Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

totting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của tot

Chia động từSửa đổi