Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

soles

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của sole

Chia động từ

sửa