Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

rejecting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của reject.

Chia động từSửa đổi