Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

totted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của tot

Chia động từSửa đổi