Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

rejects

  1. Động từ reject chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi