Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

wintered

  1. Quá khứphân từ quá khứ của winter

Chia động từ sửa