Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

tots

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của tot

Chia động từ Sửa đổi