Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

winters

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của winter

Chia động từ sửa