Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

soling

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của sole.

Chia động từSửa đổi