Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension A/3400

⟵ CJK Compatibility

CJK Unified Ideographs Extension A

Yijing Hexagram Symbols ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension A” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+3400 đến U+4DBF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension A/4000

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+3400 (13312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3400
U+3401 (13313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3401
U+3402 (13314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3402
U+3403 (13315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3403
U+3404 (13316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3404
U+3405 (13317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3405
U+3406 (13318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3406
U+3407 (13319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3407
U+3408 (13320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3408
U+3409 (13321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3409
U+340A (13322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-340A
U+340B (13323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-340B
U+340C (13324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-340C
U+340D (13325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-340D
U+340E (13326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-340E
U+340F (13327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-340F
U+3410 (13328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3410
U+3411 (13329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3411
U+3412 (13330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3412
U+3413 (13331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3413
U+3414 (13332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3414
U+3415 (13333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3415
U+3416 (13334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3416
U+3417 (13335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3417
U+3418 (13336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3418
U+3419 (13337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3419
U+341A (13338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-341A
U+341B (13339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-341B
U+341C (13340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-341C
U+341D (13341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-341D
U+341E (13342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-341E
U+341F (13343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-341F
U+3420 (13344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3420
U+3421 (13345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3421
U+3422 (13346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3422
U+3423 (13347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3423
U+3424 (13348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3424
U+3425 (13349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3425
U+3426 (13350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3426
U+3427 (13351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3427
U+3428 (13352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3428
U+3429 (13353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3429
U+342A (13354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-342A
U+342B (13355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-342B
U+342C (13356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-342C
U+342D (13357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-342D
U+342E (13358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-342E
U+342F (13359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-342F
U+3430 (13360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3430
U+3431 (13361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3431
U+3432 (13362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3432
U+3433 (13363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3433
U+3434 (13364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3434
U+3435 (13365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3435
U+3436 (13366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3436
U+3437 (13367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3437
U+3438 (13368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3438
U+3439 (13369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3439
U+343A (13370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-343A
U+343B (13371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-343B
U+343C (13372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-343C
U+343D (13373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-343D
U+343E (13374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-343E
U+343F (13375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-343F
U+3440 (13376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3440
U+3441 (13377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3441
U+3442 (13378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3442
U+3443 (13379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3443
U+3444 (13380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3444
U+3445 (13381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3445
U+3446 (13382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3446
U+3447 (13383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3447
U+3448 (13384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3448
U+3449 (13385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3449
U+344A (13386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-344A
U+344B (13387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-344B
U+344C (13388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-344C
U+344D (13389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-344D
U+344E (13390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-344E
U+344F (13391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-344F
U+3450 (13392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3450
U+3451 (13393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3451
U+3452 (13394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3452
U+3453 (13395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3453
U+3454 (13396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3454
U+3455 (13397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3455
U+3456 (13398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3456
U+3457 (13399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3457
U+3458 (13400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3458
U+3459 (13401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3459
U+345A (13402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-345A
U+345B (13403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-345B
U+345C (13404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-345C
U+345D (13405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-345D
U+345E (13406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-345E
U+345F (13407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-345F
U+3460 (13408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3460
U+3461 (13409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3461
U+3462 (13410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3462
U+3463 (13411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3463
U+3464 (13412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3464
U+3465 (13413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3465
U+3466 (13414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3466
U+3467 (13415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3467
U+3468 (13416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3468
U+3469 (13417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3469
U+346A (13418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-346A
U+346B (13419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-346B
U+346C (13420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-346C
U+346D (13421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-346D
U+346E (13422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-346E
U+346F (13423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-346F
U+3470 (13424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3470
U+3471 (13425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3471
U+3472 (13426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3472
U+3473 (13427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3473
U+3474 (13428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3474
U+3475 (13429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3475
U+3476 (13430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3476
U+3477 (13431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3477
U+3478 (13432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3478
U+3479 (13433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3479
U+347A (13434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-347A
U+347B (13435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-347B
U+347C (13436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-347C
U+347D (13437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-347D
U+347E (13438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-347E
U+347F (13439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-347F
U+3480 (13440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3480
U+3481 (13441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3481
U+3482 (13442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3482
U+3483 (13443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3483
U+3484 (13444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3484
U+3485 (13445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3485
U+3486 (13446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3486
U+3487 (13447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3487
U+3488 (13448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3488
U+3489 (13449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3489
U+348A (13450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-348A
U+348B (13451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-348B
U+348C (13452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-348C
U+348D (13453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-348D
U+348E (13454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-348E
U+348F (13455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-348F
U+3490 (13456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3490
U+3491 (13457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3491
U+3492 (13458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3492
U+3493 (13459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3493
U+3494 (13460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3494
U+3495 (13461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3495
U+3496 (13462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3496
U+3497 (13463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3497
U+3498 (13464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3498
U+3499 (13465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3499
U+349A (13466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-349A
U+349B (13467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-349B
U+349C (13468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-349C
U+349D (13469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-349D
U+349E (13470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-349E
U+349F (13471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-349F
U+34A0 (13472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A0
U+34A1 (13473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A1
U+34A2 (13474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A2
U+34A3 (13475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A3
U+34A4 (13476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A4
U+34A5 (13477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A5
U+34A6 (13478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A6
U+34A7 (13479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A7
U+34A8 (13480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A8
U+34A9 (13481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34A9
U+34AA (13482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34AA
U+34AB (13483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34AB
U+34AC (13484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34AC
U+34AD (13485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34AD
U+34AE (13486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34AE
U+34AF (13487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34AF
U+34B0 (13488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B0
U+34B1 (13489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B1
U+34B2 (13490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B2
U+34B3 (13491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B3
U+34B4 (13492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B4
U+34B5 (13493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B5
U+34B6 (13494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B6
U+34B7 (13495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B7
U+34B8 (13496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B8
U+34B9 (13497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34B9
U+34BA (13498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34BA
U+34BB (13499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34BB
U+34BC (13500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34BC
U+34BD (13501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34BD
U+34BE (13502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34BE
U+34BF (13503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34BF
U+34C0 (13504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C0
U+34C1 (13505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C1
U+34C2 (13506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C2
U+34C3 (13507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C3
U+34C4 (13508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C4
U+34C5 (13509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C5
U+34C6 (13510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C6
U+34C7 (13511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C7
U+34C8 (13512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C8
U+34C9 (13513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34C9
U+34CA (13514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34CA
U+34CB (13515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34CB
U+34CC (13516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34CC
U+34CD (13517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34CD
U+34CE (13518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34CE
U+34CF (13519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34CF
U+34D0 (13520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D0
U+34D1 (13521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D1
U+34D2 (13522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D2
U+34D3 (13523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D3
U+34D4 (13524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D4
U+34D5 (13525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D5
U+34D6 (13526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D6
U+34D7 (13527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D7
U+34D8 (13528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D8
U+34D9 (13529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34D9
U+34DA (13530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34DA
U+34DB (13531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34DB
U+34DC (13532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34DC
U+34DD (13533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34DD
U+34DE (13534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34DE
U+34DF (13535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34DF
U+34E0 (13536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E0
U+34E1 (13537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E1
U+34E2 (13538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E2
U+34E3 (13539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E3
U+34E4 (13540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E4
U+34E5 (13541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E5
U+34E6 (13542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E6
U+34E7 (13543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E7
U+34E8 (13544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E8
U+34E9 (13545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34E9
U+34EA (13546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34EA
U+34EB (13547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34EB
U+34EC (13548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34EC
U+34ED (13549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34ED
U+34EE (13550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34EE
U+34EF (13551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34EF
U+34F0 (13552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F0
U+34F1 (13553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F1
U+34F2 (13554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F2
U+34F3 (13555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F3
U+34F4 (13556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F4
U+34F5 (13557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F5
U+34F6 (13558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F6
U+34F7 (13559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F7
U+34F8 (13560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F8
U+34F9 (13561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34F9
U+34FA (13562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34FA
U+34FB (13563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34FB
U+34FC (13564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34FC
U+34FD (13565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34FD
U+34FE (13566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34FE
U+34FF (13567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34FF
U+3500 (13568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3500
U+3501 (13569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3501
U+3502 (13570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3502
U+3503 (13571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3503
U+3504 (13572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3504
U+3505 (13573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3505
U+3506 (13574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3506
U+3507 (13575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3507
U+3508 (13576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3508
U+3509 (13577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3509
U+350A (13578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-350A
U+350B (13579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-350B
U+350C (13580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-350C
U+350D (13581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-350D
U+350E (13582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-350E
U+350F (13583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-350F
U+3510 (13584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3510
U+3511 (13585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3511
U+3512 (13586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3512
U+3513 (13587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3513
U+3514 (13588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3514
U+3515 (13589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3515
U+3516 (13590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3516
U+3517 (13591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3517
U+3518 (13592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3518
U+3519 (13593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3519
U+351A (13594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-351A
U+351B (13595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-351B
U+351C (13596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-351C
U+351D (13597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-351D
U+351E (13598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-351E
U+351F (13599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-351F
U+3520 (13600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3520
U+3521 (13601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3521
U+3522 (13602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3522
U+3523 (13603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3523
U+3524 (13604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3524
U+3525 (13605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3525
U+3526 (13606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3526
U+3527 (13607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3527
U+3528 (13608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3528
U+3529 (13609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3529
U+352A (13610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-352A
U+352B (13611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-352B
U+352C (13612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-352C
U+352D (13613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-352D
U+352E (13614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-352E
U+352F (13615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-352F
U+3530 (13616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3530
U+3531 (13617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3531
U+3532 (13618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3532
U+3533 (13619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3533
U+3534 (13620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3534
U+3535 (13621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3535
U+3536 (13622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3536
U+3537 (13623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3537
U+3538 (13624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3538
U+3539 (13625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3539
U+353A (13626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-353A
U+353B (13627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-353B
U+353C (13628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-353C
U+353D (13629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-353D
U+353E (13630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-353E
U+353F (13631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-353F
U+3540 (13632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3540
U+3541 (13633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3541
U+3542 (13634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3542
U+3543 (13635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3543
U+3544 (13636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3544
U+3545 (13637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3545
U+3546 (13638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3546
U+3547 (13639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3547
U+3548 (13640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3548
U+3549 (13641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3549
U+354A (13642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-354A
U+354B (13643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-354B
U+354C (13644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-354C
U+354D (13645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-354D
U+354E (13646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-354E
U+354F (13647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-354F
U+3550 (13648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3550
U+3551 (13649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3551
U+3552 (13650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3552
U+3553 (13651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3553
U+3554 (13652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3554
U+3555 (13653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3555
U+3556 (13654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3556
U+3557 (13655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3557
U+3558 (13656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3558
U+3559 (13657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3559
U+355A (13658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-355A
U+355B (13659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-355B
U+355C (13660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-355C
U+355D (13661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-355D
U+355E (13662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-355E
U+355F (13663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-355F
U+3560 (13664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3560
U+3561 (13665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3561
U+3562 (13666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3562
U+3563 (13667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3563
U+3564 (13668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3564
U+3565 (13669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3565
U+3566 (13670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3566
U+3567 (13671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3567
U+3568 (13672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3568
U+3569 (13673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3569
U+356A (13674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-356A
U+356B (13675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-356B
U+356C (13676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-356C
U+356D (13677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-356D
U+356E (13678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-356E
U+356F (13679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-356F
U+3570 (13680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3570
U+3571 (13681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3571
U+3572 (13682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3572
U+3573 (13683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3573
U+3574 (13684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3574
U+3575 (13685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3575
U+3576 (13686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3576
U+3577 (13687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3577
U+3578 (13688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3578
U+3579 (13689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3579
U+357A (13690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-357A
U+357B (13691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-357B
U+357C (13692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-357C
U+357D (13693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-357D
U+357E (13694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-357E
U+357F (13695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-357F
U+3580 (13696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3580
U+3581 (13697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3581
U+3582 (13698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3582
U+3583 (13699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3583
U+3584 (13700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3584
U+3585 (13701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3585
U+3586 (13702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3586
U+3587 (13703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3587
U+3588 (13704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3588
U+3589 (13705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3589
U+358A (13706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-358A
U+358B (13707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-358B
U+358C (13708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-358C
U+358D (13709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-358D
U+358E (13710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-358E
U+358F (13711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-358F
U+3590 (13712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3590
U+3591 (13713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3591
U+3592 (13714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3592
U+3593 (13715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3593
U+3594 (13716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3594
U+3595 (13717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3595
U+3596 (13718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3596
U+3597 (13719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3597
U+3598 (13720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3598
U+3599 (13721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3599
U+359A (13722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-359A
U+359B (13723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-359B
U+359C (13724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-359C
U+359D (13725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-359D
U+359E (13726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-359E
U+359F (13727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-359F
U+35A0 (13728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A0
U+35A1 (13729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A1
U+35A2 (13730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A2
U+35A3 (13731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A3
U+35A4 (13732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A4
U+35A5 (13733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A5
U+35A6 (13734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A6
U+35A7 (13735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A7
U+35A8 (13736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A8
U+35A9 (13737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35A9
U+35AA (13738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35AA
U+35AB (13739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35AB
U+35AC (13740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35AC
U+35AD (13741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35AD
U+35AE (13742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35AE
U+35AF (13743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35AF
U+35B0 (13744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B0
U+35B1 (13745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B1
U+35B2 (13746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B2
U+35B3 (13747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B3
U+35B4 (13748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B4
U+35B5 (13749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B5
U+35B6 (13750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B6
U+35B7 (13751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B7
U+35B8 (13752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B8
U+35B9 (13753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35B9
U+35BA (13754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35BA
U+35BB (13755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35BB
U+35BC (13756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35BC
U+35BD (13757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35BD
U+35BE (13758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35BE
U+35BF (13759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35BF
U+35C0 (13760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C0
U+35C1 (13761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C1
U+35C2 (13762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C2
U+35C3 (13763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C3
U+35C4 (13764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C4
U+35C5 (13765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C5
U+35C6 (13766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C6
U+35C7 (13767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C7
U+35C8 (13768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C8
U+35C9 (13769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35C9
U+35CA (13770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35CA
U+35CB (13771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35CB
U+35CC (13772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35CC
U+35CD (13773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35CD
U+35CE (13774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35CE
U+35CF (13775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35CF
U+35D0 (13776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D0
U+35D1 (13777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D1
U+35D2 (13778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D2
U+35D3 (13779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D3
U+35D4 (13780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D4
U+35D5 (13781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D5
U+35D6 (13782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D6
U+35D7 (13783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D7
U+35D8 (13784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D8
U+35D9 (13785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35D9
U+35DA (13786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35DA
U+35DB (13787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35DB
U+35DC (13788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35DC
U+35DD (13789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35DD
U+35DE (13790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35DE
U+35DF (13791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35DF
U+35E0 (13792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E0
U+35E1 (13793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E1
U+35E2 (13794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E2
U+35E3 (13795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E3
U+35E4 (13796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E4
U+35E5 (13797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E5
U+35E6 (13798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E6
U+35E7 (13799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E7
U+35E8 (13800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E8
U+35E9 (13801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35E9
U+35EA (13802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35EA
U+35EB (13803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35EB
U+35EC (13804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35EC
U+35ED (13805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35ED
U+35EE (13806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35EE
U+35EF (13807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35EF
U+35F0 (13808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F0
U+35F1 (13809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F1
U+35F2 (13810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F2
U+35F3 (13811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F3
U+35F4 (13812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F4
U+35F5 (13813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F5
U+35F6 (13814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F6
U+35F7 (13815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F7
U+35F8 (13816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F8
U+35F9 (13817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35F9
U+35FA (13818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35FA
U+35FB (13819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35FB
U+35FC (13820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35FC
U+35FD (13821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35FD
U+35FE (13822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35FE
U+35FF (13823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-35FF
U+3600 (13824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3600
U+3601 (13825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3601
U+3602 (13826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3602
U+3603 (13827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3603
U+3604 (13828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3604
U+3605 (13829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3605
U+3606 (13830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3606
U+3607 (13831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3607
U+3608 (13832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3608
U+3609 (13833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3609
U+360A (13834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-360A
U+360B (13835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-360B
U+360C (13836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-360C
U+360D (13837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-360D
U+360E (13838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-360E
U+360F (13839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-360F
U+3610 (13840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3610
U+3611 (13841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3611
U+3612 (13842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3612
U+3613 (13843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3613
U+3614 (13844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3614
U+3615 (13845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3615
U+3616 (13846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3616
U+3617 (13847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3617
U+3618 (13848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3618
U+3619 (13849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3619
U+361A (13850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-361A
U+361B (13851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-361B
U+361C (13852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-361C
U+361D (13853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-361D
U+361E (13854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-361E
U+361F (13855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-361F
U+3620 (13856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3620
U+3621 (13857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3621
U+3622 (13858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3622
U+3623 (13859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3623
U+3624 (13860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3624
U+3625 (13861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3625
U+3626 (13862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3626
U+3627 (13863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3627
U+3628 (13864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3628
U+3629 (13865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3629
U+362A (13866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-362A
U+362B (13867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-362B
U+362C (13868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-362C
U+362D (13869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-362D
U+362E (13870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-362E
U+362F (13871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-362F
U+3630 (13872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3630
U+3631 (13873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3631
U+3632 (13874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3632
U+3633 (13875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3633
U+3634 (13876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3634
U+3635 (13877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3635
U+3636 (13878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3636
U+3637 (13879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3637
U+3638 (13880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3638
U+3639 (13881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3639
U+363A (13882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-363A
U+363B (13883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-363B
U+363C (13884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-363C
U+363D (13885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-363D
U+363E (13886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-363E
U+363F (13887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-363F
U+3640 (13888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3640
U+3641 (13889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3641
U+3642 (13890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3642
U+3643 (13891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3643
U+3644 (13892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3644
U+3645 (13893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3645
U+3646 (13894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3646
U+3647 (13895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3647
U+3648 (13896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3648
U+3649 (13897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3649
U+364A (13898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-364A
U+364B (13899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-364B
U+364C (13900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-364C
U+364D (13901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-364D
U+364E (13902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-364E
U+364F (13903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-364F
U+3650 (13904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3650
U+3651 (13905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3651
U+3652 (13906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3652
U+3653 (13907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3653
U+3654 (13908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3654
U+3655 (13909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3655
U+3656 (13910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3656
U+3657 (13911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3657
U+3658 (13912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3658
U+3659 (13913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3659
U+365A (13914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-365A
U+365B (13915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-365B
U+365C (13916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-365C
U+365D (13917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-365D
U+365E (13918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-365E
U+365F (13919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-365F
U+3660 (13920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3660
U+3661 (13921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3661
U+3662 (13922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3662
U+3663 (13923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3663
U+3664 (13924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3664
U+3665 (13925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3665
U+3666 (13926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3666
U+3667 (13927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3667
U+3668 (13928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3668
U+3669 (13929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3669
U+366A (13930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-366A
U+366B (13931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-366B
U+366C (13932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-366C
U+366D (13933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-366D
U+366E (13934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-366E
U+366F (13935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-366F
U+3670 (13936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3670
U+3671 (13937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3671
U+3672 (13938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3672
U+3673 (13939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3673
U+3674 (13940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3674
U+3675 (13941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3675
U+3676 (13942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3676
U+3677 (13943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3677
U+3678 (13944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3678
U+3679 (13945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3679
U+367A (13946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-367A
U+367B (13947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-367B
U+367C (13948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-367C
U+367D (13949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-367D
U+367E (13950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-367E
U+367F (13951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-367F
U+3680 (13952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3680
U+3681 (13953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3681
U+3682 (13954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3682
U+3683 (13955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3683
U+3684 (13956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3684
U+3685 (13957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3685
U+3686 (13958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3686
U+3687 (13959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3687
U+3688 (13960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3688
U+3689 (13961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3689
U+368A (13962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-368A
U+368B (13963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-368B
U+368C (13964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-368C
U+368D (13965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-368D
U+368E (13966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-368E
U+368F (13967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-368F
U+3690 (13968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3690
U+3691 (13969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3691
U+3692 (13970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3692
U+3693 (13971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3693
U+3694 (13972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3694
U+3695 (13973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3695
U+3696 (13974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3696
U+3697 (13975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3697
U+3698 (13976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3698
U+3699 (13977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3699
U+369A (13978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-369A
U+369B (13979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-369B
U+369C (13980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-369C
U+369D (13981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-369D
U+369E (13982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-369E
U+369F (13983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-369F
U+36A0 (13984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A0
U+36A1 (13985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A1
U+36A2 (13986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A2
U+36A3 (13987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A3
U+36A4 (13988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A4
U+36A5 (13989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A5
U+36A6 (13990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A6
U+36A7 (13991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A7
U+36A8 (13992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A8
U+36A9 (13993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36A9
U+36AA (13994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36AA
U+36AB (13995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36AB
U+36AC (13996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36AC
U+36AD (13997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36AD
U+36AE (13998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36AE
U+36AF (13999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36AF
U+36B0 (14000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B0
U+36B1 (14001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B1
U+36B2 (14002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B2
U+36B3 (14003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B3
U+36B4 (14004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B4
U+36B5 (14005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B5
U+36B6 (14006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B6
U+36B7 (14007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B7
U+36B8 (14008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B8
U+36B9 (14009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36B9
U+36BA (14010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36BA
U+36BB (14011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36BB
U+36BC (14012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36BC
U+36BD (14013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36BD
U+36BE (14014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36BE
U+36BF (14015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36BF
U+36C0 (14016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C0
U+36C1 (14017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C1
U+36C2 (14018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C2
U+36C3 (14019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C3
U+36C4 (14020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C4
U+36C5 (14021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C5
U+36C6 (14022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C6
U+36C7 (14023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C7
U+36C8 (14024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C8
U+36C9 (14025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36C9
U+36CA (14026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36CA
U+36CB (14027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36CB
U+36CC (14028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36CC
U+36CD (14029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36CD
U+36CE (14030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36CE
U+36CF (14031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36CF
U+36D0 (14032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D0
U+36D1 (14033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D1
U+36D2 (14034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D2
U+36D3 (14035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D3
U+36D4 (14036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D4
U+36D5 (14037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D5
U+36D6 (14038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D6
U+36D7 (14039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D7
U+36D8 (14040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D8
U+36D9 (14041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36D9
U+36DA (14042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36DA
U+36DB (14043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36DB
U+36DC (14044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36DC
U+36DD (14045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36DD
U+36DE (14046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36DE
U+36DF (14047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36DF
U+36E0 (14048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E0
U+36E1 (14049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E1
U+36E2 (14050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E2
U+36E3 (14051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E3
U+36E4 (14052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E4
U+36E5 (14053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E5
U+36E6 (14054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E6
U+36E7 (14055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E7
U+36E8 (14056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E8
U+36E9 (14057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36E9
U+36EA (14058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36EA
U+36EB (14059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36EB
U+36EC (14060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36EC
U+36ED (14061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36ED
U+36EE (14062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36EE
U+36EF (14063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36EF
U+36F0 (14064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F0
U+36F1 (14065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F1
U+36F2 (14066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F2
U+36F3 (14067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F3
U+36F4 (14068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F4
U+36F5 (14069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F5
U+36F6 (14070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F6
U+36F7 (14071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F7
U+36F8 (14072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F8
U+36F9 (14073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36F9
U+36FA (14074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36FA
U+36FB (14075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36FB
U+36FC (14076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36FC
U+36FD (14077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36FD
U+36FE (14078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36FE
U+36FF (14079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-36FF
U+3700 (14080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3700
U+3701 (14081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3701
U+3702 (14082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3702
U+3703 (14083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3703
U+3704 (14084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3704
U+3705 (14085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3705
U+3706 (14086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3706
U+3707 (14087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3707
U+3708 (14088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3708
U+3709 (14089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3709
U+370A (14090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-370A
U+370B (14091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-370B
U+370C (14092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-370C
U+370D (14093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-370D
U+370E (14094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-370E
U+370F (14095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-370F
U+3710 (14096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3710
U+3711 (14097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3711
U+3712 (14098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3712
U+3713 (14099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3713
U+3714 (14100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3714
U+3715 (14101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3715
U+3716 (14102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3716
U+3717 (14103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3717
U+3718 (14104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3718
U+3719 (14105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3719
U+371A (14106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-371A
U+371B (14107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-371B
U+371C (14108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-371C
U+371D (14109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-371D
U+371E (14110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-371E
U+371F (14111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-371F
U+3720 (14112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3720
U+3721 (14113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3721
U+3722 (14114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3722
U+3723 (14115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3723
U+3724 (14116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3724
U+3725 (14117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3725
U+3726 (14118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3726
U+3727 (14119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3727
U+3728 (14120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3728
U+3729 (14121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3729
U+372A (14122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-372A
U+372B (14123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-372B
U+372C (14124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-372C
U+372D (14125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-372D
U+372E (14126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-372E
U+372F (14127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-372F
U+3730 (14128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3730
U+3731 (14129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3731
U+3732 (14130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3732
U+3733 (14131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3733
U+3734 (14132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3734
U+3735 (14133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3735
U+3736 (14134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3736
U+3737 (14135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3737
U+3738 (14136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3738
U+3739 (14137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3739
U+373A (14138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-373A
U+373B (14139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-373B
U+373C (14140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-373C
U+373D (14141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-373D
U+373E (14142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-373E
U+373F (14143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-373F
U+3740 (14144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3740
U+3741 (14145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3741
U+3742 (14146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3742
U+3743 (14147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3743
U+3744 (14148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3744
U+3745 (14149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3745
U+3746 (14150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3746
U+3747 (14151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3747
U+3748 (14152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3748
U+3749 (14153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3749
U+374A (14154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-374A
U+374B (14155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-374B
U+374C (14156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-374C
U+374D (14157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-374D
U+374E (14158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-374E
U+374F (14159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-374F
U+3750 (14160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3750
U+3751 (14161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3751
U+3752 (14162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3752
U+3753 (14163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3753
U+3754 (14164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3754
U+3755 (14165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3755
U+3756 (14166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3756
U+3757 (14167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3757
U+3758 (14168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3758
U+3759 (14169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3759
U+375A (14170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-375A
U+375B (14171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-375B
U+375C (14172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-375C
U+375D (14173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-375D
U+375E (14174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-375E
U+375F (14175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-375F
U+3760 (14176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3760
U+3761 (14177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3761
U+3762 (14178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3762
U+3763 (14179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3763
U+3764 (14180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3764
U+3765 (14181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3765
U+3766 (14182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3766
U+3767 (14183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3767
U+3768 (14184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3768
U+3769 (14185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3769
U+376A (14186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-376A
U+376B (14187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-376B
U+376C (14188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-376C
U+376D (14189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-376D
U+376E (14190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-376E
U+376F (14191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-376F
U+3770 (14192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3770
U+3771 (14193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3771
U+3772 (14194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3772
U+3773 (14195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3773
U+3774 (14196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3774
U+3775 (14197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3775
U+3776 (14198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3776
U+3777 (14199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3777
U+3778 (14200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3778
U+3779 (14201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3779
U+377A (14202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-377A
U+377B (14203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-377B
U+377C (14204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-377C
U+377D (14205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-377D
U+377E (14206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-377E
U+377F (14207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-377F
U+3780 (14208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3780
U+3781 (14209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3781
U+3782 (14210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3782
U+3783 (14211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3783
U+3784 (14212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3784
U+3785 (14213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3785
U+3786 (14214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3786
U+3787 (14215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3787
U+3788 (14216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3788
U+3789 (14217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3789
U+378A (14218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-378A
U+378B (14219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-378B
U+378C (14220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-378C
U+378D (14221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-378D
U+378E (14222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-378E
U+378F (14223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-378F
U+3790 (14224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3790
U+3791 (14225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3791
U+3792 (14226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3792
U+3793 (14227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3793
U+3794 (14228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3794
U+3795 (14229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3795
U+3796 (14230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3796
U+3797 (14231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3797
U+3798 (14232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3798
U+3799 (14233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3799
U+379A (14234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-379A
U+379B (14235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-379B
U+379C (14236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-379C
U+379D (14237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-379D
U+379E (14238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-379E
U+379F (14239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-379F
U+37A0 (14240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A0
U+37A1 (14241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A1
U+37A2 (14242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A2
U+37A3 (14243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A3
U+37A4 (14244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A4
U+37A5 (14245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A5
U+37A6 (14246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A6
U+37A7 (14247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A7
U+37A8 (14248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A8
U+37A9 (14249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37A9
U+37AA (14250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37AA
U+37AB (14251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37AB
U+37AC (14252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37AC
U+37AD (14253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37AD
U+37AE (14254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37AE
U+37AF (14255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37AF
U+37B0 (14256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B0
U+37B1 (14257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B1
U+37B2 (14258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B2
U+37B3 (14259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B3
U+37B4 (14260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B4
U+37B5 (14261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B5
U+37B6 (14262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B6
U+37B7 (14263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B7
U+37B8 (14264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B8
U+37B9 (14265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37B9
U+37BA (14266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37BA
U+37BB (14267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37BB
U+37BC (14268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37BC
U+37BD (14269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37BD
U+37BE (14270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37BE
U+37BF (14271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37BF
U+37C0 (14272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C0
U+37C1 (14273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C1
U+37C2 (14274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C2
U+37C3 (14275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C3
U+37C4 (14276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C4
U+37C5 (14277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C5
U+37C6 (14278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C6
U+37C7 (14279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C7
U+37C8 (14280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C8
U+37C9 (14281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C9
U+37CA (14282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37CA
U+37CB (14283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37CB
U+37CC (14284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37CC
U+37CD (14285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37CD
U+37CE (14286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37CE
U+37CF (14287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37CF
U+37D0 (14288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D0
U+37D1 (14289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D1
U+37D2 (14290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D2
U+37D3 (14291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D3
U+37D4 (14292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D4
U+37D5 (14293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D5
U+37D6 (14294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D6
U+37D7 (14295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D7
U+37D8 (14296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D8
U+37D9 (14297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37D9
U+37DA (14298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37DA
U+37DB (14299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37DB
U+37DC (14300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37DC
U+37DD (14301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37DD
U+37DE (14302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37DE
U+37DF (14303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37DF
U+37E0 (14304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E0
U+37E1 (14305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E1
U+37E2 (14306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E2
U+37E3 (14307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E3
U+37E4 (14308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E4
U+37E5 (14309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E5
U+37E6 (14310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E6
U+37E7 (14311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E7
U+37E8 (14312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E8
U+37E9 (14313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37E9
U+37EA (14314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37EA
U+37EB (14315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37EB
U+37EC (14316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37EC
U+37ED (14317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37ED
U+37EE (14318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37EE
U+37EF (14319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37EF
U+37F0 (14320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F0
U+37F1 (14321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F1
U+37F2 (14322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F2
U+37F3 (14323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F3
U+37F4 (14324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F4
U+37F5 (14325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F5
U+37F6 (14326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F6
U+37F7 (14327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F7
U+37F8 (14328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F8
U+37F9 (14329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37F9
U+37FA (14330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37FA
U+37FB (14331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37FB
U+37FC (14332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37FC
U+37FD (14333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37FD
U+37FE (14334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37FE
U+37FF (14335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37FF
U+3800 (14336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3800
U+3801 (14337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3801
U+3802 (14338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3802
U+3803 (14339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3803
U+3804 (14340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3804
U+3805 (14341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3805
U+3806 (14342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3806
U+3807 (14343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3807
U+3808 (14344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3808
U+3809 (14345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3809
U+380A (14346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-380A
U+380B (14347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-380B
U+380C (14348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-380C
U+380D (14349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-380D
U+380E (14350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-380E
U+380F (14351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-380F
U+3810 (14352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3810
U+3811 (14353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3811
U+3812 (14354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3812
U+3813 (14355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3813
U+3814 (14356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3814
U+3815 (14357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3815
U+3816 (14358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3816
U+3817 (14359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3817
U+3818 (14360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3818
U+3819 (14361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3819
U+381A (14362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-381A
U+381B (14363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-381B
U+381C (14364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-381C
U+381D (14365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-381D
U+381E (14366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-381E
U+381F (14367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-381F
U+3820 (14368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3820
U+3821 (14369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3821
U+3822 (14370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3822
U+3823 (14371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3823
U+3824 (14372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3824
U+3825 (14373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3825
U+3826 (14374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3826
U+3827 (14375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3827
U+3828 (14376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3828
U+3829 (14377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3829
U+382A (14378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-382A
U+382B (14379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-382B
U+382C (14380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-382C
U+382D (14381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-382D
U+382E (14382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-382E
U+382F (14383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-382F
U+3830 (14384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3830
U+3831 (14385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3831
U+3832 (14386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3832
U+3833 (14387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3833
U+3834 (14388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3834
U+3835 (14389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3835
U+3836 (14390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3836
U+3837 (14391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3837
U+3838 (14392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3838
U+3839 (14393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3839
U+383A (14394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-383A
U+383B (14395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-383B
U+383C (14396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-383C
U+383D (14397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-383D
U+383E (14398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-383E
U+383F (14399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-383F
U+3840 (14400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3840
U+3841 (14401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3841
U+3842 (14402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3842
U+3843 (14403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3843
U+3844 (14404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3844
U+3845 (14405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3845
U+3846 (14406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3846
U+3847 (14407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3847
U+3848 (14408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3848
U+3849 (14409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3849
U+384A (14410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-384A
U+384B (14411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-384B
U+384C (14412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-384C
U+384D (14413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-384D
U+384E (14414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-384E
U+384F (14415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-384F
U+3850 (14416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3850
U+3851 (14417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3851
U+3852 (14418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3852
U+3853 (14419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3853
U+3854 (14420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3854
U+3855 (14421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3855
U+3856 (14422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3856
U+3857 (14423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3857
U+3858 (14424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3858
U+3859 (14425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3859
U+385A (14426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-385A
U+385B (14427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-385B
U+385C (14428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-385C
U+385D (14429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-385D
U+385E (14430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-385E
U+385F (14431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-385F
U+3860 (14432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3860
U+3861 (14433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3861
U+3862 (14434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3862
U+3863 (14435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3863
U+3864 (14436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3864
U+3865 (14437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3865
U+3866 (14438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3866
U+3867 (14439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3867
U+3868 (14440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3868
U+3869 (14441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3869
U+386A (14442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-386A
U+386B (14443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-386B
U+386C (14444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-386C
U+386D (14445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-386D
U+386E (14446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-386E
U+386F (14447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-386F
U+3870 (14448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3870
U+3871 (14449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3871
U+3872 (14450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3872
U+3873 (14451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3873
U+3874 (14452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3874
U+3875 (14453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3875
U+3876 (14454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3876
U+3877 (14455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3877
U+3878 (14456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3878
U+3879 (14457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3879
U+387A (14458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-387A
U+387B (14459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-387B
U+387C (14460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-387C
U+387D (14461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-387D
U+387E (14462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-387E
U+387F (14463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-387F
U+3880 (14464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3880
U+3881 (14465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3881
U+3882 (14466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3882
U+3883 (14467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3883
U+3884 (14468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3884
U+3885 (14469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3885
U+3886 (14470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3886
U+3887 (14471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3887
U+3888 (14472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3888
U+3889 (14473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3889
U+388A (14474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-388A
U+388B (14475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-388B
U+388C (14476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-388C
U+388D (14477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-388D
U+388E (14478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-388E
U+388F (14479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-388F
U+3890 (14480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3890
U+3891 (14481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3891
U+3892 (14482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3892
U+3893 (14483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3893
U+3894 (14484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3894
U+3895 (14485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3895
U+3896 (14486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3896
U+3897 (14487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3897
U+3898 (14488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3898
U+3899 (14489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3899
U+389A (14490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-389A
U+389B (14491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-389B
U+389C (14492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-389C
U+389D (14493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-389D
U+389E (14494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-389E
U+389F (14495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-389F
U+38A0 (14496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A0
U+38A1 (14497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A1
U+38A2 (14498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A2
U+38A3 (14499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A3
U+38A4 (14500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A4
U+38A5 (14501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A5
U+38A6 (14502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A6
U+38A7 (14503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A7
U+38A8 (14504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A8
U+38A9 (14505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38A9
U+38AA (14506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38AA
U+38AB (14507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38AB
U+38AC (14508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38AC
U+38AD (14509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38AD
U+38AE (14510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38AE
U+38AF (14511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38AF
U+38B0 (14512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B0
U+38B1 (14513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B1
U+38B2 (14514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B2
U+38B3 (14515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B3
U+38B4 (14516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B4
U+38B5 (14517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B5
U+38B6 (14518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B6
U+38B7 (14519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B7
U+38B8 (14520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B8
U+38B9 (14521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38B9
U+38BA (14522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38BA
U+38BB (14523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38BB
U+38BC (14524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38BC
U+38BD (14525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38BD
U+38BE (14526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38BE
U+38BF (14527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38BF
U+38C0 (14528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C0
U+38C1 (14529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C1
U+38C2 (14530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C2
U+38C3 (14531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C3
U+38C4 (14532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C4
U+38C5 (14533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C5
U+38C6 (14534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C6
U+38C7 (14535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C7
U+38C8 (14536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C8
U+38C9 (14537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38C9
U+38CA (14538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38CA
U+38CB (14539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38CB
U+38CC (14540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38CC
U+38CD (14541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38CD
U+38CE (14542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38CE
U+38CF (14543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38CF
U+38D0 (14544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D0
U+38D1 (14545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D1
U+38D2 (14546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D2
U+38D3 (14547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D3
U+38D4 (14548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D4
U+38D5 (14549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D5
U+38D6 (14550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D6
U+38D7 (14551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D7
U+38D8 (14552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D8
U+38D9 (14553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38D9
U+38DA (14554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38DA
U+38DB (14555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38DB
U+38DC (14556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38DC
U+38DD (14557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38DD
U+38DE (14558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38DE
U+38DF (14559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38DF
U+38E0 (14560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E0
U+38E1 (14561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E1
U+38E2 (14562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E2
U+38E3 (14563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E3
U+38E4 (14564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E4
U+38E5 (14565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E5
U+38E6 (14566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E6
U+38E7 (14567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E7
U+38E8 (14568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E8
U+38E9 (14569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38E9
U+38EA (14570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38EA
U+38EB (14571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38EB
U+38EC (14572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38EC
U+38ED (14573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38ED
U+38EE (14574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38EE
U+38EF (14575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38EF
U+38F0 (14576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F0
U+38F1 (14577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F1
U+38F2 (14578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F2
U+38F3 (14579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F3
U+38F4 (14580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F4
U+38F5 (14581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F5
U+38F6 (14582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F6
U+38F7 (14583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F7
U+38F8 (14584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F8
U+38F9 (14585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38F9
U+38FA (14586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38FA
U+38FB (14587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38FB
U+38FC (14588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38FC
U+38FD (14589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38FD
U+38FE (14590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38FE
U+38FF (14591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-38FF
U+3900 (14592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3900
U+3901 (14593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3901
U+3902 (14594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3902
U+3903 (14595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3903
U+3904 (14596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3904
U+3905 (14597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3905
U+3906 (14598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3906
U+3907 (14599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3907
U+3908 (14600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3908
U+3909 (14601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3909
U+390A (14602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-390A
U+390B (14603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-390B
U+390C (14604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-390C
U+390D (14605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-390D
U+390E (14606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-390E
U+390F (14607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-390F
U+3910 (14608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3910
U+3911 (14609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3911
U+3912 (14610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3912
U+3913 (14611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3913
U+3914 (14612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3914
U+3915 (14613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3915
U+3916 (14614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3916
U+3917 (14615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3917
U+3918 (14616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3918
U+3919 (14617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3919
U+391A (14618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-391A
U+391B (14619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-391B
U+391C (14620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-391C
U+391D (14621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-391D
U+391E (14622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-391E
U+391F (14623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-391F
U+3920 (14624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3920
U+3921 (14625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3921
U+3922 (14626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3922
U+3923 (14627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3923
U+3924 (14628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3924
U+3925 (14629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3925
U+3926 (14630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3926
U+3927 (14631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3927
U+3928 (14632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3928
U+3929 (14633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3929
U+392A (14634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-392A
U+392B (14635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-392B
U+392C (14636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-392C
U+392D (14637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-392D
U+392E (14638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-392E
U+392F (14639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-392F
U+3930 (14640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3930
U+3931 (14641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3931
U+3932 (14642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3932
U+3933 (14643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3933
U+3934 (14644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3934
U+3935 (14645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3935
U+3936 (14646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3936
U+3937 (14647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3937
U+3938 (14648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3938
U+3939 (14649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3939
U+393A (14650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-393A
U+393B (14651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-393B
U+393C (14652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-393C
U+393D (14653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-393D
U+393E (14654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-393E
U+393F (14655) 㤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-393F
U+3940 (14656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3940
U+3941 (14657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3941
U+3942 (14658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3942
U+3943 (14659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3943
U+3944 (14660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3944
U+3945 (14661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3945
U+3946 (14662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3946
U+3947 (14663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3947
U+3948 (14664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3948
U+3949 (14665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3949
U+394A (14666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-394A
U+394B (14667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-394B
U+394C (14668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-394C
U+394D (14669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-394D
U+394E (14670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-394E
U+394F (14671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-394F
U+3950 (14672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3950
U+3951 (14673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3951
U+3952 (14674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3952
U+3953 (14675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3953
U+3954 (14676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3954
U+3955 (14677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3955
U+3956 (14678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3956
U+3957 (14679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3957
U+3958 (14680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3958
U+3959 (14681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3959
U+395A (14682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-395A
U+395B (14683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-395B
U+395C (14684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-395C
U+395D (14685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-395D
U+395E (14686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-395E
U+395F (14687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-395F
U+3960 (14688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3960
U+3961 (14689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3961
U+3962 (14690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3962
U+3963 (14691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3963
U+3964 (14692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3964
U+3965 (14693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3965
U+3966 (14694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3966
U+3967 (14695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3967
U+3968 (14696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3968
U+3969 (14697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3969
U+396A (14698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-396A
U+396B (14699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-396B
U+396C (14700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-396C
U+396D (14701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-396D
U+396E (14702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-396E
U+396F (14703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-396F
U+3970 (14704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3970
U+3971 (14705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3971
U+3972 (14706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3972
U+3973 (14707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3973
U+3974 (14708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3974
U+3975 (14709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3975
U+3976 (14710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3976
U+3977 (14711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3977
U+3978 (14712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3978
U+3979 (14713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3979
U+397A (14714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-397A
U+397B (14715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-397B
U+397C (14716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-397C
U+397D (14717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-397D
U+397E (14718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-397E
U+397F (14719) 㥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-397F
U+3980 (14720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3980
U+3981 (14721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3981
U+3982 (14722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3982
U+3983 (14723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3983
U+3984 (14724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3984
U+3985 (14725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3985
U+3986 (14726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3986
U+3987 (14727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3987
U+3988 (14728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3988
U+3989 (14729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3989
U+398A (14730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-398A
U+398B (14731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-398B
U+398C (14732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-398C
U+398D (14733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-398D
U+398E (14734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-398E
U+398F (14735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-398F
U+3990 (14736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3990
U+3991 (14737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3991
U+3992 (14738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3992
U+3993 (14739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3993
U+3994 (14740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3994
U+3995 (14741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3995
U+3996 (14742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3996
U+3997 (14743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3997
U+3998 (14744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3998
U+3999 (14745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3999
U+399A (14746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-399A
U+399B (14747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-399B
U+399C (14748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-399C
U+399D (14749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-399D
U+399E (14750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-399E
U+399F (14751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-399F
U+39A0 (14752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A0
U+39A1 (14753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A1
U+39A2 (14754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A2
U+39A3 (14755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A3
U+39A4 (14756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A4
U+39A5 (14757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A5
U+39A6 (14758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A6
U+39A7 (14759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A7
U+39A8 (14760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A8
U+39A9 (14761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39A9
U+39AA (14762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39AA
U+39AB (14763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39AB
U+39AC (14764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39AC
U+39AD (14765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39AD
U+39AE (14766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39AE
U+39AF (14767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39AF
U+39B0 (14768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B0
U+39B1 (14769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B1
U+39B2 (14770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B2
U+39B3 (14771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B3
U+39B4 (14772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B4
U+39B5 (14773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B5
U+39B6 (14774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B6
U+39B7 (14775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B7
U+39B8 (14776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B8
U+39B9 (14777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39B9
U+39BA (14778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39BA
U+39BB (14779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39BB
U+39BC (14780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39BC
U+39BD (14781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39BD
U+39BE (14782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39BE
U+39BF (14783) 㦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39BF
U+39C0 (14784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C0
U+39C1 (14785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C1
U+39C2 (14786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C2
U+39C3 (14787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C3
U+39C4 (14788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C4
U+39C5 (14789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C5
U+39C6 (14790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C6
U+39C7 (14791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C7
U+39C8 (14792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C8
U+39C9 (14793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39C9
U+39CA (14794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39CA
U+39CB (14795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39CB
U+39CC (14796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39CC
U+39CD (14797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39CD
U+39CE (14798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39CE
U+39CF (14799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39CF
U+39D0 (14800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D0
U+39D1 (14801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D1
U+39D2 (14802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D2
U+39D3 (14803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D3
U+39D4 (14804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D4
U+39D5 (14805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D5
U+39D6 (14806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D6
U+39D7 (14807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D7
U+39D8 (14808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D8
U+39D9 (14809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39D9
U+39DA (14810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39DA
U+39DB (14811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39DB
U+39DC (14812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39DC
U+39DD (14813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39DD
U+39DE (14814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39DE
U+39DF (14815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39DF
U+39E0 (14816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E0
U+39E1 (14817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E1
U+39E2 (14818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E2
U+39E3 (14819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E3
U+39E4 (14820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E4
U+39E5 (14821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E5
U+39E6 (14822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E6
U+39E7 (14823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E7
U+39E8 (14824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E8
U+39E9 (14825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39E9
U+39EA (14826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39EA
U+39EB (14827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39EB
U+39EC (14828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39EC
U+39ED (14829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39ED
U+39EE (14830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39EE
U+39EF (14831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39EF
U+39F0 (14832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F0
U+39F1 (14833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F1
U+39F2 (14834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F2
U+39F3 (14835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F3
U+39F4 (14836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F4
U+39F5 (14837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F5
U+39F6 (14838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F6
U+39F7 (14839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F7
U+39F8 (14840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F8
U+39F9 (14841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39F9
U+39FA (14842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39FA
U+39FB (14843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39FB
U+39FC (14844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39FC
U+39FD (14845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39FD
U+39FE (14846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39FE
U+39FF (14847) 㧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-39FF
U+3A00 (14848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A00
U+3A01 (14849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A01
U+3A02 (14850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A02
U+3A03 (14851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A03
U+3A04 (14852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A04
U+3A05 (14853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A05
U+3A06 (14854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A06
U+3A07 (14855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A07
U+3A08 (14856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A08
U+3A09 (14857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A09
U+3A0A (14858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A0A
U+3A0B (14859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A0B
U+3A0C (14860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A0C
U+3A0D (14861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A0D
U+3A0E (14862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A0E
U+3A0F (14863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A0F
U+3A10 (14864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A10
U+3A11 (14865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A11
U+3A12 (14866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A12
U+3A13 (14867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A13
U+3A14 (14868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A14
U+3A15 (14869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A15
U+3A16 (14870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A16
U+3A17 (14871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A17
U+3A18 (14872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A18
U+3A19 (14873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A19
U+3A1A (14874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A1A
U+3A1B (14875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A1B
U+3A1C (14876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A1C
U+3A1D (14877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A1D
U+3A1E (14878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A1E
U+3A1F (14879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A1F
U+3A20 (14880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A20
U+3A21 (14881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A21
U+3A22 (14882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A22
U+3A23 (14883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A23
U+3A24 (14884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A24
U+3A25 (14885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A25
U+3A26 (14886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A26
U+3A27 (14887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A27
U+3A28 (14888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A28
U+3A29 (14889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A29
U+3A2A (14890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A2A
U+3A2B (14891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A2B
U+3A2C (14892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A2C
U+3A2D (14893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A2D
U+3A2E (14894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A2E
U+3A2F (14895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A2F
U+3A30 (14896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A30
U+3A31 (14897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A31
U+3A32 (14898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A32
U+3A33 (14899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A33
U+3A34 (14900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A34
U+3A35 (14901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A35
U+3A36 (14902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A36
U+3A37 (14903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A37
U+3A38 (14904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A38
U+3A39 (14905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A39
U+3A3A (14906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A3A
U+3A3B (14907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A3B
U+3A3C (14908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A3C
U+3A3D (14909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A3D
U+3A3E (14910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A3E
U+3A3F (14911) 㨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A3F
U+3A40 (14912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A40
U+3A41 (14913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A41
U+3A42 (14914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A42
U+3A43 (14915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A43
U+3A44 (14916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A44
U+3A45 (14917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A45
U+3A46 (14918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A46
U+3A47 (14919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A47
U+3A48 (14920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A48
U+3A49 (14921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A49
U+3A4A (14922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A4A
U+3A4B (14923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A4B
U+3A4C (14924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A4C
U+3A4D (14925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A4D
U+3A4E (14926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A4E
U+3A4F (14927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A4F
U+3A50 (14928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A50
U+3A51 (14929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A51
U+3A52 (14930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A52
U+3A53 (14931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A53
U+3A54 (14932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A54
U+3A55 (14933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A55
U+3A56 (14934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A56
U+3A57 (14935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A57
U+3A58 (14936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A58
U+3A59 (14937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A59
U+3A5A (14938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A5A
U+3A5B (14939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A5B
U+3A5C (14940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A5C
U+3A5D (14941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A5D
U+3A5E (14942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A5E
U+3A5F (14943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A5F
U+3A60 (14944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A60
U+3A61 (14945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A61
U+3A62 (14946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A62
U+3A63 (14947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A63
U+3A64 (14948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A64
U+3A65 (14949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A65
U+3A66 (14950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A66
U+3A67 (14951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A67
U+3A68 (14952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A68
U+3A69 (14953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A69
U+3A6A (14954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A6A
U+3A6B (14955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A6B
U+3A6C (14956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A6C
U+3A6D (14957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A6D
U+3A6E (14958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A6E
U+3A6F (14959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A6F
U+3A70 (14960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A70
U+3A71 (14961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A71
U+3A72 (14962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A72
U+3A73 (14963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A73
U+3A74 (14964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A74
U+3A75 (14965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A75
U+3A76 (14966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A76
U+3A77 (14967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A77
U+3A78 (14968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A78
U+3A79 (14969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A79
U+3A7A (14970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A7A
U+3A7B (14971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A7B
U+3A7C (14972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A7C
U+3A7D (14973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A7D
U+3A7E (14974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A7E
U+3A7F (14975) 㩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A7F
U+3A80 (14976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A80
U+3A81 (14977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A81
U+3A82 (14978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A82
U+3A83 (14979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A83
U+3A84 (14980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A84
U+3A85 (14981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A85
U+3A86 (14982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A86
U+3A87 (14983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A87
U+3A88 (14984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A88
U+3A89 (14985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A89
U+3A8A (14986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A8A
U+3A8B (14987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A8B
U+3A8C (14988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A8C
U+3A8D (14989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A8D
U+3A8E (14990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A8E
U+3A8F (14991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A8F
U+3A90 (14992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A90
U+3A91 (14993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A91
U+3A92 (14994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A92
U+3A93 (14995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A93
U+3A94 (14996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A94
U+3A95 (14997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A95
U+3A96 (14998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A96
U+3A97 (14999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A97
U+3A98 (15000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A98
U+3A99 (15001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A99
U+3A9A (15002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A9A
U+3A9B (15003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A9B
U+3A9C (15004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A9C
U+3A9D (15005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A9D
U+3A9E (15006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A9E
U+3A9F (15007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A9F
U+3AA0 (15008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA0
U+3AA1 (15009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA1
U+3AA2 (15010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA2
U+3AA3 (15011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA3
U+3AA4 (15012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA4
U+3AA5 (15013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA5
U+3AA6 (15014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA6
U+3AA7 (15015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA7
U+3AA8 (15016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA8
U+3AA9 (15017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AA9
U+3AAA (15018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AAA
U+3AAB (15019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AAB
U+3AAC (15020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AAC
U+3AAD (15021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AAD
U+3AAE (15022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AAE
U+3AAF (15023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AAF
U+3AB0 (15024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB0
U+3AB1 (15025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB1
U+3AB2 (15026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB2
U+3AB3 (15027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB3
U+3AB4 (15028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB4
U+3AB5 (15029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB5
U+3AB6 (15030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB6
U+3AB7 (15031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB7
U+3AB8 (15032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB8
U+3AB9 (15033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AB9
U+3ABA (15034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ABA
U+3ABB (15035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ABB
U+3ABC (15036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ABC
U+3ABD (15037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ABD
U+3ABE (15038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ABE
U+3ABF (15039) 㪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ABF
U+3AC0 (15040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC0
U+3AC1 (15041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC1
U+3AC2 (15042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC2
U+3AC3 (15043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC3
U+3AC4 (15044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC4
U+3AC5 (15045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC5
U+3AC6 (15046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC6
U+3AC7 (15047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC7
U+3AC8 (15048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC8
U+3AC9 (15049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AC9
U+3ACA (15050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ACA
U+3ACB (15051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ACB
U+3ACC (15052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ACC
U+3ACD (15053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ACD
U+3ACE (15054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ACE
U+3ACF (15055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ACF
U+3AD0 (15056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD0
U+3AD1 (15057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD1
U+3AD2 (15058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD2
U+3AD3 (15059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD3
U+3AD4 (15060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD4
U+3AD5 (15061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD5
U+3AD6 (15062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD6
U+3AD7 (15063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD7
U+3AD8 (15064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD8
U+3AD9 (15065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AD9
U+3ADA (15066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ADA
U+3ADB (15067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ADB
U+3ADC (15068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ADC
U+3ADD (15069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ADD
U+3ADE (15070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ADE
U+3ADF (15071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ADF
U+3AE0 (15072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE0
U+3AE1 (15073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE1
U+3AE2 (15074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE2
U+3AE3 (15075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE3
U+3AE4 (15076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE4
U+3AE5 (15077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE5
U+3AE6 (15078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE6
U+3AE7 (15079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE7
U+3AE8 (15080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE8
U+3AE9 (15081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AE9
U+3AEA (15082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AEA
U+3AEB (15083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AEB
U+3AEC (15084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AEC
U+3AED (15085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AED
U+3AEE (15086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AEE
U+3AEF (15087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AEF
U+3AF0 (15088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF0
U+3AF1 (15089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF1
U+3AF2 (15090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF2
U+3AF3 (15091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF3
U+3AF4 (15092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF4
U+3AF5 (15093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF5
U+3AF6 (15094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF6
U+3AF7 (15095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF7
U+3AF8 (15096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF8
U+3AF9 (15097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AF9
U+3AFA (15098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AFA
U+3AFB (15099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AFB
U+3AFC (15100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AFC
U+3AFD (15101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AFD
U+3AFE (15102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AFE
U+3AFF (15103) 㫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3AFF
U+3B00 (15104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B00
U+3B01 (15105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B01
U+3B02 (15106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B02
U+3B03 (15107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B03
U+3B04 (15108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B04
U+3B05 (15109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B05
U+3B06 (15110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B06
U+3B07 (15111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B07
U+3B08 (15112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B08
U+3B09 (15113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B09
U+3B0A (15114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B0A
U+3B0B (15115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B0B
U+3B0C (15116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B0C
U+3B0D (15117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B0D
U+3B0E (15118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B0E
U+3B0F (15119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B0F
U+3B10 (15120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B10
U+3B11 (15121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B11
U+3B12 (15122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B12
U+3B13 (15123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B13
U+3B14 (15124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B14
U+3B15 (15125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B15
U+3B16 (15126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B16
U+3B17 (15127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B17
U+3B18 (15128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B18
U+3B19 (15129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B19
U+3B1A (15130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B1A
U+3B1B (15131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B1B
U+3B1C (15132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B1C
U+3B1D (15133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B1D
U+3B1E (15134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B1E
U+3B1F (15135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B1F
U+3B20 (15136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B20
U+3B21 (15137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B21
U+3B22 (15138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B22
U+3B23 (15139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B23
U+3B24 (15140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B24
U+3B25 (15141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B25
U+3B26 (15142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B26
U+3B27 (15143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B27
U+3B28 (15144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B28
U+3B29 (15145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B29
U+3B2A (15146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B2A
U+3B2B (15147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B2B
U+3B2C (15148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B2C
U+3B2D (15149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B2D
U+3B2E (15150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B2E
U+3B2F (15151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B2F
U+3B30 (15152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B30
U+3B31 (15153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B31
U+3B32 (15154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B32
U+3B33 (15155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B33
U+3B34 (15156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B34
U+3B35 (15157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B35
U+3B36 (15158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B36
U+3B37 (15159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B37
U+3B38 (15160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B38
U+3B39 (15161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B39
U+3B3A (15162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B3A
U+3B3B (15163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B3B
U+3B3C (15164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B3C
U+3B3D (15165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B3D
U+3B3E (15166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B3E
U+3B3F (15167) 㬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B3F
U+3B40 (15168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B40
U+3B41 (15169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B41
U+3B42 (15170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B42
U+3B43 (15171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B43
U+3B44 (15172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B44
U+3B45 (15173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B45
U+3B46 (15174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B46
U+3B47 (15175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B47
U+3B48 (15176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B48
U+3B49 (15177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B49
U+3B4A (15178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B4A
U+3B4B (15179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B4B
U+3B4C (15180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B4C
U+3B4D (15181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B4D
U+3B4E (15182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B4E
U+3B4F (15183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B4F
U+3B50 (15184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B50
U+3B51 (15185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B51
U+3B52 (15186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B52
U+3B53 (15187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B53
U+3B54 (15188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B54
U+3B55 (15189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B55
U+3B56 (15190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B56
U+3B57 (15191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B57
U+3B58 (15192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B58
U+3B59 (15193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B59
U+3B5A (15194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B5A
U+3B5B (15195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B5B
U+3B5C (15196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B5C
U+3B5D (15197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B5D
U+3B5E (15198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B5E
U+3B5F (15199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B5F
U+3B60 (15200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B60
U+3B61 (15201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B61
U+3B62 (15202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B62
U+3B63 (15203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B63
U+3B64 (15204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B64
U+3B65 (15205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B65
U+3B66 (15206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B66
U+3B67 (15207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B67
U+3B68 (15208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B68
U+3B69 (15209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B69
U+3B6A (15210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B6A
U+3B6B (15211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B6B
U+3B6C (15212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B6C
U+3B6D (15213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B6D
U+3B6E (15214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B6E
U+3B6F (15215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B6F
U+3B70 (15216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B70
U+3B71 (15217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B71
U+3B72 (15218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B72
U+3B73 (15219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B73
U+3B74 (15220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B74
U+3B75 (15221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B75
U+3B76 (15222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B76
U+3B77 (15223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B77
U+3B78 (15224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B78
U+3B79 (15225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B79
U+3B7A (15226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B7A
U+3B7B (15227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B7B
U+3B7C (15228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B7C
U+3B7D (15229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B7D
U+3B7E (15230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B7E
U+3B7F (15231) 㭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B7F
U+3B80 (15232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B80
U+3B81 (15233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B81
U+3B82 (15234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B82
U+3B83 (15235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B83
U+3B84 (15236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B84
U+3B85 (15237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B85
U+3B86 (15238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B86
U+3B87 (15239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B87
U+3B88 (15240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B88
U+3B89 (15241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B89
U+3B8A (15242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B8A
U+3B8B (15243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B8B
U+3B8C (15244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B8C
U+3B8D (15245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B8D
U+3B8E (15246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B8E
U+3B8F (15247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B8F
U+3B90 (15248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B90
U+3B91 (15249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B91
U+3B92 (15250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B92
U+3B93 (15251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B93
U+3B94 (15252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B94
U+3B95 (15253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B95
U+3B96 (15254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B96
U+3B97 (15255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B97
U+3B98 (15256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B98
U+3B99 (15257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B99
U+3B9A (15258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B9A
U+3B9B (15259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B9B
U+3B9C (15260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B9C
U+3B9D (15261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B9D
U+3B9E (15262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B9E
U+3B9F (15263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3B9F
U+3BA0 (15264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA0
U+3BA1 (15265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA1
U+3BA2 (15266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA2
U+3BA3 (15267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA3
U+3BA4 (15268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA4
U+3BA5 (15269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA5
U+3BA6 (15270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA6
U+3BA7 (15271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA7
U+3BA8 (15272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA8
U+3BA9 (15273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BA9
U+3BAA (15274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BAA
U+3BAB (15275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BAB
U+3BAC (15276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BAC
U+3BAD (15277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BAD
U+3BAE (15278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BAE
U+3BAF (15279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BAF
U+3BB0 (15280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB0
U+3BB1 (15281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB1
U+3BB2 (15282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB2
U+3BB3 (15283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB3
U+3BB4 (15284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB4
U+3BB5 (15285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB5
U+3BB6 (15286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB6
U+3BB7 (15287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB7
U+3BB8 (15288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB8
U+3BB9 (15289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BB9
U+3BBA (15290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BBA
U+3BBB (15291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BBB
U+3BBC (15292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BBC
U+3BBD (15293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BBD
U+3BBE (15294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BBE
U+3BBF (15295) 㮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BBF
U+3BC0 (15296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC0
U+3BC1 (15297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC1
U+3BC2 (15298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC2
U+3BC3 (15299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC3
U+3BC4 (15300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC4
U+3BC5 (15301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC5
U+3BC6 (15302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC6
U+3BC7 (15303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC7
U+3BC8 (15304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC8
U+3BC9 (15305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BC9
U+3BCA (15306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BCA
U+3BCB (15307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BCB
U+3BCC (15308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BCC
U+3BCD (15309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BCD
U+3BCE (15310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BCE
U+3BCF (15311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BCF
U+3BD0 (15312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD0
U+3BD1 (15313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD1
U+3BD2 (15314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD2
U+3BD3 (15315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD3
U+3BD4 (15316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD4
U+3BD5 (15317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD5
U+3BD6 (15318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD6
U+3BD7 (15319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD7
U+3BD8 (15320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD8
U+3BD9 (15321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BD9
U+3BDA (15322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BDA
U+3BDB (15323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BDB
U+3BDC (15324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BDC
U+3BDD (15325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BDD
U+3BDE (15326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BDE
U+3BDF (15327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BDF
U+3BE0 (15328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE0
U+3BE1 (15329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE1
U+3BE2 (15330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE2
U+3BE3 (15331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE3
U+3BE4 (15332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE4
U+3BE5 (15333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE5
U+3BE6 (15334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE6
U+3BE7 (15335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE7
U+3BE8 (15336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE8
U+3BE9 (15337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BE9
U+3BEA (15338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BEA
U+3BEB (15339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BEB
U+3BEC (15340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BEC
U+3BED (15341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BED
U+3BEE (15342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BEE
U+3BEF (15343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BEF
U+3BF0 (15344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF0
U+3BF1 (15345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF1
U+3BF2 (15346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF2
U+3BF3 (15347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF3
U+3BF4 (15348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF4
U+3BF5 (15349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF5
U+3BF6 (15350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF6
U+3BF7 (15351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF7
U+3BF8 (15352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF8
U+3BF9 (15353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BF9
U+3BFA (15354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BFA
U+3BFB (15355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BFB
U+3BFC (15356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BFC
U+3BFD (15357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BFD
U+3BFE (15358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BFE
U+3BFF (15359) 㯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3BFF
U+3C00 (15360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C00
U+3C01 (15361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C01
U+3C02 (15362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C02
U+3C03 (15363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C03
U+3C04 (15364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C04
U+3C05 (15365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C05
U+3C06 (15366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C06
U+3C07 (15367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C07
U+3C08 (15368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C08
U+3C09 (15369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C09
U+3C0A (15370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C0A
U+3C0B (15371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C0B
U+3C0C (15372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C0C
U+3C0D (15373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C0D
U+3C0E (15374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C0E
U+3C0F (15375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C0F
U+3C10 (15376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C10
U+3C11 (15377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C11
U+3C12 (15378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C12
U+3C13 (15379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C13
U+3C14 (15380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C14
U+3C15 (15381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C15
U+3C16 (15382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C16
U+3C17 (15383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C17
U+3C18 (15384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C18
U+3C19 (15385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C19
U+3C1A (15386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C1A
U+3C1B (15387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C1B
U+3C1C (15388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C1C
U+3C1D (15389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C1D
U+3C1E (15390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C1E
U+3C1F (15391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C1F
U+3C20 (15392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C20
U+3C21 (15393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C21
U+3C22 (15394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C22
U+3C23 (15395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C23
U+3C24 (15396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C24
U+3C25 (15397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C25
U+3C26 (15398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C26
U+3C27 (15399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C27
U+3C28 (15400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C28
U+3C29 (15401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C29
U+3C2A (15402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C2A
U+3C2B (15403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C2B
U+3C2C (15404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C2C
U+3C2D (15405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C2D
U+3C2E (15406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C2E
U+3C2F (15407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C2F
U+3C30 (15408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C30
U+3C31 (15409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C31
U+3C32 (15410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C32
U+3C33 (15411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C33
U+3C34 (15412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C34
U+3C35 (15413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C35
U+3C36 (15414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C36
U+3C37 (15415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C37
U+3C38 (15416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C38
U+3C39 (15417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C39
U+3C3A (15418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C3A
U+3C3B (15419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C3B
U+3C3C (15420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C3C
U+3C3D (15421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C3D
U+3C3E (15422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C3E
U+3C3F (15423) 㰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C3F
U+3C40 (15424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C40
U+3C41 (15425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C41
U+3C42 (15426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C42
U+3C43 (15427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C43
U+3C44 (15428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C44
U+3C45 (15429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C45
U+3C46 (15430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C46
U+3C47 (15431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C47
U+3C48 (15432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C48
U+3C49 (15433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C49
U+3C4A (15434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C4A
U+3C4B (15435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C4B
U+3C4C (15436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C4C
U+3C4D (15437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C4D
U+3C4E (15438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C4E
U+3C4F (15439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C4F
U+3C50 (15440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C50
U+3C51 (15441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C51
U+3C52 (15442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C52
U+3C53 (15443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C53
U+3C54 (15444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C54
U+3C55 (15445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C55
U+3C56 (15446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C56
U+3C57 (15447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C57
U+3C58 (15448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C58
U+3C59 (15449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C59
U+3C5A (15450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C5A
U+3C5B (15451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C5B
U+3C5C (15452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C5C
U+3C5D (15453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C5D
U+3C5E (15454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C5E
U+3C5F (15455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C5F
U+3C60 (15456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C60
U+3C61 (15457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C61
U+3C62 (15458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C62
U+3C63 (15459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C63
U+3C64 (15460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C64
U+3C65 (15461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C65
U+3C66 (15462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C66
U+3C67 (15463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C67
U+3C68 (15464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C68
U+3C69 (15465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C69
U+3C6A (15466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C6A
U+3C6B (15467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C6B
U+3C6C (15468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C6C
U+3C6D (15469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C6D
U+3C6E (15470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C6E
U+3C6F (15471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C6F
U+3C70 (15472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C70
U+3C71 (15473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C71
U+3C72 (15474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C72
U+3C73 (15475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C73
U+3C74 (15476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C74
U+3C75 (15477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C75
U+3C76 (15478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C76
U+3C77 (15479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C77
U+3C78 (15480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C78
U+3C79 (15481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C79
U+3C7A (15482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C7A
U+3C7B (15483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C7B
U+3C7C (15484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C7C
U+3C7D (15485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C7D
U+3C7E (15486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C7E
U+3C7F (15487) 㱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C7F
U+3C80 (15488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C80
U+3C81 (15489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C81
U+3C82 (15490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C82
U+3C83 (15491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C83
U+3C84 (15492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C84
U+3C85 (15493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C85
U+3C86 (15494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C86
U+3C87 (15495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C87
U+3C88 (15496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C88
U+3C89 (15497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C89
U+3C8A (15498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C8A
U+3C8B (15499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C8B
U+3C8C (15500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C8C
U+3C8D (15501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C8D
U+3C8E (15502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C8E
U+3C8F (15503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C8F
U+3C90 (15504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C90
U+3C91 (15505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C91
U+3C92 (15506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C92
U+3C93 (15507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C93
U+3C94 (15508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C94
U+3C95 (15509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C95
U+3C96 (15510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C96
U+3C97 (15511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C97
U+3C98 (15512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C98
U+3C99 (15513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C99
U+3C9A (15514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C9A
U+3C9B (15515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C9B
U+3C9C (15516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C9C
U+3C9D (15517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C9D
U+3C9E (15518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C9E
U+3C9F (15519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C9F
U+3CA0 (15520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA0
U+3CA1 (15521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA1
U+3CA2 (15522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA2
U+3CA3 (15523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA3
U+3CA4 (15524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA4
U+3CA5 (15525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA5
U+3CA6 (15526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA6
U+3CA7 (15527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA7
U+3CA8 (15528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA8
U+3CA9 (15529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CA9
U+3CAA (15530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CAA
U+3CAB (15531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CAB
U+3CAC (15532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CAC
U+3CAD (15533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CAD
U+3CAE (15534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CAE
U+3CAF (15535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CAF
U+3CB0 (15536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB0
U+3CB1 (15537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB1
U+3CB2 (15538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB2
U+3CB3 (15539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB3
U+3CB4 (15540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB4
U+3CB5 (15541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB5
U+3CB6 (15542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB6
U+3CB7 (15543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB7
U+3CB8 (15544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB8
U+3CB9 (15545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CB9
U+3CBA (15546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CBA
U+3CBB (15547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CBB
U+3CBC (15548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CBC
U+3CBD (15549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CBD
U+3CBE (15550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CBE
U+3CBF (15551) 㲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CBF
U+3CC0 (15552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC0
U+3CC1 (15553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC1
U+3CC2 (15554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC2
U+3CC3 (15555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC3
U+3CC4 (15556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC4
U+3CC5 (15557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC5
U+3CC6 (15558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC6
U+3CC7 (15559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC7
U+3CC8 (15560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC8
U+3CC9 (15561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CC9
U+3CCA (15562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CCA
U+3CCB (15563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CCB
U+3CCC (15564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CCC
U+3CCD (15565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CCD
U+3CCE (15566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CCE
U+3CCF (15567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CCF
U+3CD0 (15568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD0
U+3CD1 (15569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD1
U+3CD2 (15570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD2
U+3CD3 (15571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD3
U+3CD4 (15572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD4
U+3CD5 (15573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD5
U+3CD6 (15574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD6
U+3CD7 (15575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD7
U+3CD8 (15576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD8
U+3CD9 (15577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CD9
U+3CDA (15578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CDA
U+3CDB (15579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CDB
U+3CDC (15580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CDC
U+3CDD (15581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CDD
U+3CDE (15582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CDE
U+3CDF (15583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CDF
U+3CE0 (15584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE0
U+3CE1 (15585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE1
U+3CE2 (15586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE2
U+3CE3 (15587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE3
U+3CE4 (15588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE4
U+3CE5 (15589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE5
U+3CE6 (15590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE6
U+3CE7 (15591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE7
U+3CE8 (15592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE8
U+3CE9 (15593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CE9
U+3CEA (15594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CEA
U+3CEB (15595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CEB
U+3CEC (15596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CEC
U+3CED (15597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CED
U+3CEE (15598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CEE
U+3CEF (15599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CEF
U+3CF0 (15600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF0
U+3CF1 (15601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF1
U+3CF2 (15602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF2
U+3CF3 (15603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF3
U+3CF4 (15604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF4
U+3CF5 (15605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF5
U+3CF6 (15606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF6
U+3CF7 (15607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF7
U+3CF8 (15608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF8
U+3CF9 (15609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CF9
U+3CFA (15610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CFA
U+3CFB (15611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CFB
U+3CFC (15612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CFC
U+3CFD (15613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CFD
U+3CFE (15614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CFE
U+3CFF (15615) 㳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3CFF
U+3D00 (15616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D00
U+3D01 (15617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D01
U+3D02 (15618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D02
U+3D03 (15619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D03
U+3D04 (15620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D04
U+3D05 (15621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D05
U+3D06 (15622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D06
U+3D07 (15623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D07
U+3D08 (15624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D08
U+3D09 (15625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D09
U+3D0A (15626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D0A
U+3D0B (15627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D0B
U+3D0C (15628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D0C
U+3D0D (15629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D0D
U+3D0E (15630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D0E
U+3D0F (15631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D0F
U+3D10 (15632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D10
U+3D11 (15633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D11
U+3D12 (15634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D12
U+3D13 (15635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D13
U+3D14 (15636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D14
U+3D15 (15637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D15
U+3D16 (15638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D16
U+3D17 (15639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D17
U+3D18 (15640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D18
U+3D19 (15641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D19
U+3D1A (15642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D1A
U+3D1B (15643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D1B
U+3D1C (15644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D1C
U+3D1D (15645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D1D
U+3D1E (15646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D1E
U+3D1F (15647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D1F
U+3D20 (15648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D20
U+3D21 (15649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D21
U+3D22 (15650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D22
U+3D23 (15651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D23
U+3D24 (15652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D24
U+3D25 (15653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D25
U+3D26 (15654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D26
U+3D27 (15655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D27
U+3D28 (15656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D28
U+3D29 (15657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D29
U+3D2A (15658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D2A
U+3D2B (15659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D2B
U+3D2C (15660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D2C
U+3D2D (15661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D2D
U+3D2E (15662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D2E
U+3D2F (15663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D2F
U+3D30 (15664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D30
U+3D31 (15665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D31
U+3D32 (15666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D32
U+3D33 (15667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D33
U+3D34 (15668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D34
U+3D35 (15669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D35
U+3D36 (15670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D36
U+3D37 (15671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D37
U+3D38 (15672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D38
U+3D39 (15673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D39
U+3D3A (15674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D3A
U+3D3B (15675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D3B
U+3D3C (15676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D3C
U+3D3D (15677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D3D
U+3D3E (15678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D3E
U+3D3F (15679) 㴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D3F
U+3D40 (15680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D40
U+3D41 (15681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D41
U+3D42 (15682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D42
U+3D43 (15683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D43
U+3D44 (15684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D44
U+3D45 (15685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D45
U+3D46 (15686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D46
U+3D47 (15687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D47
U+3D48 (15688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D48
U+3D49 (15689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D49
U+3D4A (15690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D4A
U+3D4B (15691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D4B
U+3D4C (15692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D4C
U+3D4D (15693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D4D
U+3D4E (15694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D4E
U+3D4F (15695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D4F
U+3D50 (15696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D50
U+3D51 (15697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D51
U+3D52 (15698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D52
U+3D53 (15699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D53
U+3D54 (15700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D54
U+3D55 (15701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D55
U+3D56 (15702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D56
U+3D57 (15703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D57
U+3D58 (15704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D58
U+3D59 (15705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D59
U+3D5A (15706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D5A
U+3D5B (15707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D5B
U+3D5C (15708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D5C
U+3D5D (15709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D5D
U+3D5E (15710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D5E
U+3D5F (15711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D5F
U+3D60 (15712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D60
U+3D61 (15713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D61
U+3D62 (15714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D62
U+3D63 (15715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D63
U+3D64 (15716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D64
U+3D65 (15717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D65
U+3D66 (15718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D66
U+3D67 (15719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D67
U+3D68 (15720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D68
U+3D69 (15721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D69
U+3D6A (15722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D6A
U+3D6B (15723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D6B
U+3D6C (15724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D6C
U+3D6D (15725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D6D
U+3D6E (15726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D6E
U+3D6F (15727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D6F
U+3D70 (15728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D70
U+3D71 (15729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D71
U+3D72 (15730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D72
U+3D73 (15731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D73
U+3D74 (15732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D74
U+3D75 (15733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D75
U+3D76 (15734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D76
U+3D77 (15735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D77
U+3D78 (15736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D78
U+3D79 (15737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D79
U+3D7A (15738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D7A
U+3D7B (15739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D7B
U+3D7C (15740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D7C
U+3D7D (15741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D7D
U+3D7E (15742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D7E
U+3D7F (15743) 㵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D7F
U+3D80 (15744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D80
U+3D81 (15745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D81
U+3D82 (15746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D82
U+3D83 (15747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D83
U+3D84 (15748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D84
U+3D85 (15749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D85
U+3D86 (15750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D86
U+3D87 (15751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D87
U+3D88 (15752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D88
U+3D89 (15753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D89
U+3D8A (15754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D8A
U+3D8B (15755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D8B
U+3D8C (15756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D8C
U+3D8D (15757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D8D
U+3D8E (15758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D8E
U+3D8F (15759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D8F
U+3D90 (15760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D90
U+3D91 (15761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D91
U+3D92 (15762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D92
U+3D93 (15763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D93
U+3D94 (15764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D94
U+3D95 (15765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D95
U+3D96 (15766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D96
U+3D97 (15767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D97
U+3D98 (15768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D98
U+3D99 (15769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D99
U+3D9A (15770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D9A
U+3D9B (15771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D9B
U+3D9C (15772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D9C
U+3D9D (15773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D9D
U+3D9E (15774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D9E
U+3D9F (15775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3D9F
U+3DA0 (15776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA0
U+3DA1 (15777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA1
U+3DA2 (15778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA2
U+3DA3 (15779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA3
U+3DA4 (15780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA4
U+3DA5 (15781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA5
U+3DA6 (15782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA6
U+3DA7 (15783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA7
U+3DA8 (15784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA8
U+3DA9 (15785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DA9
U+3DAA (15786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DAA
U+3DAB (15787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DAB
U+3DAC (15788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DAC
U+3DAD (15789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DAD
U+3DAE (15790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DAE
U+3DAF (15791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DAF
U+3DB0 (15792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB0
U+3DB1 (15793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB1
U+3DB2 (15794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB2
U+3DB3 (15795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB3
U+3DB4 (15796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB4
U+3DB5 (15797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB5
U+3DB6 (15798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB6
U+3DB7 (15799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB7
U+3DB8 (15800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB8
U+3DB9 (15801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DB9
U+3DBA (15802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DBA
U+3DBB (15803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DBB
U+3DBC (15804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DBC
U+3DBD (15805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DBD
U+3DBE (15806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DBE
U+3DBF (15807) 㶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DBF
U+3DC0 (15808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC0
U+3DC1 (15809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC1
U+3DC2 (15810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC2
U+3DC3 (15811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC3
U+3DC4 (15812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC4
U+3DC5 (15813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC5
U+3DC6 (15814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC6
U+3DC7 (15815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC7
U+3DC8 (15816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC8
U+3DC9 (15817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DC9
U+3DCA (15818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DCA
U+3DCB (15819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DCB
U+3DCC (15820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DCC
U+3DCD (15821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DCD
U+3DCE (15822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DCE
U+3DCF (15823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DCF
U+3DD0 (15824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD0
U+3DD1 (15825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD1
U+3DD2 (15826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD2
U+3DD3 (15827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD3
U+3DD4 (15828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD4
U+3DD5 (15829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD5
U+3DD6 (15830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD6
U+3DD7 (15831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD7
U+3DD8 (15832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD8
U+3DD9 (15833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DD9
U+3DDA (15834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DDA
U+3DDB (15835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DDB
U+3DDC (15836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DDC
U+3DDD (15837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DDD
U+3DDE (15838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DDE
U+3DDF (15839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DDF
U+3DE0 (15840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE0
U+3DE1 (15841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE1
U+3DE2 (15842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE2
U+3DE3 (15843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE3
U+3DE4 (15844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE4
U+3DE5 (15845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE5
U+3DE6 (15846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE6
U+3DE7 (15847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE7
U+3DE8 (15848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE8
U+3DE9 (15849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DE9
U+3DEA (15850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DEA
U+3DEB (15851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DEB
U+3DEC (15852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DEC
U+3DED (15853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DED
U+3DEE (15854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DEE
U+3DEF (15855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DEF
U+3DF0 (15856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF0
U+3DF1 (15857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF1
U+3DF2 (15858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF2
U+3DF3 (15859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF3
U+3DF4 (15860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF4
U+3DF5 (15861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF5
U+3DF6 (15862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF6
U+3DF7 (15863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF7
U+3DF8 (15864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF8
U+3DF9 (15865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DF9
U+3DFA (15866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DFA
U+3DFB (15867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DFB
U+3DFC (15868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DFC
U+3DFD (15869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DFD
U+3DFE (15870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DFE
U+3DFF (15871) 㷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3DFF
U+3E00 (15872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E00
U+3E01 (15873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E01
U+3E02 (15874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E02
U+3E03 (15875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E03
U+3E04 (15876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E04
U+3E05 (15877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E05
U+3E06 (15878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E06
U+3E07 (15879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E07
U+3E08 (15880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E08
U+3E09 (15881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E09
U+3E0A (15882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E0A
U+3E0B (15883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E0B
U+3E0C (15884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E0C
U+3E0D (15885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E0D
U+3E0E (15886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E0E
U+3E0F (15887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E0F
U+3E10 (15888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E10
U+3E11 (15889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E11
U+3E12 (15890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E12
U+3E13 (15891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E13
U+3E14 (15892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E14
U+3E15 (15893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E15
U+3E16 (15894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E16
U+3E17 (15895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E17
U+3E18 (15896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E18
U+3E19 (15897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E19
U+3E1A (15898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E1A
U+3E1B (15899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E1B
U+3E1C (15900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E1C
U+3E1D (15901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E1D
U+3E1E (15902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E1E
U+3E1F (15903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E1F
U+3E20 (15904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E20
U+3E21 (15905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E21
U+3E22 (15906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E22
U+3E23 (15907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E23
U+3E24 (15908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E24
U+3E25 (15909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E25
U+3E26 (15910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E26
U+3E27 (15911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E27
U+3E28 (15912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E28
U+3E29 (15913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E29
U+3E2A (15914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E2A
U+3E2B (15915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E2B
U+3E2C (15916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E2C
U+3E2D (15917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E2D
U+3E2E (15918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E2E
U+3E2F (15919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E2F
U+3E30 (15920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E30
U+3E31 (15921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E31
U+3E32 (15922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E32
U+3E33 (15923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E33
U+3E34 (15924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E34
U+3E35 (15925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E35
U+3E36 (15926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E36
U+3E37 (15927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E37
U+3E38 (15928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E38
U+3E39 (15929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E39
U+3E3A (15930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E3A
U+3E3B (15931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E3B
U+3E3C (15932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E3C
U+3E3D (15933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E3D
U+3E3E (15934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E3E
U+3E3F (15935) 㸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E3F
U+3E40 (15936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E40
U+3E41 (15937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E41
U+3E42 (15938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E42
U+3E43 (15939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E43
U+3E44 (15940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E44
U+3E45 (15941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E45
U+3E46 (15942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E46
U+3E47 (15943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E47
U+3E48 (15944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E48
U+3E49 (15945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E49
U+3E4A (15946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E4A
U+3E4B (15947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E4B
U+3E4C (15948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E4C
U+3E4D (15949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E4D
U+3E4E (15950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E4E
U+3E4F (15951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E4F
U+3E50 (15952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E50
U+3E51 (15953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E51
U+3E52 (15954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E52
U+3E53 (15955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E53
U+3E54 (15956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E54
U+3E55 (15957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E55
U+3E56 (15958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E56
U+3E57 (15959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E57
U+3E58 (15960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E58
U+3E59 (15961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E59
U+3E5A (15962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E5A
U+3E5B (15963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E5B
U+3E5C (15964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E5C
U+3E5D (15965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E5D
U+3E5E (15966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E5E
U+3E5F (15967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E5F
U+3E60 (15968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E60
U+3E61 (15969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E61
U+3E62 (15970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E62
U+3E63 (15971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E63
U+3E64 (15972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E64
U+3E65 (15973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E65
U+3E66 (15974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E66
U+3E67 (15975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E67
U+3E68 (15976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E68
U+3E69 (15977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E69
U+3E6A (15978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E6A
U+3E6B (15979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E6B
U+3E6C (15980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E6C
U+3E6D (15981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E6D
U+3E6E (15982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E6E
U+3E6F (15983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E6F
U+3E70 (15984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E70
U+3E71 (15985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E71
U+3E72 (15986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E72
U+3E73 (15987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E73
U+3E74 (15988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E74
U+3E75 (15989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E75
U+3E76 (15990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E76
U+3E77 (15991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E77
U+3E78 (15992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E78
U+3E79 (15993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E79
U+3E7A (15994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E7A
U+3E7B (15995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E7B
U+3E7C (15996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E7C
U+3E7D (15997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E7D
U+3E7E (15998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E7E
U+3E7F (15999) 㹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E7F
U+3E80 (16000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E80
U+3E81 (16001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E81
U+3E82 (16002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E82
U+3E83 (16003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E83
U+3E84 (16004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E84
U+3E85 (16005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E85
U+3E86 (16006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E86
U+3E87 (16007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E87
U+3E88 (16008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E88
U+3E89 (16009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E89
U+3E8A (16010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E8A
U+3E8B (16011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E8B
U+3E8C (16012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E8C
U+3E8D (16013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E8D
U+3E8E (16014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E8E
U+3E8F (16015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E8F
U+3E90 (16016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E90
U+3E91 (16017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E91
U+3E92 (16018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E92
U+3E93 (16019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E93
U+3E94 (16020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E94
U+3E95 (16021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E95
U+3E96 (16022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E96
U+3E97 (16023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E97
U+3E98 (16024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E98
U+3E99 (16025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E99
U+3E9A (16026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E9A
U+3E9B (16027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E9B
U+3E9C (16028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E9C
U+3E9D (16029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E9D
U+3E9E (16030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E9E
U+3E9F (16031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E9F
U+3EA0 (16032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA0
U+3EA1 (16033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA1
U+3EA2 (16034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA2
U+3EA3 (16035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA3
U+3EA4 (16036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA4
U+3EA5 (16037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA5
U+3EA6 (16038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA6
U+3EA7 (16039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA7
U+3EA8 (16040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA8
U+3EA9 (16041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EA9
U+3EAA (16042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EAA
U+3EAB (16043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EAB
U+3EAC (16044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EAC
U+3EAD (16045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EAD
U+3EAE (16046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EAE
U+3EAF (16047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EAF
U+3EB0 (16048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB0
U+3EB1 (16049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB1
U+3EB2 (16050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB2
U+3EB3 (16051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB3
U+3EB4 (16052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB4
U+3EB5 (16053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB5
U+3EB6 (16054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB6
U+3EB7 (16055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB7
U+3EB8 (16056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB8
U+3EB9 (16057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EB9
U+3EBA (16058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EBA
U+3EBB (16059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EBB
U+3EBC (16060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EBC
U+3EBD (16061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EBD
U+3EBE (16062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EBE
U+3EBF (16063) 㺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EBF
U+3EC0 (16064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC0
U+3EC1 (16065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC1
U+3EC2 (16066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC2
U+3EC3 (16067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC3
U+3EC4 (16068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC4
U+3EC5 (16069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC5
U+3EC6 (16070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC6
U+3EC7 (16071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC7
U+3EC8 (16072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC8
U+3EC9 (16073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EC9
U+3ECA (16074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ECA
U+3ECB (16075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ECB
U+3ECC (16076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ECC
U+3ECD (16077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ECD
U+3ECE (16078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ECE
U+3ECF (16079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ECF
U+3ED0 (16080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED0
U+3ED1 (16081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED1
U+3ED2 (16082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED2
U+3ED3 (16083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED3
U+3ED4 (16084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED4
U+3ED5 (16085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED5
U+3ED6 (16086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED6
U+3ED7 (16087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED7
U+3ED8 (16088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED8
U+3ED9 (16089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3ED9
U+3EDA (16090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EDA
U+3EDB (16091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EDB
U+3EDC (16092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EDC
U+3EDD (16093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EDD
U+3EDE (16094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EDE
U+3EDF (16095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EDF
U+3EE0 (16096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE0
U+3EE1 (16097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE1
U+3EE2 (16098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE2
U+3EE3 (16099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE3
U+3EE4 (16100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE4
U+3EE5 (16101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE5
U+3EE6 (16102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE6
U+3EE7 (16103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE7
U+3EE8 (16104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE8
U+3EE9 (16105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EE9
U+3EEA (16106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EEA
U+3EEB (16107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EEB
U+3EEC (16108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EEC
U+3EED (16109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EED
U+3EEE (16110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EEE
U+3EEF (16111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EEF
U+3EF0 (16112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF0
U+3EF1 (16113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF1
U+3EF2 (16114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF2
U+3EF3 (16115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF3
U+3EF4 (16116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF4
U+3EF5 (16117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF5
U+3EF6 (16118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF6
U+3EF7 (16119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF7
U+3EF8 (16120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF8
U+3EF9 (16121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EF9
U+3EFA (16122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EFA
U+3EFB (16123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EFB
U+3EFC (16124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EFC
U+3EFD (16125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EFD
U+3EFE (16126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EFE
U+3EFF (16127) 㻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3EFF
U+3F00 (16128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F00
U+3F01 (16129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F01
U+3F02 (16130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F02
U+3F03 (16131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F03
U+3F04 (16132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F04
U+3F05 (16133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F05
U+3F06 (16134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F06
U+3F07 (16135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F07
U+3F08 (16136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F08
U+3F09 (16137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F09
U+3F0A (16138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F0A
U+3F0B (16139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F0B
U+3F0C (16140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F0C
U+3F0D (16141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F0D
U+3F0E (16142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F0E
U+3F0F (16143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F0F
U+3F10 (16144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F10
U+3F11 (16145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F11
U+3F12 (16146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F12
U+3F13 (16147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F13
U+3F14 (16148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F14
U+3F15 (16149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F15
U+3F16 (16150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F16
U+3F17 (16151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F17
U+3F18 (16152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F18
U+3F19 (16153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F19
U+3F1A (16154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F1A
U+3F1B (16155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F1B
U+3F1C (16156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F1C
U+3F1D (16157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F1D
U+3F1E (16158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F1E
U+3F1F (16159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F1F
U+3F20 (16160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F20
U+3F21 (16161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F21
U+3F22 (16162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F22
U+3F23 (16163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F23
U+3F24 (16164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F24
U+3F25 (16165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F25
U+3F26 (16166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F26
U+3F27 (16167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F27
U+3F28 (16168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F28
U+3F29 (16169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F29
U+3F2A (16170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F2A
U+3F2B (16171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F2B
U+3F2C (16172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F2C
U+3F2D (16173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F2D
U+3F2E (16174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F2E
U+3F2F (16175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F2F
U+3F30 (16176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F30
U+3F31 (16177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F31
U+3F32 (16178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F32
U+3F33 (16179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F33
U+3F34 (16180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F34
U+3F35 (16181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F35
U+3F36 (16182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F36
U+3F37 (16183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F37
U+3F38 (16184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F38
U+3F39 (16185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F39
U+3F3A (16186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F3A
U+3F3B (16187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F3B
U+3F3C (16188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F3C
U+3F3D (16189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F3D
U+3F3E (16190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F3E
U+3F3F (16191) 㼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F3F
U+3F40 (16192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F40
U+3F41 (16193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F41
U+3F42 (16194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F42
U+3F43 (16195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F43
U+3F44 (16196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F44
U+3F45 (16197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F45
U+3F46 (16198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F46
U+3F47 (16199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F47
U+3F48 (16200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F48
U+3F49 (16201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F49
U+3F4A (16202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F4A
U+3F4B (16203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F4B
U+3F4C (16204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F4C
U+3F4D (16205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F4D
U+3F4E (16206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F4E
U+3F4F (16207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F4F
U+3F50 (16208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F50
U+3F51 (16209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F51
U+3F52 (16210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F52
U+3F53 (16211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F53
U+3F54 (16212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F54
U+3F55 (16213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F55
U+3F56 (16214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F56
U+3F57 (16215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F57
U+3F58 (16216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F58
U+3F59 (16217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F59
U+3F5A (16218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F5A
U+3F5B (16219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F5B
U+3F5C (16220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F5C
U+3F5D (16221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F5D
U+3F5E (16222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F5E
U+3F5F (16223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F5F
U+3F60 (16224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F60
U+3F61 (16225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F61
U+3F62 (16226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F62
U+3F63 (16227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F63
U+3F64 (16228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F64
U+3F65 (16229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F65
U+3F66 (16230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F66
U+3F67 (16231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F67
U+3F68 (16232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F68
U+3F69 (16233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F69
U+3F6A (16234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F6A
U+3F6B (16235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F6B
U+3F6C (16236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F6C
U+3F6D (16237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F6D
U+3F6E (16238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F6E
U+3F6F (16239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F6F
U+3F70 (16240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F70
U+3F71 (16241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F71
U+3F72 (16242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F72
U+3F73 (16243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F73
U+3F74 (16244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F74
U+3F75 (16245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F75
U+3F76 (16246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F76
U+3F77 (16247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F77
U+3F78 (16248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F78
U+3F79 (16249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F79
U+3F7A (16250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F7A
U+3F7B (16251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F7B
U+3F7C (16252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F7C
U+3F7D (16253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F7D
U+3F7E (16254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F7E
U+3F7F (16255) 㽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F7F
U+3F80 (16256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F80
U+3F81 (16257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F81
U+3F82 (16258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F82
U+3F83 (16259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F83
U+3F84 (16260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F84
U+3F85 (16261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F85
U+3F86 (16262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F86
U+3F87 (16263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F87
U+3F88 (16264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F88
U+3F89 (16265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F89
U+3F8A (16266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F8A
U+3F8B (16267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F8B
U+3F8C (16268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F8C
U+3F8D (16269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F8D
U+3F8E (16270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F8E
U+3F8F (16271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F8F
U+3F90 (16272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F90
U+3F91 (16273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F91
U+3F92 (16274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F92
U+3F93 (16275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F93
U+3F94 (16276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F94
U+3F95 (16277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F95
U+3F96 (16278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F96
U+3F97 (16279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F97
U+3F98 (16280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F98
U+3F99 (16281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F99
U+3F9A (16282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F9A
U+3F9B (16283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F9B
U+3F9C (16284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F9C
U+3F9D (16285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F9D
U+3F9E (16286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F9E
U+3F9F (16287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3F9F
U+3FA0 (16288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA0
U+3FA1 (16289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA1
U+3FA2 (16290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA2
U+3FA3 (16291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA3
U+3FA4 (16292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA4
U+3FA5 (16293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA5
U+3FA6 (16294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA6
U+3FA7 (16295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA7
U+3FA8 (16296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA8
U+3FA9 (16297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FA9
U+3FAA (16298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FAA
U+3FAB (16299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FAB
U+3FAC (16300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FAC
U+3FAD (16301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FAD
U+3FAE (16302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FAE
U+3FAF (16303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FAF
U+3FB0 (16304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB0
U+3FB1 (16305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB1
U+3FB2 (16306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB2
U+3FB3 (16307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB3
U+3FB4 (16308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB4
U+3FB5 (16309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB5
U+3FB6 (16310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB6
U+3FB7 (16311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB7
U+3FB8 (16312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB8
U+3FB9 (16313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FB9
U+3FBA (16314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FBA
U+3FBB (16315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FBB
U+3FBC (16316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FBC
U+3FBD (16317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FBD
U+3FBE (16318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FBE
U+3FBF (16319) 㾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FBF
U+3FC0 (16320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC0
U+3FC1 (16321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC1
U+3FC2 (16322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC2
U+3FC3 (16323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC3
U+3FC4 (16324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC4
U+3FC5 (16325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC5
U+3FC6 (16326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC6
U+3FC7 (16327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC7
U+3FC8 (16328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC8
U+3FC9 (16329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FC9
U+3FCA (16330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FCA
U+3FCB (16331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FCB
U+3FCC (16332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FCC
U+3FCD (16333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FCD
U+3FCE (16334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FCE
U+3FCF (16335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FCF
U+3FD0 (16336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD0
U+3FD1 (16337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD1
U+3FD2 (16338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD2
U+3FD3 (16339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD3
U+3FD4 (16340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD4
U+3FD5 (16341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD5
U+3FD6 (16342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD6
U+3FD7 (16343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD7
U+3FD8 (16344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD8
U+3FD9 (16345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FD9
U+3FDA (16346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FDA
U+3FDB (16347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FDB
U+3FDC (16348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FDC
U+3FDD (16349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FDD
U+3FDE (16350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FDE
U+3FDF (16351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FDF
U+3FE0 (16352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE0
U+3FE1 (16353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE1
U+3FE2 (16354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE2
U+3FE3 (16355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE3
U+3FE4 (16356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE4
U+3FE5 (16357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE5
U+3FE6 (16358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE6
U+3FE7 (16359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE7
U+3FE8 (16360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE8
U+3FE9 (16361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FE9
U+3FEA (16362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FEA
U+3FEB (16363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FEB
U+3FEC (16364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FEC
U+3FED (16365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FED
U+3FEE (16366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FEE
U+3FEF (16367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FEF
U+3FF0 (16368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF0
U+3FF1 (16369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF1
U+3FF2 (16370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF2
U+3FF3 (16371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF3
U+3FF4 (16372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF4
U+3FF5 (16373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF5
U+3FF6 (16374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF6
U+3FF7 (16375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF7
U+3FF8 (16376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF8
U+3FF9 (16377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FF9
U+3FFA (16378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FFA
U+3FFB (16379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FFB
U+3FFC (16380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FFC
U+3FFD (16381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FFD
U+3FFE (16382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FFE
U+3FFF (16383) 㿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3FFF