Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension A

⟵ CJK Compatibility

CJK Unified Ideographs Extension A

Yijing Hexagram Symbols ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension A” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+3400 đến U+4DBF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).