Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+5C6F, 屯
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6F

[U+5C6E]
CJK Unified Ideographs
[U+5C70]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Làng nhỏ; xóm, thôn.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

giỡn, dùn, đần, đốn, đún, sồn, dồn, tòn, nhún, sòn, giùng, thùn, chồn, truân, đồn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəʔən˧˥ zṳn˨˩ ɗə̤n˨˩ ɗon˧˥ ɗun˧˥ so̤n˨˩ zo̤n˨˩ tɔ̤n˨˩ ɲun˧˥ sɔ̤n˨˩ zṳŋ˨˩ tʰṳn˨˩ ʨo̤n˨˩ ʨwən˧˧ ɗo̤n˨˩jəːŋ˧˩˨ juŋ˧˧ ɗəŋ˧˧ ɗo̰ŋ˩˧ ɗṵŋ˩˧ ʂoŋ˧˧ joŋ˧˧ tɔŋ˧˧ ɲṵŋ˩˧ ʂɔŋ˧˧ juŋ˧˧ tʰuŋ˧˧ ʨoŋ˧˧ tʂwəŋ˧˥ ɗoŋ˧˧jəːŋ˨˩˦ juŋ˨˩ ɗəŋ˨˩ ɗoŋ˧˥ ɗuŋ˧˥ ʂoŋ˨˩ joŋ˨˩ tɔŋ˨˩ ɲuŋ˧˥ ʂɔŋ˨˩ juŋ˨˩ tʰuŋ˨˩ ʨoŋ˨˩ tʂwəŋ˧˧ ɗoŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟə̰ːn˩˧ ɟun˧˧ ɗən˧˧ ɗon˩˩ ɗun˩˩ ʂon˧˧ ɟon˧˧ tɔn˧˧ ɲun˩˩ ʂɔn˧˧ ɟuŋ˧˧ tʰun˧˧ ʨon˧˧ tʂwən˧˥ ɗon˧˧ɟəːn˧˩ ɟun˧˧ ɗən˧˧ ɗon˩˩ ɗun˩˩ ʂon˧˧ ɟon˧˧ tɔn˧˧ ɲun˩˩ ʂɔn˧˧ ɟuŋ˧˧ tʰun˧˧ ʨon˧˧ tʂwən˧˥ ɗon˧˧ɟə̰ːn˨˨ ɟun˧˧ ɗən˧˧ ɗo̰n˩˧ ɗṵn˩˧ ʂon˧˧ ɟon˧˧ tɔn˧˧ ɲṵn˩˧ ʂɔn˧˧ ɟuŋ˧˧ tʰun˧˧ ʨon˧˧ tʂwən˧˥˧ ɗon˧˧