808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A8
U+41A9 (16809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41A9
U+41AA (16810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41AA
U+41AB (16811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41AB
U+41AC (16812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41AC
U+41AD (16813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41AD
U+41AE (16814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41AE
U+41AF (16815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41AF
U+41B0 (16816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B0
U+41B1 (16817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B1
U+41B2 (16818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B2
U+41B3 (16819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B3
U+41B4 (16820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B4
U+41B5 (16821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B5
U+41B6 (16822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B6
U+41B7 (16823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B7
U+41B8 (16824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B8
U+41B9 (16825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41B9
U+41BA (16826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41BA
U+41BB (16827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41BB
U+41BC (16828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41BC
U+41BD (16829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41BD
U+41BE (16830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41BE
U+41BF (16831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41BF
U+41C0 (16832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C0
U+41C1 (16833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C1
U+41C2 (16834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C2
U+41C3 (16835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C3
U+41C4 (16836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C4
U+41C5 (16837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C5
U+41C6 (16838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C6
U+41C7 (16839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C7
U+41C8 (16840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C8
U+41C9 (16841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41C9
U+41CA (16842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41CA
U+41CB (16843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41CB
U+41CC (16844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41CC
U+41CD (16845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41CD
U+41CE (16846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41CE
U+41CF (16847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41CF
U+41D0 (16848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D0
U+41D1 (16849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D1
U+41D2 (16850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D2
U+41D3 (16851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D3
U+41D4 (16852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D4
U+41D5 (16853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D5
U+41D6 (16854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D6
U+41D7 (16855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D7
U+41D8 (16856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D8
U+41D9 (16857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41D9
U+41DA (16858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41DA
U+41DB (16859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41DB
U+41DC (16860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41DC
U+41DD (16861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41DD
U+41DE (16862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41DE
U+41DF (16863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41DF
U+41E0 (16864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E0
U+41E1 (16865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E1
U+41E2 (16866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E2
U+41E3 (16867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E3
U+41E4 (16868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E4
U+41E5 (16869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E5
U+41E6 (16870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E6
U+41E7 (16871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E7
U+41E8 (16872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E8
U+41E9 (16873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41E9
U+41EA (16874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41EA
U+41EB (16875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41EB
U+41EC (16876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41EC
U+41ED (16877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41ED
U+41EE (16878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41EE
U+41EF (16879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41EF
U+41F0 (16880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F0
U+41F1 (16881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F1
U+41F2 (16882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F2
U+41F3 (16883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F3
U+41F4 (16884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F4
U+41F5 (16885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F5
U+41F6 (16886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F6
U+41F7 (16887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F7
U+41F8 (16888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F8
U+41F9 (16889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41F9
U+41FA (16890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41FA
U+41FB (16891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41FB
U+41FC (16892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41FC
U+41FD (16893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41FD
U+41FE (16894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41FE
U+41FF (16895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-41FF
U+4200 (16896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4200
U+4201 (16897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4201
U+4202 (16898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4202
U+4203 (16899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4203
U+4204 (16900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4204
U+4205 (16901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4205
U+4206 (16902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4206
U+4207 (16903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4207
U+4208 (16904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4208
U+4209 (16905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4209
U+420A (16906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-420A
U+420B (16907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-420B
U+420C (16908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-420C
U+420D (16909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-420D
U+420E (16910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-420E
U+420F (16911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-420F
U+4210 (16912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4210
U+4211 (16913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4211
U+4212 (16914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4212
U+4213 (16915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4213
U+4214 (16916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4214
U+4215 (16917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4215
U+4216 (16918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4216
U+4217 (16919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4217
U+4218 (16920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4218
U+4219 (16921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4219
U+421A (16922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-421A
U+421B (16923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-421B
U+421C (16924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-421C
U+421D (16925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-421D
U+421E (16926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-421E
U+421F (16927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-421F
U+4220 (16928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4220
U+4221 (16929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4221
U+4222 (16930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4222
U+4223 (16931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4223
U+4224 (16932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4224
U+4225 (16933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4225
U+4226 (16934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4226
U+4227 (16935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4227
U+4228 (16936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4228
U+4229 (16937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4229
U+422A (16938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-422A
U+422B (16939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-422B
U+422C (16940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-422C
U+422D (16941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-422D
U+422E (16942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-422E
U+422F (16943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-422F
U+4230 (16944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4230
U+4231 (16945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4231
U+4232 (16946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4232
U+4233 (16947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4233
U+4234 (16948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4234
U+4235 (16949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4235
U+4236 (16950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4236
U+4237 (16951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4237
U+4238 (16952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4238
U+4239 (16953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4239
U+423A (16954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-423A
U+423B (16955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-423B
U+423C (16956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-423C
U+423D (16957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-423D
U+423E (16958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-423E
U+423F (16959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-423F
U+4240 (16960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4240
U+4241 (16961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4241
U+4242 (16962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4242
U+4243 (16963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4243
U+4244 (16964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4244
U+4245 (16965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4245
U+4246 (16966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4246
U+4247 (16967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4247
U+4248 (16968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4248
U+4249 (16969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4249
U+424A (16970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-424A
U+424B (16971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-424B
U+424C (16972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-424C
U+424D (16973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-424D
U+424E (16974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-424E
U+424F (16975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-424F
U+4250 (16976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4250
U+4251 (16977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4251
U+4252 (16978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4252
U+4253 (16979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4253
U+4254 (16980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4254
U+4255 (16981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4255
U+4256 (16982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4256
U+4257 (16983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4257
U+4258 (16984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4258
U+4259 (16985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4259
U+425A (16986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-425A
U+425B (16987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-425B
U+425C (16988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-425C
U+425D (16989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-425D
U+425E (16990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-425E
U+425F (16991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-425F
U+4260 (16992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4260
U+4261 (16993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4261
U+4262 (16994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4262
U+4263 (16995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4263
U+4264 (16996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4264
U+4265 (16997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4265
U+4266 (16998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4266
U+4267 (16999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4267
U+4268 (17000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4268
U+4269 (17001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4269
U+426A (17002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-426A
U+426B (17003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-426B
U+426C (17004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-426C
U+426D (17005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-426D
U+426E (17006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-426E
U+426F (17007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-426F
U+4270 (17008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4270
U+4271 (17009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4271
U+4272 (17010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4272
U+4273 (17011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4273
U+4274 (17012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4274
U+4275 (17013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4275
U+4276 (17014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4276
U+4277 (17015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4277
U+4278 (17016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4278
U+4279 (17017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4279
U+427A (17018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-427A
U+427B (17019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-427B
U+427C (17020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-427C
U+427D (17021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-427D
U+427E (17022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-427E
U+427F (17023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-427F
U+4280 (17024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4280
U+4281 (17025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4281
U+4282 (17026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4282
U+4283 (17027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4283
U+4284 (17028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4284
U+4285 (17029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4285
U+4286 (17030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4286
U+4287 (17031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4287
U+4288 (17032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4288
U+4289 (17033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4289
U+428A (17034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-428A
U+428B (17035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-428B
U+428C (17036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-428C
U+428D (17037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-428D
U+428E (17038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-428E
U+428F (17039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-428F
U+4290 (17040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4290
U+4291 (17041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4291
U+4292 (17042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4292
U+4293 (17043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4293
U+4294 (17044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4294
U+4295 (17045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4295
U+4296 (17046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4296
U+4297 (17047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4297
U+4298 (17048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4298
U+4299 (17049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4299
U+429A (17050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-429A
U+429B (17051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-429B
U+429C (17052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-429C
U+429D (17053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-429D
U+429E (17054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-429E
U+429F (17055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-429F
U+42A0 (17056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A0
U+42A1 (17057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A1
U+42A2 (17058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A2
U+42A3 (17059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A3
U+42A4 (17060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A4
U+42A5 (17061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A5
U+42A6 (17062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A6
U+42A7 (17063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A7
U+42A8 (17064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A8
U+42A9 (17065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42A9
U+42AA (17066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42AA
U+42AB (17067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42AB
U+42AC (17068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42AC
U+42AD (17069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42AD
U+42AE (17070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42AE
U+42AF (17071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42AF
U+42B0 (17072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B0
U+42B1 (17073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B1
U+42B2 (17074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B2
U+42B3 (17075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B3
U+42B4 (17076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B4
U+42B5 (17077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B5
U+42B6 (17078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B6
U+42B7 (17079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B7
U+42B8 (17080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B8
U+42B9 (17081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42B9
U+42BA (17082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42BA
U+42BB (17083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42BB
U+42BC (17084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42BC
U+42BD (17085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42BD
U+42BE (17086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42BE
U+42BF (17087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42BF
U+42C0 (17088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C0
U+42C1 (17089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C1
U+42C2 (17090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C2
U+42C3 (17091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C3
U+42C4 (17092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C4
U+42C5 (17093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C5
U+42C6 (17094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C6
U+42C7 (17095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C7
U+42C8 (17096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C8
U+42C9 (17097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42C9
U+42CA (17098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42CA
U+42CB (17099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42CB
U+42CC (17100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42CC
U+42CD (17101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42CD
U+42CE (17102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42CE
U+42CF (17103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42CF
U+42D0 (17104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D0
U+42D1 (17105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D1
U+42D2 (17106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D2
U+42D3 (17107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D3
U+42D4 (17108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D4
U+42D5 (17109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D5
U+42D6 (17110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D6
U+42D7 (17111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D7
U+42D8 (17112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D8
U+42D9 (17113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42D9
U+42DA (17114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42DA
U+42DB (17115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42DB
U+42DC (17116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42DC
U+42DD (17117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42DD
U+42DE (17118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42DE
U+42DF (17119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42DF
U+42E0 (17120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E0
U+42E1 (17121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E1
U+42E2 (17122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E2
U+42E3 (17123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E3
U+42E4 (17124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E4
U+42E5 (17125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E5
U+42E6 (17126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E6
U+42E7 (17127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E7
U+42E8 (17128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E8
U+42E9 (17129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42E9
U+42EA (17130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42EA
U+42EB (17131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42EB
U+42EC (17132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42EC
U+42ED (17133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42ED
U+42EE (17134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42EE
U+42EF (17135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42EF
U+42F0 (17136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F0
U+42F1 (17137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F1
U+42F2 (17138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F2
U+42F3 (17139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F3
U+42F4 (17140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F4
U+42F5 (17141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F5
U+42F6 (17142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F6
U+42F7 (17143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F7
U+42F8 (17144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F8
U+42F9 (17145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42F9
U+42FA (17146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42FA
U+42FB (17147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42FB
U+42FC (17148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42FC
U+42FD (17149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42FD
U+42FE (17150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42FE
U+42FF (17151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-42FF
U+4300 (17152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4300
U+4301 (17153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4301
U+4302 (17154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4302
U+4303 (17155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4303
U+4304 (17156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4304
U+4305 (17157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4305
U+4306 (17158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4306
U+4307 (17159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4307
U+4308 (17160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4308
U+4309 (17161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4309
U+430A (17162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-430A
U+430B (17163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-430B
U+430C (17164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-430C
U+430D (17165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-430D
U+430E (17166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-430E
U+430F (17167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-430F
U+4310 (17168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4310
U+4311 (17169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4311
U+4312 (17170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4312
U+4313 (17171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4313
U+4314 (17172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4314
U+4315 (17173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4315
U+4316 (17174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4316
U+4317 (17175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4317
U+4318 (17176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4318
U+4319 (17177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4319
U+431A (17178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-431A
U+431B (17179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-431B
U+431C (17180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-431C
U+431D (17181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-431D
U+431E (17182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-431E
U+431F (17183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-431F
U+4320 (17184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4320
U+4321 (17185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4321
U+4322 (17186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4322
U+4323 (17187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4323
U+4324 (17188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4324
U+4325 (17189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4325
U+4326 (17190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4326
U+4327 (17191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4327
U+4328 (17192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4328
U+4329 (17193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4329
U+432A (17194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-432A
U+432B (17195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-432B
U+432C (17196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-432C
U+432D (17197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-432D
U+432E (17198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-432E
U+432F (17199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-432F
U+4330 (17200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4330
U+4331 (17201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4331
U+4332 (17202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4332
U+4333 (17203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4333
U+4334 (17204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4334
U+4335 (17205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4335
U+4336 (17206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4336
U+4337 (17207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4337
U+4338 (17208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4338
U+4339 (17209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4339
U+433A (17210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-433A
U+433B (17211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-433B
U+433C (17212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-433C
U+433D (17213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-433D
U+433E (17214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-433E
U+433F (17215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-433F
U+4340 (17216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4340
U+4341 (17217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4341
U+4342 (17218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4342
U+4343 (17219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4343
U+4344 (17220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4344
U+4345 (17221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4345
U+4346 (17222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4346
U+4347 (17223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4347
U+4348 (17224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4348
U+4349 (17225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4349
U+434A (17226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-434A
U+434B (17227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-434B
U+434C (17228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-434C
U+434D (17229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-434D
U+434E (17230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-434E
U+434F (17231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-434F
U+4350 (17232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4350
U+4351 (17233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4351
U+4352 (17234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4352
U+4353 (17235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4353
U+4354 (17236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4354
U+4355 (17237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4355
U+4356 (17238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4356
U+4357 (17239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4357
U+4358 (17240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4358
U+4359 (17241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4359
U+435A (17242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-435A
U+435B (17243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-435B
U+435C (17244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-435C
U+435D (17245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-435D
U+435E (17246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-435E
U+435F (17247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-435F
U+4360 (17248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4360
U+4361 (17249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4361
U+4362 (17250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4362
U+4363 (17251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4363
U+4364 (17252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4364
U+4365 (17253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4365
U+4366 (17254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4366
U+4367 (17255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4367
U+4368 (17256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4368
U+4369 (17257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4369
U+436A (17258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-436A
U+436B (17259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-436B
U+436C (17260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-436C
U+436D (17261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-436D
U+436E (17262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-436E
U+436F (17263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-436F
U+4370 (17264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4370
U+4371 (17265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4371
U+4372 (17266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4372
U+4373 (17267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4373
U+4374 (17268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4374
U+4375 (17269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4375
U+4376 (17270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4376
U+4377 (17271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4377
U+4378 (17272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4378
U+4379 (17273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4379
U+437A (17274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-437A
U+437B (17275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-437B
U+437C (17276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-437C
U+437D (17277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-437D
U+437E (17278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-437E
U+437F (17279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-437F
U+4380 (17280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4380
U+4381 (17281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4381
U+4382 (17282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4382
U+4383 (17283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4383
U+4384 (17284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4384
U+4385 (17285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4385
U+4386 (17286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4386
U+4387 (17287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4387
U+4388 (17288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4388
U+4389 (17289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4389
U+438A (17290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-438A
U+438B (17291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-438B
U+438C (17292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-438C
U+438D (17293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-438D
U+438E (17294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-438E
U+438F (17295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-438F
U+4390 (17296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4390
U+4391 (17297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4391
U+4392 (17298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4392
U+4393 (17299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4393
U+4394 (17300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4394
U+4395 (17301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4395
U+4396 (17302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4396
U+4397 (17303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4397
U+4398 (17304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4398
U+4399 (17305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4399
U+439A (17306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-439A
U+439B (17307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-439B
U+439C (17308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-439C
U+439D (17309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-439D
U+439E (17310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-439E
U+439F (17311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-439F
U+43A0 (17312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A0
U+43A1 (17313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A1
U+43A2 (17314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A2
U+43A3 (17315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A3
U+43A4 (17316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A4
U+43A5 (17317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A5
U+43A6 (17318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A6
U+43A7 (17319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A7
U+43A8 (17320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A8
U+43A9 (17321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43A9
U+43AA (17322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43AA
U+43AB (17323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43AB
U+43AC (17324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43AC
U+43AD (17325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43AD
U+43AE (17326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43AE
U+43AF (17327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43AF
U+43B0 (17328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B0
U+43B1 (17329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B1
U+43B2 (17330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B2
U+43B3 (17331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B3
U+43B4 (17332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B4
U+43B5 (17333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B5
U+43B6 (17334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B6
U+43B7 (17335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B7
U+43B8 (17336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B8
U+43B9 (17337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43B9
U+43BA (17338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43BA
U+43BB (17339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43BB
U+43BC (17340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43BC
U+43BD (17341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43BD
U+43BE (17342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43BE
U+43BF (17343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43BF
U+43C0 (17344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C0
U+43C1 (17345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C1
U+43C2 (17346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C2
U+43C3 (17347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C3
U+43C4 (17348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C4
U+43C5 (17349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C5
U+43C6 (17350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C6
U+43C7 (17351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C7
U+43C8 (17352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C8
U+43C9 (17353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43C9
U+43CA (17354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43CA
U+43CB (17355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43CB
U+43CC (17356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43CC
U+43CD (17357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43CD
U+43CE (17358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43CE
U+43CF (17359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43CF
U+43D0 (17360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D0
U+43D1 (17361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D1
U+43D2 (17362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D2
U+43D3 (17363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D3
U+43D4 (17364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D4
U+43D5 (17365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D5
U+43D6 (17366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D6
U+43D7 (17367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D7
U+43D8 (17368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D8
U+43D9 (17369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43D9
U+43DA (17370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43DA
U+43DB (17371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43DB
U+43DC (17372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43DC
U+43DD (17373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43DD
U+43DE (17374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43DE
U+43DF (17375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43DF
U+43E0 (17376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E0
U+43E1 (17377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E1
U+43E2 (17378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E2
U+43E3 (17379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E3
U+43E4 (17380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E4
U+43E5 (17381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E5
U+43E6 (17382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E6
U+43E7 (17383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E7
U+43E8 (17384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E8
U+43E9 (17385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43E9
U+43EA (17386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43EA
U+43EB (17387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43EB
U+43EC (17388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43EC
U+43ED (17389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43ED
U+43EE (17390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43EE
U+43EF (17391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43EF
U+43F0 (17392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F0
U+43F1 (17393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F1
U+43F2 (17394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F2
U+43F3 (17395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F3
U+43F4 (17396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F4
U+43F5 (17397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F5
U+43F6 (17398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F6
U+43F7 (17399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F7
U+43F8 (17400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F8
U+43F9 (17401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43F9
U+43FA (17402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43FA
U+43FB (17403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43FB
U+43FC (17404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43FC
U+43FD (17405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43FD
U+43FE (17406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43FE
U+43FF (17407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43FF
U+4400 (17408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4400
U+4401 (17409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4401
U+4402 (17410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4402
U+4403 (17411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4403
U+4404 (17412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4404
U+4405 (17413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4405
U+4406 (17414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4406
U+4407 (17415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4407
U+4408 (17416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4408
U+4409 (17417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4409
U+440A (17418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-440A
U+440B (17419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-440B
U+440C (17420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-440C
U+440D (17421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-440D
U+440E (17422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-440E
U+440F (17423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-440F
U+4410 (17424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4410
U+4411 (17425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4411
U+4412 (17426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4412
U+4413 (17427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4413
U+4414 (17428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4414
U+4415 (17429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4415
U+4416 (17430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4416
U+4417 (17431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4417
U+4418 (17432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4418
U+4419 (17433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4419
U+441A (17434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-441A
U+441B (17435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-441B
U+441C (17436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-441C
U+441D (17437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-441D
U+441E (17438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-441E
U+441F (17439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-441F
U+4420 (17440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4420
U+4421 (17441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4421
U+4422 (17442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4422
U+4423 (17443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4423
U+4424 (17444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4424
U+4425 (17445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4425
U+4426 (17446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4426
U+4427 (17447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4427
U+4428 (17448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4428
U+4429 (17449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4429
U+442A (17450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-442A
U+442B (17451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-442B
U+442C (17452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-442C
U+442D (17453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-442D
U+442E (17454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-442E
U+442F (17455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-442F
U+4430 (17456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4430
U+4431 (17457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4431
U+4432 (17458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4432
U+4433 (17459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4433
U+4434 (17460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4434
U+4435 (17461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4435
U+4436 (17462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4436
U+4437 (17463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4437
U+4438 (17464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4438
U+4439 (17465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4439
U+443A (17466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-443A
U+443B (17467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-443B
U+443C (17468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-443C
U+443D (17469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-443D
U+443E (17470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-443E
U+443F (17471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-443F
U+4440 (17472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4440
U+4441 (17473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4441
U+4442 (17474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4442
U+4443 (17475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4443
U+4444 (17476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4444
U+4445 (17477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4445
U+4446 (17478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4446
U+4447 (17479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4447
U+4448 (17480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4448
U+4449 (17481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4449
U+444A (17482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-444A
U+444B (17483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-444B
U+444C (17484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-444C
U+444D (17485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-444D
U+444E (17486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-444E
U+444F (17487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-444F
U+4450 (17488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4450
U+4451 (17489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4451
U+4452 (17490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4452
U+4453 (17491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4453
U+4454 (17492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4454
U+4455 (17493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4455
U+4456 (17494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4456
U+4457 (17495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4457
U+4458 (17496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4458
U+4459 (17497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4459
U+445A (17498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-445A
U+445B (17499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-445B
U+445C (17500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-445C
U+445D (17501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-445D
U+445E (17502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-445E
U+445F (17503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-445F
U+4460 (17504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4460
U+4461 (17505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4461
U+4462 (17506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4462
U+4463 (17507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4463
U+4464 (17508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4464
U+4465 (17509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4465
U+4466 (17510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4466
U+4467 (17511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4467
U+4468 (17512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4468
U+4469 (17513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4469
U+446A (17514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-446A
U+446B (17515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-446B
U+446C (17516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-446C
U+446D (17517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-446D
U+446E (17518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-446E
U+446F (17519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-446F
U+4470 (17520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4470
U+4471 (17521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4471
U+4472 (17522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4472
U+4473 (17523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4473
U+4474 (17524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4474
U+4475 (17525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4475
U+4476 (17526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4476
U+4477 (17527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4477
U+4478 (17528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4478
U+4479 (17529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4479
U+447A (17530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-447A
U+447B (17531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-447B
U+447C (17532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-447C
U+447D (17533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-447D
U+447E (17534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-447E
U+447F (17535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-447F
U+4480 (17536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4480
U+4481 (17537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4481
U+4482 (17538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4482
U+4483 (17539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4483
U+4484 (17540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4484
U+4485 (17541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4485
U+4486 (17542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4486
U+4487 (17543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4487
U+4488 (17544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4488
U+4489 (17545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4489
U+448A (17546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-448A
U+448B (17547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-448B
U+448C (17548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-448C
U+448D (17549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-448D
U+448E (17550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-448E
U+448F (17551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-448F
U+4490 (17552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4490
U+4491 (17553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4491
U+4492 (17554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4492
U+4493 (17555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4493
U+4494 (17556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4494
U+4495 (17557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4495
U+4496 (17558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4496
U+4497 (17559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4497
U+4498 (17560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4498
U+4499 (17561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4499
U+449A (17562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-449A
U+449B (17563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-449B
U+449C (17564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-449C
U+449D (17565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-449D
U+449E (17566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-449E
U+449F (17567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-449F
U+44A0 (17568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A0
U+44A1 (17569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A1
U+44A2 (17570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A2
U+44A3 (17571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A3
U+44A4 (17572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A4
U+44A5 (17573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A5
U+44A6 (17574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A6
U+44A7 (17575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A7
U+44A8 (17576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A8
U+44A9 (17577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44A9
U+44AA (17578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44AA
U+44AB (17579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44AB
U+44AC (17580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44AC
U+44AD (17581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44AD
U+44AE (17582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44AE
U+44AF (17583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44AF
U+44B0 (17584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B0
U+44B1 (17585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B1
U+44B2 (17586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B2
U+44B3 (17587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B3
U+44B4 (17588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B4
U+44B5 (17589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B5
U+44B6 (17590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B6
U+44B7 (17591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B7
U+44B8 (17592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B8
U+44B9 (17593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44B9
U+44BA (17594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44BA
U+44BB (17595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44BB
U+44BC (17596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44BC
U+44BD (17597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44BD
U+44BE (17598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44BE
U+44BF (17599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44BF
U+44C0 (17600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C0
U+44C1 (17601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C1
U+44C2 (17602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C2
U+44C3 (17603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C3
U+44C4 (17604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C4
U+44C5 (17605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C5
U+44C6 (17606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C6
U+44C7 (17607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C7
U+44C8 (17608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C8
U+44C9 (17609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44C9
U+44CA (17610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44CA
U+44CB (17611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44CB
U+44CC (17612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44CC
U+44CD (17613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44CD
U+44CE (17614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44CE
U+44CF (17615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44CF
U+44D0 (17616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D0
U+44D1 (17617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D1
U+44D2 (17618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D2
U+44D3 (17619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D3
U+44D4 (17620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D4
U+44D5 (17621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D5
U+44D6 (17622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D6
U+44D7 (17623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D7
U+44D8 (17624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D8
U+44D9 (17625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44D9
U+44DA (17626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44DA
U+44DB (17627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44DB
U+44DC (17628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44DC
U+44DD (17629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44DD
U+44DE (17630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44DE
U+44DF (17631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44DF
U+44E0 (17632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E0
U+44E1 (17633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E1
U+44E2 (17634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E2
U+44E3 (17635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E3
U+44E4 (17636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E4
U+44E5 (17637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E5
U+44E6 (17638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E6
U+44E7 (17639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E7
U+44E8 (17640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E8
U+44E9 (17641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44E9
U+44EA (17642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44EA
U+44EB (17643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44EB
U+44EC (17644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44EC
U+44ED (17645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44ED
U+44EE (17646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44EE
U+44EF (17647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44EF
U+44F0 (17648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F0
U+44F1 (17649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F1
U+44F2 (17650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F2
U+44F3 (17651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F3
U+44F4 (17652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F4
U+44F5 (17653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F5
U+44F6 (17654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F6
U+44F7 (17655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F7
U+44F8 (17656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F8
U+44F9 (17657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44F9
U+44FA (17658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44FA
U+44FB (17659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44FB
U+44FC (17660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44FC
U+44FD (17661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44FD
U+44FE (17662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44FE
U+44FF (17663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-44FF
U+4500 (17664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4500
U+4501 (17665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4501
U+4502 (17666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4502
U+4503 (17667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4503
U+4504 (17668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4504
U+4505 (17669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4505
U+4506 (17670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4506
U+4507 (17671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4507
U+4508 (17672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4508
U+4509 (17673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4509
U+450A (17674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-450A
U+450B (17675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-450B
U+450C (17676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-450C
U+450D (17677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-450D
U+450E (17678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-450E
U+450F (17679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-450F
U+4510 (17680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4510
U+4511 (17681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4511
U+4512 (17682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4512
U+4513 (17683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4513
U+4514 (17684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4514
U+4515 (17685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4515
U+4516 (17686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4516
U+4517 (17687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4517
U+4518 (17688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4518
U+4519 (17689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4519
U+451A (17690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-451A
U+451B (17691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-451B
U+451C (17692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-451C
U+451D (17693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-451D
U+451E (17694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-451E
U+451F (17695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-451F
U+4520 (17696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4520
U+4521 (17697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4521
U+4522 (17698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4522
U+4523 (17699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4523
U+4524 (17700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4524
U+4525 (17701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4525
U+4526 (17702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4526
U+4527 (17703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4527
U+4528 (17704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4528
U+4529 (17705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4529
U+452A (17706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-452A
U+452B (17707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-452B
U+452C (17708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-452C
U+452D (17709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-452D
U+452E (17710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-452E
U+452F (17711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-452F
U+4530 (17712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4530
U+4531 (17713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4531
U+4532 (17714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4532
U+4533 (17715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4533
U+4534 (17716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4534
U+4535 (17717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4535
U+4536 (17718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4536
U+4537 (17719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4537
U+4538 (17720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4538
U+4539 (17721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4539
U+453A (17722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-453A
U+453B (17723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-453B
U+453C (17724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-453C
U+453D (17725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-453D
U+453E (17726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-453E
U+453F (17727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-453F
U+4540 (17728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4540
U+4541 (17729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4541
U+4542 (17730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4542
U+4543 (17731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4543
U+4544 (17732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4544
U+4545 (17733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4545
U+4546 (17734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4546
U+4547 (17735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4547
U+4548 (17736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4548
U+4549 (17737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4549
U+454A (17738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-454A
U+454B (17739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-454B
U+454C (17740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-454C
U+454D (17741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-454D
U+454E (17742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-454E
U+454F (17743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-454F
U+4550 (17744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4550
U+4551 (17745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4551
U+4552 (17746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4552
U+4553 (17747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4553
U+4554 (17748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4554
U+4555 (17749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4555
U+4556 (17750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4556
U+4557 (17751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4557
U+4558 (17752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4558
U+4559 (17753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4559
U+455A (17754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-455A
U+455B (17755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-455B
U+455C (17756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-455C
U+455D (17757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-455D
U+455E (17758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-455E
U+455F (17759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-455F
U+4560 (17760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4560
U+4561 (17761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4561
U+4562 (17762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4562
U+4563 (17763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4563
U+4564 (17764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4564
U+4565 (17765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4565
U+4566 (17766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4566
U+4567 (17767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4567
U+4568 (17768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4568
U+4569 (17769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4569
U+456A (17770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-456A
U+456B (17771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-456B
U+456C (17772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-456C
U+456D (17773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-456D
U+456E (17774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-456E
U+456F (17775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-456F
U+4570 (17776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4570
U+4571 (17777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4571
U+4572 (17778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4572
U+4573 (17779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4573
U+4574 (17780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4574
U+4575 (17781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4575
U+4576 (17782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4576
U+4577 (17783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4577
U+4578 (17784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4578
U+4579 (17785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4579
U+457A (17786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-457A
U+457B (17787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-457B
U+457C (17788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-457C
U+457D (17789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-457D
U+457E (17790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-457E
U+457F (17791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-457F
U+4580 (17792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4580
U+4581 (17793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4581
U+4582 (17794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4582
U+4583 (17795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4583
U+4584 (17796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4584
U+4585 (17797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4585
U+4586 (17798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4586
U+4587 (17799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4587
U+4588 (17800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4588
U+4589 (17801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4589
U+458A (17802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-458A
U+458B (17803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-458B
U+458C (17804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-458C
U+458D (17805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-458D
U+458E (17806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-458E
U+458F (17807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-458F
U+4590 (17808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4590
U+4591 (17809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4591
U+4592 (17810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4592
U+4593 (17811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4593
U+4594 (17812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4594
U+4595 (17813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4595
U+4596 (17814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4596
U+4597 (17815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4597
U+4598 (17816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4598
U+4599 (17817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4599
U+459A (17818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-459A
U+459B (17819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-459B
U+459C (17820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-459C
U+459D (17821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-459D
U+459E (17822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-459E
U+459F (17823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-459F
U+45A0 (17824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A0
U+45A1 (17825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A1
U+45A2 (17826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A2
U+45A3 (17827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A3
U+45A4 (17828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A4
U+45A5 (17829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A5
U+45A6 (17830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A6
U+45A7 (17831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A7
U+45A8 (17832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A8
U+45A9 (17833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45A9
U+45AA (17834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45AA
U+45AB (17835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45AB
U+45AC (17836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45AC
U+45AD (17837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45AD
U+45AE (17838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45AE
U+45AF (17839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45AF
U+45B0 (17840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B0
U+45B1 (17841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B1
U+45B2 (17842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B2
U+45B3 (17843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B3
U+45B4 (17844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B4
U+45B5 (17845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B5
U+45B6 (17846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B6
U+45B7 (17847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B7
U+45B8 (17848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B8
U+45B9 (17849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45B9
U+45BA (17850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45BA
U+45BB (17851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45BB
U+45BC (17852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45BC
U+45BD (17853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45BD
U+45BE (17854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45BE
U+45BF (17855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45BF
U+45C0 (17856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C0
U+45C1 (17857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C1
U+45C2 (17858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C2
U+45C3 (17859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C3
U+45C4 (17860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C4
U+45C5 (17861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C5
U+45C6 (17862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C6
U+45C7 (17863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C7
U+45C8 (17864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C8
U+45C9 (17865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45C9
U+45CA (17866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45CA
U+45CB (17867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45CB
U+45CC (17868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45CC
U+45CD (17869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45CD
U+45CE (17870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45CE
U+45CF (17871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45CF
U+45D0 (17872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D0
U+45D1 (17873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D1
U+45D2 (17874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D2
U+45D3 (17875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D3
U+45D4 (17876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D4
U+45D5 (17877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D5
U+45D6 (17878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D6
U+45D7 (17879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D7
U+45D8 (17880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D8
U+45D9 (17881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D9
U+45DA (17882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45DA
U+45DB (17883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45DB
U+45DC (17884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45DC
U+45DD (17885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45DD
U+45DE (17886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45DE
U+45DF (17887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45DF
U+45E0 (17888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E0
U+45E1 (17889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E1
U+45E2 (17890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E2
U+45E3 (17891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E3
U+45E4 (17892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E4
U+45E5 (17893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E5
U+45E6 (17894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E6
U+45E7 (17895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E7
U+45E8 (17896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E8
U+45E9 (17897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45E9
U+45EA (17898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45EA
U+45EB (17899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45EB
U+45EC (17900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45EC
U+45ED (17901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45ED
U+45EE (17902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45EE
U+45EF (17903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45EF
U+45F0 (17904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F0
U+45F1 (17905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F1
U+45F2 (17906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F2
U+45F3 (17907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F3
U+45F4 (17908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F4
U+45F5 (17909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F5
U+45F6 (17910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F6
U+45F7 (17911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F7
U+45F8 (17912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F8
U+45F9 (17913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45F9
U+45FA (17914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45FA
U+45FB (17915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45FB
U+45FC (17916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45FC
U+45FD (17917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45FD
U+45FE (17918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45FE
U+45FF (17919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45FF
U+4600 (17920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4600
U+4601 (17921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4601
U+4602 (17922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4602
U+4603 (17923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4603
U+4604 (17924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4604
U+4605 (17925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4605
U+4606 (17926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4606
U+4607 (17927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4607
U+4608 (17928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4608
U+4609 (17929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4609
U+460A (17930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-460A
U+460B (17931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-460B
U+460C (17932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-460C
U+460D (17933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-460D
U+460E (17934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-460E
U+460F (17935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-460F
U+4610 (17936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4610
U+4611 (17937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4611
U+4612 (17938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4612
U+4613 (17939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4613
U+4614 (17940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4614
U+4615 (17941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4615
U+4616 (17942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4616
U+4617 (17943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4617
U+4618 (17944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4618
U+4619 (17945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4619
U+461A (17946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-461A
U+461B (17947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-461B
U+461C (17948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-461C
U+461D (17949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-461D
U+461E (17950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-461E
U+461F (17951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-461F
U+4620 (17952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4620
U+4621 (17953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4621
U+4622 (17954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4622
U+4623 (17955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4623
U+4624 (17956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4624
U+4625 (17957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4625
U+4626 (17958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4626
U+4627 (17959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4627
U+4628 (17960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4628
U+4629 (17961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4629
U+462A (17962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-462A
U+462B (17963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-462B
U+462C (17964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-462C
U+462D (17965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-462D
U+462E (17966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-462E
U+462F (17967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-462F
U+4630 (17968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4630
U+4631 (17969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4631
U+4632 (17970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4632
U+4633 (17971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4633
U+4634 (17972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4634
U+4635 (17973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4635
U+4636 (17974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4636
U+4637 (17975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4637
U+4638 (17976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4638
U+4639 (17977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4639
U+463A (17978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-463A
U+463B (17979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-463B
U+463C (17980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-463C
U+463D (17981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-463D
U+463E (17982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-463E
U+463F (17983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-463F
U+4640 (17984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4640
U+4641 (17985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4641
U+4642 (17986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4642
U+4643 (17987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4643
U+4644 (17988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4644
U+4645 (17989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4645
U+4646 (17990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4646
U+4647 (17991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4647
U+4648 (17992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4648
U+4649 (17993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4649
U+464A (17994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-464A
U+464B (17995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-464B
U+464C (17996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-464C
U+464D (17997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-464D
U+464E (17998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-464E
U+464F (17999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-464F
U+4650 (18000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4650
U+4651 (18001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4651
U+4652 (18002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4652
U+4653 (18003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4653
U+4654 (18004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4654
U+4655 (18005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4655
U+4656 (18006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4656
U+4657 (18007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4657
U+4658 (18008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4658
U+4659 (18009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4659
U+465A (18010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-465A
U+465B (18011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-465B
U+465C (18012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-465C
U+465D (18013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-465D
U+465E (18014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-465E
U+465F (18015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-465F
U+4660 (18016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4660
U+4661 (18017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4661
U+4662 (18018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4662
U+4663 (18019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4663
U+4664 (18020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4664
U+4665 (18021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4665
U+4666 (18022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4666
U+4667 (18023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4667
U+4668 (18024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4668
U+4669 (18025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4669
U+466A (18026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-466A
U+466B (18027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-466B
U+466C (18028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-466C
U+466D (18029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-466D
U+466E (18030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-466E
U+466F (18031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-466F
U+4670 (18032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4670
U+4671 (18033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4671
U+4672 (18034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4672
U+4673 (18035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4673
U+4674 (18036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4674
U+4675 (18037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4675
U+4676 (18038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4676
U+4677 (18039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4677
U+4678 (18040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4678
U+4679 (18041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4679
U+467A (18042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-467A
U+467B (18043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-467B
U+467C (18044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-467C
U+467D (18045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-467D
U+467E (18046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-467E
U+467F (18047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-467F
U+4680 (18048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4680
U+4681 (18049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4681
U+4682 (18050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4682
U+4683 (18051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4683
U+4684 (18052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4684
U+4685 (18053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4685
U+4686 (18054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4686
U+4687 (18055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4687
U+4688 (18056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4688
U+4689 (18057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4689
U+468A (18058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-468A
U+468B (18059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-468B
U+468C (18060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-468C
U+468D (18061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-468D
U+468E (18062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-468E
U+468F (18063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-468F
U+4690 (18064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4690
U+4691 (18065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4691
U+4692 (18066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4692
U+4693 (18067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4693
U+4694 (18068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4694
U+4695 (18069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4695
U+4696 (18070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4696
U+4697 (18071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4697
U+4698 (18072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4698
U+4699 (18073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4699
U+469A (18074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-469A
U+469B (18075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-469B
U+469C (18076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-469C
U+469D (18077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-469D
U+469E (18078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-469E
U+469F (18079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-469F
U+46A0 (18080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A0
U+46A1 (18081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A1
U+46A2 (18082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A2
U+46A3 (18083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A3
U+46A4 (18084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A4
U+46A5 (18085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A5
U+46A6 (18086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A6
U+46A7 (18087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A7
U+46A8 (18088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A8
U+46A9 (18089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46A9
U+46AA (18090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46AA
U+46AB (18091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46AB
U+46AC (18092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46AC
U+46AD (18093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46AD
U+46AE (18094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46AE
U+46AF (18095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46AF
U+46B0 (18096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B0
U+46B1 (18097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B1
U+46B2 (18098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B2
U+46B3 (18099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B3
U+46B4 (18100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B4
U+46B5 (18101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B5
U+46B6 (18102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B6
U+46B7 (18103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B7
U+46B8 (18104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B8
U+46B9 (18105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46B9
U+46BA (18106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46BA
U+46BB (18107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46BB
U+46BC (18108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46BC
U+46BD (18109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46BD
U+46BE (18110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46BE
U+46BF (18111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46BF
U+46C0 (18112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C0
U+46C1 (18113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C1
U+46C2 (18114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C2
U+46C3 (18115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C3
U+46C4 (18116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C4
U+46C5 (18117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C5
U+46C6 (18118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C6
U+46C7 (18119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C7
U+46C8 (18120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C8
U+46C9 (18121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46C9
U+46CA (18122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46CA
U+46CB (18123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46CB
U+46CC (18124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46CC
U+46CD (18125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46CD
U+46CE (18126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46CE
U+46CF (18127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46CF
U+46D0 (18128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D0
U+46D1 (18129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D1
U+46D2 (18130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D2
U+46D3 (18131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D3
U+46D4 (18132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D4
U+46D5 (18133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D5
U+46D6 (18134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D6
U+46D7 (18135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D7
U+46D8 (18136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D8
U+46D9 (18137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46D9
U+46DA (18138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46DA
U+46DB (18139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46DB
U+46DC (18140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46DC
U+46DD (18141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46DD
U+46DE (18142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46DE
U+46DF (18143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46DF
U+46E0 (18144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E0
U+46E1 (18145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E1
U+46E2 (18146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E2
U+46E3 (18147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E3
U+46E4 (18148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E4
U+46E5 (18149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E5
U+46E6 (18150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E6
U+46E7 (18151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E7
U+46E8 (18152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E8
U+46E9 (18153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46E9
U+46EA (18154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46EA
U+46EB (18155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46EB
U+46EC (18156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46EC
U+46ED (18157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46ED
U+46EE (18158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46EE
U+46EF (18159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46EF
U+46F0 (18160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F0
U+46F1 (18161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F1
U+46F2 (18162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F2
U+46F3 (18163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F3
U+46F4 (18164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F4
U+46F5 (18165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F5
U+46F6 (18166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F6
U+46F7 (18167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F7
U+46F8 (18168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F8
U+46F9 (18169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46F9
U+46FA (18170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46FA
U+46FB (18171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46FB
U+46FC (18172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46FC
U+46FD (18173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46FD
U+46FE (18174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46FE
U+46FF (18175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-46FF
U+4700 (18176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4700
U+4701 (18177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4701
U+4702 (18178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4702
U+4703 (18179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4703
U+4704 (18180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4704
U+4705 (18181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4705
U+4706 (18182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4706
U+4707 (18183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4707
U+4708 (18184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4708
U+4709 (18185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4709
U+470A (18186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-470A
U+470B (18187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-470B
U+470C (18188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-470C
U+470D (18189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-470D
U+470E (18190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-470E
U+470F (18191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-470F
U+4710 (18192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4710
U+4711 (18193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4711
U+4712 (18194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4712
U+4713 (18195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4713
U+4714 (18196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4714
U+4715 (18197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4715
U+4716 (18198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4716
U+4717 (18199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4717
U+4718 (18200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4718
U+4719 (18201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4719
U+471A (18202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-471A
U+471B (18203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-471B
U+471C (18204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-471C
U+471D (18205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-471D
U+471E (18206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-471E
U+471F (18207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-471F
U+4720 (18208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4720
U+4721 (18209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4721
U+4722 (18210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4722
U+4723 (18211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4723
U+4724 (18212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4724
U+4725 (18213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4725
U+4726 (18214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4726
U+4727 (18215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4727
U+4728 (18216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4728
U+4729 (18217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4729
U+472A (18218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-472A
U+472B (18219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-472B
U+472C (18220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-472C
U+472D (18221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-472D
U+472E (18222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-472E
U+472F (18223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-472F
U+4730 (18224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4730
U+4731 (18225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4731
U+4732 (18226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4732
U+4733 (18227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4733
U+4734 (18228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4734
U+4735 (18229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4735
U+4736 (18230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4736
U+4737 (18231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4737
U+4738 (18232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4738
U+4739 (18233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4739
U+473A (18234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-473A
U+473B (18235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-473B
U+473C (18236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-473C
U+473D (18237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-473D
U+473E (18238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-473E
U+473F (18239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-473F
U+4740 (18240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4740
U+4741 (18241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4741
U+4742 (18242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4742
U+4743 (18243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4743
U+4744 (18244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4744
U+4745 (18245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4745
U+4746 (18246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4746
U+4747 (18247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4747
U+4748 (18248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4748
U+4749 (18249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4749
U+474A (18250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-474A
U+474B (18251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-474B
U+474C (18252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-474C
U+474D (18253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-474D
U+474E (18254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-474E
U+474F (18255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-474F
U+4750 (18256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4750
U+4751 (18257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4751
U+4752 (18258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4752
U+4753 (18259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4753
U+4754 (18260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4754
U+4755 (18261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4755
U+4756 (18262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4756
U+4757 (18263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4757
U+4758 (18264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4758
U+4759 (18265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4759
U+475A (18266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-475A
U+475B (18267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-475B
U+475C (18268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-475C
U+475D (18269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-475D
U+475E (18270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-475E
U+475F (18271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-475F
U+4760 (18272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4760
U+4761 (18273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4761
U+4762 (18274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4762
U+4763 (18275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4763
U+4764 (18276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4764
U+4765 (18277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4765
U+4766 (18278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4766
U+4767 (18279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4767
U+4768 (18280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4768
U+4769 (18281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4769
U+476A (18282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-476A
U+476B (18283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-476B
U+476C (18284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-476C
U+476D (18285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-476D
U+476E (18286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-476E
U+476F (18287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-476F
U+4770 (18288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4770
U+4771 (18289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4771
U+4772 (18290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4772
U+4773 (18291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4773
U+4774 (18292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4774
U+4775 (18293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4775
U+4776 (18294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4776
U+4777 (18295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4777
U+4778 (18296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4778
U+4779 (18297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4779
U+477A (18298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-477A
U+477B (18299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-477B
U+477C (18300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-477C
U+477D (18301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-477D
U+477E (18302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-477E
U+477F (18303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-477F
U+4780 (18304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4780
U+4781 (18305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4781
U+4782 (18306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4782
U+4783 (18307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4783
U+4784 (18308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4784
U+4785 (18309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4785
U+4786 (18310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4786
U+4787 (18311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4787
U+4788 (18312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4788
U+4789 (18313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4789
U+478A (18314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-478A
U+478B (18315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-478B
U+478C (18316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-478C
U+478D (18317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-478D
U+478E (18318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-478E
U+478F (18319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-478F
U+4790 (18320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4790
U+4791 (18321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4791
U+4792 (18322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4792
U+4793 (18323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4793
U+4794 (18324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4794
U+4795 (18325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4795
U+4796 (18326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4796
U+4797 (18327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4797
U+4798 (18328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4798
U+4799 (18329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4799
U+479A (18330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-479A
U+479B (18331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-479B
U+479C (18332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-479C
U+479D (18333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-479D
U+479E (18334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-479E
U+479F (18335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-479F
U+47A0 (18336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A0
U+47A1 (18337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A1
U+47A2 (18338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A2
U+47A3 (18339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A3
U+47A4 (18340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A4
U+47A5 (18341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A5
U+47A6 (18342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A6
U+47A7 (18343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A7
U+47A8 (18344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A8
U+47A9 (18345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47A9
U+47AA (18346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47AA
U+47AB (18347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47AB
U+47AC (18348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47AC
U+47AD (18349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47AD
U+47AE (18350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47AE
U+47AF (18351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47AF
U+47B0 (18352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B0
U+47B1 (18353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B1
U+47B2 (18354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B2
U+47B3 (18355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B3
U+47B4 (18356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B4
U+47B5 (18357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B5
U+47B6 (18358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B6
U+47B7 (18359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B7
U+47B8 (18360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B8
U+47B9 (18361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47B9
U+47BA (18362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47BA
U+47BB (18363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47BB
U+47BC (18364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47BC
U+47BD (18365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47BD
U+47BE (18366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47BE
U+47BF (18367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47BF
U+47C0 (18368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C0
U+47C1 (18369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C1
U+47C2 (18370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C2
U+47C3 (18371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C3
U+47C4 (18372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C4
U+47C5 (18373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C5
U+47C6 (18374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C6
U+47C7 (18375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C7
U+47C8 (18376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C8
U+47C9 (18377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47C9
U+47CA (18378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47CA
U+47CB (18379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47CB
U+47CC (18380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47CC
U+47CD (18381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47CD
U+47CE (18382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47CE
U+47CF (18383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47CF
U+47D0 (18384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D0
U+47D1 (18385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D1
U+47D2 (18386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D2
U+47D3 (18387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D3
U+47D4 (18388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D4
U+47D5 (18389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D5
U+47D6 (18390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D6
U+47D7 (18391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D7
U+47D8 (18392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D8
U+47D9 (18393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47D9
U+47DA (18394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47DA
U+47DB (18395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47DB
U+47DC (18396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47DC
U+47DD (18397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47DD
U+47DE (18398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47DE
U+47DF (18399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47DF
U+47E0 (18400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E0
U+47E1 (18401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E1
U+47E2 (18402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E2
U+47E3 (18403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E3
U+47E4 (18404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E4
U+47E5 (18405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E5
U+47E6 (18406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E6
U+47E7 (18407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E7
U+47E8 (18408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E8
U+47E9 (18409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47E9
U+47EA (18410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47EA
U+47EB (18411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47EB
U+47EC (18412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47EC
U+47ED (18413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47ED
U+47EE (18414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47EE
U+47EF (18415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47EF
U+47F0 (18416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F0
U+47F1 (18417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F1
U+47F2 (18418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F2
U+47F3 (18419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F3
U+47F4 (18420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F4
U+47F5 (18421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F5
U+47F6 (18422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F6
U+47F7 (18423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F7
U+47F8 (18424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F8
U+47F9 (18425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47F9
U+47FA (18426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47FA
U+47FB (18427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47FB
U+47FC (18428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47FC
U+47FD (18429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47FD
U+47FE (18430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47FE
U+47FF (18431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-47FF
U+4800 (18432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4800
U+4801 (18433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4801
U+4802 (18434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4802
U+4803 (18435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4803
U+4804 (18436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4804
U+4805 (18437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4805
U+4806 (18438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4806
U+4807 (18439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4807
U+4808 (18440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4808
U+4809 (18441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4809
U+480A (18442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-480A
U+480B (18443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-480B
U+480C (18444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-480C
U+480D (18445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-480D
U+480E (18446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-480E
U+480F (18447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-480F
U+4810 (18448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4810
U+4811 (18449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4811
U+4812 (18450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4812
U+4813 (18451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4813
U+4814 (18452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4814
U+4815 (18453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4815
U+4816 (18454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4816
U+4817 (18455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4817
U+4818 (18456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4818
U+4819 (18457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4819
U+481A (18458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-481A
U+481B (18459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-481B
U+481C (18460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-481C
U+481D (18461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-481D
U+481E (18462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-481E
U+481F (18463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-481F
U+4820 (18464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4820
U+4821 (18465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4821
U+4822 (18466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4822
U+4823 (18467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4823
U+4824 (18468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4824
U+4825 (18469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4825
U+4826 (18470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4826
U+4827 (18471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4827
U+4828 (18472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4828
U+4829 (18473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4829
U+482A (18474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-482A
U+482B (18475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-482B
U+482C (18476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-482C
U+482D (18477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-482D
U+482E (18478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-482E
U+482F (18479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-482F
U+4830 (18480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4830
U+4831 (18481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4831
U+4832 (18482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4832
U+4833 (18483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4833
U+4834 (18484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4834
U+4835 (18485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4835
U+4836 (18486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4836
U+4837 (18487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4837
U+4838 (18488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4838
U+4839 (18489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4839
U+483A (18490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-483A
U+483B (18491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-483B
U+483C (18492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-483C
U+483D (18493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-483D
U+483E (18494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-483E
U+483F (18495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-483F
U+4840 (18496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4840
U+4841 (18497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4841
U+4842 (18498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4842
U+4843 (18499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4843
U+4844 (18500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4844
U+4845 (18501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4845
U+4846 (18502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4846
U+4847 (18503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4847
U+4848 (18504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4848
U+4849 (18505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4849
U+484A (18506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-484A
U+484B (18507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-484B
U+484C (18508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-484C
U+484D (18509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-484D
U+484E (18510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-484E
U+484F (18511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-484F
U+4850 (18512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4850
U+4851 (18513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4851
U+4852 (18514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4852
U+4853 (18515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4853
U+4854 (18516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4854
U+4855 (18517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4855
U+4856 (18518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4856
U+4857 (18519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4857
U+4858 (18520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4858
U+4859 (18521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4859
U+485A (18522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-485A
U+485B (18523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-485B
U+485C (18524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-485C
U+485D (18525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-485D
U+485E (18526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-485E
U+485F (18527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-485F
U+4860 (18528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4860
U+4861 (18529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4861
U+4862 (18530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4862
U+4863 (18531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4863
U+4864 (18532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4864
U+4865 (18533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4865
U+4866 (18534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4866
U+4867 (18535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4867
U+4868 (18536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4868
U+4869 (18537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4869
U+486A (18538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-486A
U+486B (18539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-486B
U+486C (18540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-486C
U+486D (18541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-486D
U+486E (18542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-486E
U+486F (18543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-486F
U+4870 (18544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4870
U+4871 (18545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4871
U+4872 (18546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4872
U+4873 (18547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4873
U+4874 (18548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4874
U+4875 (18549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4875
U+4876 (18550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4876
U+4877 (18551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4877
U+4878 (18552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4878
U+4879 (18553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4879
U+487A (18554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-487A
U+487B (18555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-487B
U+487C (18556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-487C
U+487D (18557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-487D
U+487E (18558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-487E
U+487F (18559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-487F
U+4880 (18560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4880
U+4881 (18561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4881
U+4882 (18562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4882
U+4883 (18563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4883
U+4884 (18564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4884
U+4885 (18565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4885
U+4886 (18566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4886
U+4887 (18567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4887
U+4888 (18568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4888
U+4889 (18569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4889
U+488A (18570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-488A
U+488B (18571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-488B
U+488C (18572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-488C
U+488D (18573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-488D
U+488E (18574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-488E
U+488F (18575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-488F
U+4890 (18576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4890
U+4891 (18577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4891
U+4892 (18578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4892
U+4893 (18579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4893
U+4894 (18580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4894
U+4895 (18581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4895
U+4896 (18582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4896
U+4897 (18583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4897
U+4898 (18584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4898
U+4899 (18585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4899
U+489A (18586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-489A
U+489B (18587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-489B
U+489C (18588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-489C
U+489D (18589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-489D
U+489E (18590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-489E
U+489F (18591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-489F
U+48A0 (18592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A0
U+48A1 (18593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A1
U+48A2 (18594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A2
U+48A3 (18595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A3
U+48A4 (18596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A4
U+48A5 (18597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A5
U+48A6 (18598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A6
U+48A7 (18599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A7
U+48A8 (18600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A8
U+48A9 (18601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48A9
U+48AA (18602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48AA
U+48AB (18603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48AB
U+48AC (18604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48AC
U+48AD (18605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48AD
U+48AE (18606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48AE
U+48AF (18607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48AF
U+48B0 (18608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B0
U+48B1 (18609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B1
U+48B2 (18610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B2
U+48B3 (18611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B3
U+48B4 (18612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B4
U+48B5 (18613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B5
U+48B6 (18614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B6
U+48B7 (18615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B7
U+48B8 (18616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B8
U+48B9 (18617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48B9
U+48BA (18618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48BA
U+48BB (18619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48BB
U+48BC (18620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48BC
U+48BD (18621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48BD
U+48BE (18622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48BE
U+48BF (18623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48BF
U+48C0 (18624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C0
U+48C1 (18625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C1
U+48C2 (18626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C2
U+48C3 (18627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C3
U+48C4 (18628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C4
U+48C5 (18629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C5
U+48C6 (18630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C6
U+48C7 (18631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C7
U+48C8 (18632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C8
U+48C9 (18633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48C9
U+48CA (18634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48CA
U+48CB (18635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48CB
U+48CC (18636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48CC
U+48CD (18637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48CD
U+48CE (18638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48CE
U+48CF (18639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48CF
U+48D0 (18640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D0
U+48D1 (18641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D1
U+48D2 (18642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D2
U+48D3 (18643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D3
U+48D4 (18644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D4
U+48D5 (18645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D5
U+48D6 (18646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D6
U+48D7 (18647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D7
U+48D8 (18648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D8
U+48D9 (18649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48D9
U+48DA (18650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48DA
U+48DB (18651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48DB
U+48DC (18652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48DC
U+48DD (18653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48DD
U+48DE (18654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48DE
U+48DF (18655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48DF
U+48E0 (18656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E0
U+48E1 (18657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E1
U+48E2 (18658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E2
U+48E3 (18659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E3
U+48E4 (18660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E4
U+48E5 (18661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E5
U+48E6 (18662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E6
U+48E7 (18663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E7
U+48E8 (18664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E8
U+48E9 (18665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48E9
U+48EA (18666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48EA
U+48EB (18667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48EB
U+48EC (18668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48EC
U+48ED (18669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48ED
U+48EE (18670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48EE
U+48EF (18671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48EF
U+48F0 (18672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F0
U+48F1 (18673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F1
U+48F2 (18674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F2
U+48F3 (18675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F3
U+48F4 (18676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F4
U+48F5 (18677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F5
U+48F6 (18678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F6
U+48F7 (18679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F7
U+48F8 (18680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F8
U+48F9 (18681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48F9
U+48FA (18682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48FA
U+48FB (18683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48FB
U+48FC (18684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48FC
U+48FD (18685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48FD
U+48FE (18686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48FE
U+48FF (18687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-48FF
U+4900 (18688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4900
U+4901 (18689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4901
U+4902 (18690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4902
U+4903 (18691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4903
U+4904 (18692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4904
U+4905 (18693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4905
U+4906 (18694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4906
U+4907 (18695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4907
U+4908 (18696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4908
U+4909 (18697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4909
U+490A (18698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-490A
U+490B (18699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-490B
U+490C (18700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-490C
U+490D (18701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-490D
U+490E (18702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-490E
U+490F (18703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-490F
U+4910 (18704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4910
U+4911 (18705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4911
U+4912 (18706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4912
U+4913 (18707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4913
U+4914 (18708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4914
U+4915 (18709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4915
U+4916 (18710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4916
U+4917 (18711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4917
U+4918 (18712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4918
U+4919 (18713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4919
U+491A (18714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-491A
U+491B (18715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-491B
U+491C (18716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-491C
U+491D (18717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-491D
U+491E (18718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-491E
U+491F (18719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-491F
U+4920 (18720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4920
U+4921 (18721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4921
U+4922 (18722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4922
U+4923 (18723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4923
U+4924 (18724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4924
U+4925 (18725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4925
U+4926 (18726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4926
U+4927 (18727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4927
U+4928 (18728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4928
U+4929 (18729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4929
U+492A (18730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-492A
U+492B (18731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-492B
U+492C (18732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-492C
U+492D (18733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-492D
U+492E (18734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-492E
U+492F (18735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-492F
U+4930 (18736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4930
U+4931 (18737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4931
U+4932 (18738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4932
U+4933 (18739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4933
U+4934 (18740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4934
U+4935 (18741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4935
U+4936 (18742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4936
U+4937 (18743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4937
U+4938 (18744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4938
U+4939 (18745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4939
U+493A (18746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-493A
U+493B (18747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-493B
U+493C (18748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-493C
U+493D (18749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-493D
U+493E (18750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-493E
U+493F (18751) 䤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-493F
U+4940 (18752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4940
U+4941 (18753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4941
U+4942 (18754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4942
U+4943 (18755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4943
U+4944 (18756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4944
U+4945 (18757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4945
U+4946 (18758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4946
U+4947 (18759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4947
U+4948 (18760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4948
U+4949 (18761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4949
U+494A (18762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-494A
U+494B (18763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-494B
U+494C (18764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-494C
U+494D (18765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-494D
U+494E (18766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-494E
U+494F (18767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-494F
U+4950 (18768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4950
U+4951 (18769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4951
U+4952 (18770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4952
U+4953 (18771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4953
U+4954 (18772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4954
U+4955 (18773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4955
U+4956 (18774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4956
U+4957 (18775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4957
U+4958 (18776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4958
U+4959 (18777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4959
U+495A (18778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-495A
U+495B (18779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-495B
U+495C (18780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-495C
U+495D (18781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-495D
U+495E (18782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-495E
U+495F (18783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-495F
U+4960 (18784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4960
U+4961 (18785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4961
U+4962 (18786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4962
U+4963 (18787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4963
U+4964 (18788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4964
U+4965 (18789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4965
U+4966 (18790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4966
U+4967 (18791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4967
U+4968 (18792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4968
U+4969 (18793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4969
U+496A (18794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-496A
U+496B (18795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-496B
U+496C (18796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-496C
U+496D (18797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-496D
U+496E (18798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-496E
U+496F (18799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-496F
U+4970 (18800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4970
U+4971 (18801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4971
U+4972 (18802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4972
U+4973 (18803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4973
U+4974 (18804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4974
U+4975 (18805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4975
U+4976 (18806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4976
U+4977 (18807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4977
U+4978 (18808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4978
U+4979 (18809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4979
U+497A (18810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-497A
U+497B (18811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-497B
U+497C (18812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-497C
U+497D (18813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-497D
U+497E (18814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-497E
U+497F (18815) 䥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-497F
U+4980 (18816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4980
U+4981 (18817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4981
U+4982 (18818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4982
U+4983 (18819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4983
U+4984 (18820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4984
U+4985 (18821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4985
U+4986 (18822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4986
U+4987 (18823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4987
U+4988 (18824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4988
U+4989 (18825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4989
U+498A (18826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-498A
U+498B (18827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-498B
U+498C (18828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-498C
U+498D (18829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-498D
U+498E (18830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-498E
U+498F (18831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-498F
U+4990 (18832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4990
U+4991 (18833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4991
U+4992 (18834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4992
U+4993 (18835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4993
U+4994 (18836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4994
U+4995 (18837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4995
U+4996 (18838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4996
U+4997 (18839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4997
U+4998 (18840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4998
U+4999 (18841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4999
U+499A (18842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-499A
U+499B (18843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-499B
U+499C (18844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-499C
U+499D (18845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-499D
U+499E (18846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-499E
U+499F (18847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-499F
U+49A0 (18848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A0
U+49A1 (18849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A1
U+49A2 (18850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A2
U+49A3 (18851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A3
U+49A4 (18852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A4
U+49A5 (18853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A5
U+49A6 (18854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A6
U+49A7 (18855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A7
U+49A8 (18856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A8
U+49A9 (18857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49A9
U+49AA (18858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49AA
U+49AB (18859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49AB
U+49AC (18860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49AC
U+49AD (18861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49AD
U+49AE (18862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49AE
U+49AF (18863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49AF
U+49B0 (18864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B0
U+49B1 (18865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B1
U+49B2 (18866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B2
U+49B3 (18867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B3
U+49B4 (18868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B4
U+49B5 (18869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B5
U+49B6 (18870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B6
U+49B7 (18871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B7
U+49B8 (18872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B8
U+49B9 (18873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49B9
U+49BA (18874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49BA
U+49BB (18875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49BB
U+49BC (18876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49BC
U+49BD (18877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49BD
U+49BE (18878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49BE
U+49BF (18879) 䦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49BF
U+49C0 (18880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C0
U+49C1 (18881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C1
U+49C2 (18882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C2
U+49C3 (18883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C3
U+49C4 (18884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C4
U+49C5 (18885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C5
U+49C6 (18886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C6
U+49C7 (18887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C7
U+49C8 (18888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C8
U+49C9 (18889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49C9
U+49CA (18890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49CA
U+49CB (18891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49CB
U+49CC (18892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49CC
U+49CD (18893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49CD
U+49CE (18894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49CE
U+49CF (18895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49CF
U+49D0 (18896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D0
U+49D1 (18897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D1
U+49D2 (18898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D2
U+49D3 (18899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D3
U+49D4 (18900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D4
U+49D5 (18901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D5
U+49D6 (18902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D6
U+49D7 (18903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D7
U+49D8 (18904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D8
U+49D9 (18905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49D9
U+49DA (18906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49DA
U+49DB (18907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49DB
U+49DC (18908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49DC
U+49DD (18909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49DD
U+49DE (18910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49DE
U+49DF (18911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49DF
U+49E0 (18912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E0
U+49E1 (18913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E1
U+49E2 (18914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E2
U+49E3 (18915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E3
U+49E4 (18916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E4
U+49E5 (18917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E5
U+49E6 (18918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E6
U+49E7 (18919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E7
U+49E8 (18920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E8
U+49E9 (18921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49E9
U+49EA (18922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49EA
U+49EB (18923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49EB
U+49EC (18924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49EC
U+49ED (18925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49ED
U+49EE (18926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49EE
U+49EF (18927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49EF
U+49F0 (18928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F0
U+49F1 (18929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F1
U+49F2 (18930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F2
U+49F3 (18931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F3
U+49F4 (18932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F4
U+49F5 (18933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F5
U+49F6 (18934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F6
U+49F7 (18935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F7
U+49F8 (18936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F8
U+49F9 (18937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49F9
U+49FA (18938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49FA
U+49FB (18939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49FB
U+49FC (18940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49FC
U+49FD (18941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49FD
U+49FE (18942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49FE
U+49FF (18943) 䧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-49FF
U+4A00 (18944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A00
U+4A01 (18945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A01
U+4A02 (18946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A02
U+4A03 (18947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A03
U+4A04 (18948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A04
U+4A05 (18949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A05
U+4A06 (18950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A06
U+4A07 (18951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A07
U+4A08 (18952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A08
U+4A09 (18953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A09
U+4A0A (18954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A0A
U+4A0B (18955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A0B
U+4A0C (18956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A0C
U+4A0D (18957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A0D
U+4A0E (18958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A0E
U+4A0F (18959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A0F
U+4A10 (18960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A10
U+4A11 (18961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A11
U+4A12 (18962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A12
U+4A13 (18963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A13
U+4A14 (18964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A14
U+4A15 (18965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A15
U+4A16 (18966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A16
U+4A17 (18967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A17
U+4A18 (18968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A18
U+4A19 (18969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A19
U+4A1A (18970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A1A
U+4A1B (18971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A1B
U+4A1C (18972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A1C
U+4A1D (18973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A1D
U+4A1E (18974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A1E
U+4A1F (18975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A1F
U+4A20 (18976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A20
U+4A21 (18977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A21
U+4A22 (18978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A22
U+4A23 (18979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A23
U+4A24 (18980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A24
U+4A25 (18981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A25
U+4A26 (18982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A26
U+4A27 (18983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A27
U+4A28 (18984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A28
U+4A29 (18985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A29
U+4A2A (18986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A2A
U+4A2B (18987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A2B
U+4A2C (18988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A2C
U+4A2D (18989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A2D
U+4A2E (18990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A2E
U+4A2F (18991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A2F
U+4A30 (18992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A30
U+4A31 (18993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A31
U+4A32 (18994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A32
U+4A33 (18995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A33
U+4A34 (18996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A34
U+4A35 (18997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A35
U+4A36 (18998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A36
U+4A37 (18999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A37
U+4A38 (19000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A38
U+4A39 (19001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A39
U+4A3A (19002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A3A
U+4A3B (19003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A3B
U+4A3C (19004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A3C
U+4A3D (19005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A3D
U+4A3E (19006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A3E
U+4A3F (19007) 䨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A3F
U+4A40 (19008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A40
U+4A41 (19009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A41
U+4A42 (19010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A42
U+4A43 (19011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A43
U+4A44 (19012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A44
U+4A45 (19013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A45
U+4A46 (19014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A46
U+4A47 (19015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A47
U+4A48 (19016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A48
U+4A49 (19017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A49
U+4A4A (19018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A4A
U+4A4B (19019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A4B
U+4A4C (19020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A4C
U+4A4D (19021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A4D
U+4A4E (19022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A4E
U+4A4F (19023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A4F
U+4A50 (19024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A50
U+4A51 (19025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A51
U+4A52 (19026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A52
U+4A53 (19027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A53
U+4A54 (19028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A54
U+4A55 (19029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A55
U+4A56 (19030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A56
U+4A57 (19031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A57
U+4A58 (19032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A58
U+4A59 (19033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A59
U+4A5A (19034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A5A
U+4A5B (19035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A5B
U+4A5C (19036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A5C
U+4A5D (19037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A5D
U+4A5E (19038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A5E
U+4A5F (19039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A5F
U+4A60 (19040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A60
U+4A61 (19041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A61
U+4A62 (19042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A62
U+4A63 (19043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A63
U+4A64 (19044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A64
U+4A65 (19045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A65
U+4A66 (19046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A66
U+4A67 (19047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A67
U+4A68 (19048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A68
U+4A69 (19049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A69
U+4A6A (19050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A6A
U+4A6B (19051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A6B
U+4A6C (19052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A6C
U+4A6D (19053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A6D
U+4A6E (19054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A6E
U+4A6F (19055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A6F
U+4A70 (19056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A70
U+4A71 (19057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A71
U+4A72 (19058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A72
U+4A73 (19059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A73
U+4A74 (19060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A74
U+4A75 (19061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A75
U+4A76 (19062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A76
U+4A77 (19063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A77
U+4A78 (19064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A78
U+4A79 (19065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A79
U+4A7A (19066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A7A
U+4A7B (19067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A7B
U+4A7C (19068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A7C
U+4A7D (19069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A7D
U+4A7E (19070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A7E
U+4A7F (19071) 䩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A7F
U+4A80 (19072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A80
U+4A81 (19073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A81
U+4A82 (19074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A82
U+4A83 (19075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A83
U+4A84 (19076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A84
U+4A85 (19077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A85
U+4A86 (19078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A86
U+4A87 (19079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A87
U+4A88 (19080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A88
U+4A89 (19081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A89
U+4A8A (19082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A8A
U+4A8B (19083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A8B
U+4A8C (19084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A8C
U+4A8D (19085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A8D
U+4A8E (19086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A8E
U+4A8F (19087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A8F
U+4A90 (19088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A90
U+4A91 (19089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A91
U+4A92 (19090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A92
U+4A93 (19091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A93
U+4A94 (19092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A94
U+4A95 (19093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A95
U+4A96 (19094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A96
U+4A97 (19095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A97
U+4A98 (19096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A98
U+4A99 (19097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A99
U+4A9A (19098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A9A
U+4A9B (19099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A9B
U+4A9C (19100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A9C
U+4A9D (19101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A9D
U+4A9E (19102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A9E
U+4A9F (19103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4A9F
U+4AA0 (19104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA0
U+4AA1 (19105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA1
U+4AA2 (19106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA2
U+4AA3 (19107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA3
U+4AA4 (19108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA4
U+4AA5 (19109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA5
U+4AA6 (19110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA6
U+4AA7 (19111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA7
U+4AA8 (19112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA8
U+4AA9 (19113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AA9
U+4AAA (19114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AAA
U+4AAB (19115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AAB
U+4AAC (19116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AAC
U+4AAD (19117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AAD
U+4AAE (19118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AAE
U+4AAF (19119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AAF
U+4AB0 (19120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB0
U+4AB1 (19121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB1
U+4AB2 (19122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB2
U+4AB3 (19123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB3
U+4AB4 (19124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB4
U+4AB5 (19125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB5
U+4AB6 (19126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB6
U+4AB7 (19127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB7
U+4AB8 (19128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB8
U+4AB9 (19129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AB9
U+4ABA (19130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ABA
U+4ABB (19131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ABB
U+4ABC (19132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ABC
U+4ABD (19133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ABD
U+4ABE (19134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ABE
U+4ABF (19135) 䪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ABF
U+4AC0 (19136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC0
U+4AC1 (19137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC1
U+4AC2 (19138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC2
U+4AC3 (19139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC3
U+4AC4 (19140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC4
U+4AC5 (19141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC5
U+4AC6 (19142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC6
U+4AC7 (19143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC7
U+4AC8 (19144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC8
U+4AC9 (19145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AC9
U+4ACA (19146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ACA
U+4ACB (19147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ACB
U+4ACC (19148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ACC
U+4ACD (19149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ACD
U+4ACE (19150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ACE
U+4ACF (19151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ACF
U+4AD0 (19152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD0
U+4AD1 (19153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD1
U+4AD2 (19154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD2
U+4AD3 (19155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD3
U+4AD4 (19156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD4
U+4AD5 (19157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD5
U+4AD6 (19158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD6
U+4AD7 (19159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD7
U+4AD8 (19160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD8
U+4AD9 (19161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AD9
U+4ADA (19162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ADA
U+4ADB (19163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ADB
U+4ADC (19164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ADC
U+4ADD (19165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ADD
U+4ADE (19166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ADE
U+4ADF (19167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ADF
U+4AE0 (19168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE0
U+4AE1 (19169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE1
U+4AE2 (19170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE2
U+4AE3 (19171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE3
U+4AE4 (19172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE4
U+4AE5 (19173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE5
U+4AE6 (19174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE6
U+4AE7 (19175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE7
U+4AE8 (19176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE8
U+4AE9 (19177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AE9
U+4AEA (19178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AEA
U+4AEB (19179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AEB
U+4AEC (19180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AEC
U+4AED (19181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AED
U+4AEE (19182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AEE
U+4AEF (19183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AEF
U+4AF0 (19184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF0
U+4AF1 (19185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF1
U+4AF2 (19186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF2
U+4AF3 (19187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF3
U+4AF4 (19188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF4
U+4AF5 (19189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF5
U+4AF6 (19190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF6
U+4AF7 (19191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF7
U+4AF8 (19192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF8
U+4AF9 (19193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF9
U+4AFA (19194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AFA
U+4AFB (19195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AFB
U+4AFC (19196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AFC
U+4AFD (19197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AFD
U+4AFE (19198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AFE
U+4AFF (19199) 䫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AFF
U+4B00 (19200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B00
U+4B01 (19201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B01
U+4B02 (19202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B02
U+4B03 (19203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B03
U+4B04 (19204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B04
U+4B05 (19205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B05
U+4B06 (19206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B06
U+4B07 (19207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B07
U+4B08 (19208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B08
U+4B09 (19209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B09
U+4B0A (19210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B0A
U+4B0B (19211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B0B
U+4B0C (19212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B0C
U+4B0D (19213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B0D
U+4B0E (19214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B0E
U+4B0F (19215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B0F
U+4B10 (19216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B10
U+4B11 (19217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B11
U+4B12 (19218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B12
U+4B13 (19219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B13
U+4B14 (19220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B14
U+4B15 (19221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B15
U+4B16 (19222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B16
U+4B17 (19223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B17
U+4B18 (19224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B18
U+4B19 (19225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B19
U+4B1A (19226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B1A
U+4B1B (19227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B1B
U+4B1C (19228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B1C
U+4B1D (19229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B1D
U+4B1E (19230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B1E
U+4B1F (19231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B1F
U+4B20 (19232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B20
U+4B21 (19233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B21
U+4B22 (19234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B22
U+4B23 (19235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B23
U+4B24 (19236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B24
U+4B25 (19237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B25
U+4B26 (19238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B26
U+4B27 (19239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B27
U+4B28 (19240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B28
U+4B29 (19241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B29
U+4B2A (19242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B2A
U+4B2B (19243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B2B
U+4B2C (19244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B2C
U+4B2D (19245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B2D
U+4B2E (19246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B2E
U+4B2F (19247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B2F
U+4B30 (19248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B30
U+4B31 (19249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B31
U+4B32 (19250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B32
U+4B33 (19251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B33
U+4B34 (19252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B34
U+4B35 (19253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B35
U+4B36 (19254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B36
U+4B37 (19255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B37
U+4B38 (19256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B38
U+4B39 (19257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B39
U+4B3A (19258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B3A
U+4B3B (19259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B3B
U+4B3C (19260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B3C
U+4B3D (19261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B3D
U+4B3E (19262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B3E
U+4B3F (19263) 䬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B3F
U+4B40 (19264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B40
U+4B41 (19265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B41
U+4B42 (19266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B42
U+4B43 (19267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B43
U+4B44 (19268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B44
U+4B45 (19269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B45
U+4B46 (19270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B46
U+4B47 (19271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B47
U+4B48 (19272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B48
U+4B49 (19273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B49
U+4B4A (19274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B4A
U+4B4B (19275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B4B
U+4B4C (19276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B4C
U+4B4D (19277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B4D
U+4B4E (19278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B4E
U+4B4F (19279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B4F
U+4B50 (19280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B50
U+4B51 (19281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B51
U+4B52 (19282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B52
U+4B53 (19283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B53
U+4B54 (19284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B54
U+4B55 (19285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B55
U+4B56 (19286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B56
U+4B57 (19287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B57
U+4B58 (19288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B58
U+4B59 (19289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B59
U+4B5A (19290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B5A
U+4B5B (19291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B5B
U+4B5C (19292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B5C
U+4B5D (19293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B5D
U+4B5E (19294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B5E
U+4B5F (19295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B5F
U+4B60 (19296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B60
U+4B61 (19297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B61
U+4B62 (19298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B62
U+4B63 (19299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B63
U+4B64 (19300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B64
U+4B65 (19301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B65
U+4B66 (19302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B66
U+4B67 (19303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B67
U+4B68 (19304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B68
U+4B69 (19305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B69
U+4B6A (19306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B6A
U+4B6B (19307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B6B
U+4B6C (19308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B6C
U+4B6D (19309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B6D
U+4B6E (19310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B6E
U+4B6F (19311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B6F
U+4B70 (19312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B70
U+4B71 (19313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B71
U+4B72 (19314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B72
U+4B73 (19315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B73
U+4B74 (19316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B74
U+4B75 (19317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B75
U+4B76 (19318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B76
U+4B77 (19319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B77
U+4B78 (19320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B78
U+4B79 (19321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B79
U+4B7A (19322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B7A
U+4B7B (19323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B7B
U+4B7C (19324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B7C
U+4B7D (19325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B7D
U+4B7E (19326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B7E
U+4B7F (19327) 䭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B7F
U+4B80 (19328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B80
U+4B81 (19329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B81
U+4B82 (19330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B82
U+4B83 (19331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B83
U+4B84 (19332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B84
U+4B85 (19333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B85
U+4B86 (19334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B86
U+4B87 (19335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B87
U+4B88 (19336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B88
U+4B89 (19337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B89
U+4B8A (19338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B8A
U+4B8B (19339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B8B
U+4B8C (19340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B8C
U+4B8D (19341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B8D
U+4B8E (19342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B8E
U+4B8F (19343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B8F
U+4B90 (19344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B90
U+4B91 (19345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B91
U+4B92 (19346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B92
U+4B93 (19347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B93
U+4B94 (19348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B94
U+4B95 (19349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B95
U+4B96 (19350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B96
U+4B97 (19351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B97
U+4B98 (19352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B98
U+4B99 (19353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B99
U+4B9A (19354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B9A
U+4B9B (19355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B9B
U+4B9C (19356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B9C
U+4B9D (19357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B9D
U+4B9E (19358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B9E
U+4B9F (19359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B9F
U+4BA0 (19360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA0
U+4BA1 (19361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA1
U+4BA2 (19362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA2
U+4BA3 (19363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA3
U+4BA4 (19364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA4
U+4BA5 (19365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA5
U+4BA6 (19366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA6
U+4BA7 (19367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA7
U+4BA8 (19368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA8
U+4BA9 (19369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA9
U+4BAA (19370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BAA
U+4BAB (19371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BAB
U+4BAC (19372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BAC
U+4BAD (19373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BAD
U+4BAE (19374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BAE
U+4BAF (19375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BAF
U+4BB0 (19376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB0
U+4BB1 (19377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB1
U+4BB2 (19378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB2
U+4BB3 (19379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB3
U+4BB4 (19380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB4
U+4BB5 (19381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB5
U+4BB6 (19382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB6
U+4BB7 (19383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB7
U+4BB8 (19384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB8
U+4BB9 (19385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BB9
U+4BBA (19386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BBA
U+4BBB (19387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BBB
U+4BBC (19388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BBC
U+4BBD (19389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BBD
U+4BBE (19390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BBE
U+4BBF (19391) 䮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BBF
U+4BC0 (19392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC0
U+4BC1 (19393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC1
U+4BC2 (19394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC2
U+4BC3 (19395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC3
U+4BC4 (19396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC4
U+4BC5 (19397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC5
U+4BC6 (19398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC6
U+4BC7 (19399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC7
U+4BC8 (19400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC8
U+4BC9 (19401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BC9
U+4BCA (19402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BCA
U+4BCB (19403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BCB
U+4BCC (19404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BCC
U+4BCD (19405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BCD
U+4BCE (19406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BCE
U+4BCF (19407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BCF
U+4BD0 (19408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD0
U+4BD1 (19409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD1
U+4BD2 (19410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD2
U+4BD3 (19411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD3
U+4BD4 (19412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD4
U+4BD5 (19413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD5
U+4BD6 (19414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD6
U+4BD7 (19415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD7
U+4BD8 (19416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD8
U+4BD9 (19417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BD9
U+4BDA (19418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BDA
U+4BDB (19419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BDB
U+4BDC (19420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BDC
U+4BDD (19421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BDD
U+4BDE (19422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BDE
U+4BDF (19423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BDF
U+4BE0 (19424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE0
U+4BE1 (19425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE1
U+4BE2 (19426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE2
U+4BE3 (19427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE3
U+4BE4 (19428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE4
U+4BE5 (19429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE5
U+4BE6 (19430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE6
U+4BE7 (19431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE7
U+4BE8 (19432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE8
U+4BE9 (19433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BE9
U+4BEA (19434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BEA
U+4BEB (19435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BEB
U+4BEC (19436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BEC
U+4BED (19437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BED
U+4BEE (19438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BEE
U+4BEF (19439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BEF
U+4BF0 (19440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF0
U+4BF1 (19441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF1
U+4BF2 (19442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF2
U+4BF3 (19443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF3
U+4BF4 (19444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF4
U+4BF5 (19445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF5
U+4BF6 (19446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF6
U+4BF7 (19447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF7
U+4BF8 (19448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF8
U+4BF9 (19449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BF9
U+4BFA (19450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BFA
U+4BFB (19451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BFB
U+4BFC (19452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BFC
U+4BFD (19453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BFD
U+4BFE (19454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BFE
U+4BFF (19455) 䯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BFF
U+4C00 (19456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C00
U+4C01 (19457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C01
U+4C02 (19458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C02
U+4C03 (19459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C03
U+4C04 (19460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C04
U+4C05 (19461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C05
U+4C06 (19462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C06
U+4C07 (19463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C07
U+4C08 (19464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C08
U+4C09 (19465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C09
U+4C0A (19466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C0A
U+4C0B (19467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C0B
U+4C0C (19468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C0C
U+4C0D (19469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C0D
U+4C0E (19470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C0E
U+4C0F (19471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C0F
U+4C10 (19472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C10
U+4C11 (19473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C11
U+4C12 (19474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C12
U+4C13 (19475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C13
U+4C14 (19476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C14
U+4C15 (19477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C15
U+4C16 (19478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C16
U+4C17 (19479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C17
U+4C18 (19480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C18
U+4C19 (19481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C19
U+4C1A (19482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C1A
U+4C1B (19483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C1B
U+4C1C (19484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C1C
U+4C1D (19485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C1D
U+4C1E (19486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C1E
U+4C1F (19487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C1F
U+4C20 (19488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C20
U+4C21 (19489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C21
U+4C22 (19490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C22
U+4C23 (19491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C23
U+4C24 (19492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C24
U+4C25 (19493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C25
U+4C26 (19494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C26
U+4C27 (19495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C27
U+4C28 (19496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C28
U+4C29 (19497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C29
U+4C2A (19498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C2A
U+4C2B (19499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C2B
U+4C2C (19500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C2C
U+4C2D (19501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C2D
U+4C2E (19502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C2E
U+4C2F (19503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C2F
U+4C30 (19504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C30
U+4C31 (19505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C31
U+4C32 (19506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C32
U+4C33 (19507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C33
U+4C34 (19508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C34
U+4C35 (19509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C35
U+4C36 (19510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C36
U+4C37 (19511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C37
U+4C38 (19512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C38
U+4C39 (19513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C39
U+4C3A (19514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C3A
U+4C3B (19515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C3B
U+4C3C (19516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C3C
U+4C3D (19517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C3D
U+4C3E (19518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C3E
U+4C3F (19519) 䰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C3F
U+4C40 (19520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C40
U+4C41 (19521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C41
U+4C42 (19522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C42
U+4C43 (19523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C43
U+4C44 (19524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C44
U+4C45 (19525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C45
U+4C46 (19526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C46
U+4C47 (19527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C47
U+4C48 (19528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C48
U+4C49 (19529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C49
U+4C4A (19530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C4A
U+4C4B (19531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C4B
U+4C4C (19532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C4C
U+4C4D (19533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C4D
U+4C4E (19534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C4E
U+4C4F (19535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C4F
U+4C50 (19536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C50
U+4C51 (19537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C51
U+4C52 (19538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C52
U+4C53 (19539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C53
U+4C54 (19540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C54
U+4C55 (19541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C55
U+4C56 (19542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C56
U+4C57 (19543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C57
U+4C58 (19544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C58
U+4C59 (19545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C59
U+4C5A (19546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C5A
U+4C5B (19547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C5B
U+4C5C (19548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C5C
U+4C5D (19549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C5D
U+4C5E (19550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C5E
U+4C5F (19551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C5F
U+4C60 (19552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C60
U+4C61 (19553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C61
U+4C62 (19554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C62
U+4C63 (19555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C63
U+4C64 (19556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C64
U+4C65 (19557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C65
U+4C66 (19558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C66
U+4C67 (19559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C67
U+4C68 (19560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C68
U+4C69 (19561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C69
U+4C6A (19562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C6A
U+4C6B (19563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C6B
U+4C6C (19564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C6C
U+4C6D (19565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C6D
U+4C6E (19566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C6E
U+4C6F (19567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C6F
U+4C70 (19568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C70
U+4C71 (19569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C71
U+4C72 (19570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C72
U+4C73 (19571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C73
U+4C74 (19572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C74
U+4C75 (19573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C75
U+4C76 (19574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C76
U+4C77 (19575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C77
U+4C78 (19576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C78
U+4C79 (19577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C79
U+4C7A (19578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C7A
U+4C7B (19579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C7B
U+4C7C (19580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C7C
U+4C7D (19581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C7D
U+4C7E (19582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C7E
U+4C7F (19583) 䱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C7F
U+4C80 (19584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C80
U+4C81 (19585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C81
U+4C82 (19586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C82
U+4C83 (19587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C83
U+4C84 (19588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C84
U+4C85 (19589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C85
U+4C86 (19590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C86
U+4C87 (19591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C87
U+4C88 (19592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C88
U+4C89 (19593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C89
U+4C8A (19594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C8A
U+4C8B (19595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C8B
U+4C8C (19596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C8C
U+4C8D (19597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C8D
U+4C8E (19598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C8E
U+4C8F (19599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C8F
U+4C90 (19600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C90
U+4C91 (19601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C91
U+4C92 (19602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C92
U+4C93 (19603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C93
U+4C94 (19604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C94
U+4C95 (19605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C95
U+4C96 (19606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C96
U+4C97 (19607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C97
U+4C98 (19608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C98
U+4C99 (19609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C99
U+4C9A (19610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9A
U+4C9B (19611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9B
U+4C9C (19612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9C
U+4C9D (19613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9D
U+4C9E (19614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9E
U+4C9F (19615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4C9F
U+4CA0 (19616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA0
U+4CA1 (19617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA1
U+4CA2 (19618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA2
U+4CA3 (19619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA3
U+4CA4 (19620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA4
U+4CA5 (19621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA5
U+4CA6 (19622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA6
U+4CA7 (19623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA7
U+4CA8 (19624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA8
U+4CA9 (19625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CA9
U+4CAA (19626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CAA
U+4CAB (19627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CAB
U+4CAC (19628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CAC
U+4CAD (19629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CAD
U+4CAE (19630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CAE
U+4CAF (19631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CAF
U+4CB0 (19632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB0
U+4CB1 (19633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB1
U+4CB2 (19634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB2
U+4CB3 (19635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB3
U+4CB4 (19636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB4
U+4CB5 (19637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB5
U+4CB6 (19638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB6
U+4CB7 (19639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB7
U+4CB8 (19640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB8
U+4CB9 (19641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CB9
U+4CBA (19642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CBA
U+4CBB (19643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CBB
U+4CBC (19644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CBC
U+4CBD (19645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CBD
U+4CBE (19646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CBE
U+4CBF (19647) 䲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CBF
U+4CC0 (19648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC0
U+4CC1 (19649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC1
U+4CC2 (19650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC2
U+4CC3 (19651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC3
U+4CC4 (19652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC4
U+4CC5 (19653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC5
U+4CC6 (19654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC6
U+4CC7 (19655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC7
U+4CC8 (19656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC8
U+4CC9 (19657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CC9
U+4CCA (19658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CCA
U+4CCB (19659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CCB
U+4CCC (19660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CCC
U+4CCD (19661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CCD
U+4CCE (19662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CCE
U+4CCF (19663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CCF
U+4CD0 (19664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD0
U+4CD1 (19665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD1
U+4CD2 (19666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD2
U+4CD3 (19667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD3
U+4CD4 (19668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD4
U+4CD5 (19669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD5
U+4CD6 (19670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD6
U+4CD7 (19671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD7
U+4CD8 (19672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD8
U+4CD9 (19673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CD9
U+4CDA (19674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CDA
U+4CDB (19675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CDB
U+4CDC (19676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CDC
U+4CDD (19677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CDD
U+4CDE (19678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CDE
U+4CDF (19679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CDF
U+4CE0 (19680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE0
U+4CE1 (19681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE1
U+4CE2 (19682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE2
U+4CE3 (19683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE3
U+4CE4 (19684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE4
U+4CE5 (19685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE5
U+4CE6 (19686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE6
U+4CE7 (19687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE7
U+4CE8 (19688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE8
U+4CE9 (19689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CE9
U+4CEA (19690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CEA
U+4CEB (19691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CEB
U+4CEC (19692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CEC
U+4CED (19693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CED
U+4CEE (19694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CEE
U+4CEF (19695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CEF
U+4CF0 (19696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF0
U+4CF1 (19697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF1
U+4CF2 (19698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF2
U+4CF3 (19699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF3
U+4CF4 (19700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF4
U+4CF5 (19701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF5
U+4CF6 (19702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF6
U+4CF7 (19703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF7
U+4CF8 (19704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF8
U+4CF9 (19705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CF9
U+4CFA (19706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CFA
U+4CFB (19707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CFB
U+4CFC (19708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CFC
U+4CFD (19709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CFD
U+4CFE (19710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CFE
U+4CFF (19711) 䳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4CFF
U+4D00 (19712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D00
U+4D01 (19713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D01
U+4D02 (19714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D02
U+4D03 (19715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D03
U+4D04 (19716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D04
U+4D05 (19717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D05
U+4D06 (19718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D06
U+4D07 (19719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D07
U+4D08 (19720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D08
U+4D09 (19721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D09
U+4D0A (19722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D0A
U+4D0B (19723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D0B
U+4D0C (19724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D0C
U+4D0D (19725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D0D
U+4D0E (19726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D0E
U+4D0F (19727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D0F
U+4D10 (19728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D10
U+4D11 (19729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D11
U+4D12 (19730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D12
U+4D13 (19731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D13
U+4D14 (19732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D14
U+4D15 (19733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D15
U+4D16 (19734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D16
U+4D17 (19735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D17
U+4D18 (19736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D18
U+4D19 (19737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D19
U+4D1A (19738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D1A
U+4D1B (19739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D1B
U+4D1C (19740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D1C
U+4D1D (19741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D1D
U+4D1E (19742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D1E
U+4D1F (19743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D1F
U+4D20 (19744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D20
U+4D21 (19745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D21
U+4D22 (19746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D22
U+4D23 (19747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D23
U+4D24 (19748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D24
U+4D25 (19749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D25
U+4D26 (19750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D26
U+4D27 (19751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D27
U+4D28 (19752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D28
U+4D29 (19753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D29
U+4D2A (19754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D2A
U+4D2B (19755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D2B
U+4D2C (19756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D2C
U+4D2D (19757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D2D
U+4D2E (19758)