Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Làng nhỏ; xóm, thôn.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

giỡn, dùn, đần, đốn, đún, sồn, dồn, tòn, nhún, sòn, giùng, thùn, chồn, truân, đồn

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəʔən˧˥ zṳn˨˩ ɗə̤n˨˩ ɗon˧˥ ɗun˧˥ so̤n˨˩ zo̤n˨˩ tɔ̤n˨˩ ɲun˧˥ sɔ̤n˨˩ zṳŋ˨˩ tʰṳn˨˩ ʨo̤n˨˩ ʨwən˧˧ ɗo̤n˨˩jəːŋ˧˩˨ juŋ˧˧ ɗəŋ˧˧ ɗo̰ŋ˩˧ ɗṵŋ˩˧ ʂoŋ˧˧ joŋ˧˧ tɔŋ˧˧ ɲṵŋ˩˧ ʂɔŋ˧˧ juŋ˧˧ tʰuŋ˧˧ ʨoŋ˧˧ tʂwəŋ˧˥ ɗoŋ˧˧jəːŋ˨˩˦ juŋ˨˩ ɗəŋ˨˩ ɗoŋ˧˥ ɗuŋ˧˥ ʂoŋ˨˩ joŋ˨˩ tɔŋ˨˩ ɲuŋ˧˥ ʂɔŋ˨˩ juŋ˨˩ tʰuŋ˨˩ ʨoŋ˨˩ tʂwəŋ˧˧ ɗoŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟə̰ːn˩˧ ɟun˧˧ ɗən˧˧ ɗon˩˩ ɗun˩˩ ʂon˧˧ ɟon˧˧ tɔn˧˧ ɲun˩˩ ʂɔn˧˧ ɟuŋ˧˧ tʰun˧˧ ʨon˧˧ tʂwən˧˥ ɗon˧˧ɟəːn˧˩ ɟun˧˧ ɗən˧˧ ɗon˩˩ ɗun˩˩ ʂon˧˧ ɟon˧˧ tɔn˧˧ ɲun˩˩ ʂɔn˧˧ ɟuŋ˧˧ tʰun˧˧ ʨon˧˧ tʂwən˧˥ ɗon˧˧ɟə̰ːn˨˨ ɟun˧˧ ɗən˧˧ ɗo̰n˩˧ ɗṵn˩˧ ʂon˧˧ ɟon˧˧ tɔn˧˧ ɲṵn˩˧ ʂɔn˧˧ ɟuŋ˧˧ tʰun˧˧ ʨon˧˧ tʂwən˧˥˧ ɗon˧˧